Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 8.11.2011
Autor: PR Press RVR , e-mail: info@rada-rtv.sk Přidané: 08.11.2011


Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8.11.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


•udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby MARTIN.TV spoločnosti GAYA s.r.o. Martin;

•udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Mestská televízia Komárno - Komáromi Városi Televízió spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno;

•predĺžila licenciu na multiregionálne rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 7 spoločnosti T.W. Rádio s. r. o. Bratislava;

•uložila sankciu – pokutu vo výške 3 320 eur spoločnosti C.E.N. s. r. o. (programová služba TA3) za porušenie povinnosti ustanovenej v § 31a ods. 4 ZVR (vysielanie skrytej reklamy) v súvislosti s odvysielaním príspevku Nová pôrodnica dňa 27. 6. 2011 o cca 23:22 hod. v programe Nočný žurnál +;

•uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona Rozhlasu a televízii Slovenska (programová služba Dvojka) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s odvysielaním diskusie s prezidentom PZ SR Jaroslavom Spišiakom dňa 16.6.2011 o cca 20:10 hod. v rámci programu Večer pod lampou;

•uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie ISPER, s. r. o., Bratislava z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, nakoľko poskytoval retransmisiu programových služieb viacerých pôvodných vysielateľov bez ich súhlasu;

•uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Jaroslavovi Špirkovi za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 2 zákona ZVR (poskytovanie retransmisie bez registrácie);

•uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3 zákona ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 15. 6. 2011 v rozpätí od 9:48 do 10:18 hod. dvakrát prerušila program Zóna smrti: Sopka v New Yorku zaradením reklamných blokov;

•uložila sankciu - upozornenie na porušenie zákona spoločnosti L & L média, s. r. o. (programová služba Levočský televízny magazín) vo veci porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. g) ZVR, a to tým, že dňa 24.6.2011 v čase medzi 16:00 a 18:00 hod. trvalo neoznačila vysielanie programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom);

•uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti AZTV, spol. s r. o. (programová služba AZTV INFO) z dôvodu porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnutie súvislého záznamu vysielania na vyžiadanie Rady);

•začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s vysielaním reklamného bloku o cca 16:05 počas programu Po čom ženy túžia;

•začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom), a to dňa 21. 9. 2011 v čase od 18:00 do 19:00 hod., keď mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

•začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), a to odvysielaním programu Trhni si! dňa 5. 9. 2011, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 11. 2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Ľuboš Kukliš, Riaditeľ Kancelárie, Rady pre vysielanie a retransmisiu

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/15821/tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-dna-8-11-2011/