Kreativita bez bariér - Nový organizačný poriadok a organizačná štruktúra RTVS
Autor: PR Press RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 28.09.2012

Rada RTVS na rokovaní 27. 9. 2012 schválila nový organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Rozhlasu a televízie Slovenska účinnú od 1. decembra 2012. Hlavným zámerom novej organizačnej štruktúry je vytvoriť kreatívnu, efektívnu a modernú RTVS.


Hlavným zákazníkom Rozhlasu a televízie Slovenska je divák a poslucháč, platca úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárskych poplatkov). Veríme, že aj vďaka novej štruktúre dostane kvalitný obsah. Hlavným produktom RTVS sú jej programové služby a nie obslužné činnosti, ako by sa mohlo zdať z doterajšej organizačnej štruktúry. Nová štruktúra priblíži RTVS k podobným verejnoprávnym multimediálnym domom v zahraničí, no má aj ekonomické ciele.

Reštrukturalizačné a úsporné opatrenia umožnia zefektívnenie vnútorných procesov a odstránenie duplicitných činností. Po odstránení týchto bariér sa budeme môcť sústrediť predovšetkým na kreativitu a obsah aj s využitím ušetrených nákladov.

V obslužných a administratívnych činnostiach práve završujeme spojenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do jednej inštitúcie. Posilňujeme postavenie oboch jedinečných mediálnych typov. V novej organizačnej štruktúre vytvárame samostatne riadené sekcie programových služieb Slovenskej televízie a programových služieb Slovenského rozhlasu. V technickej oblasti však chceme využiť spoločné postupy pre obe zložky RTVS.

Spravodajstvo je základným pilierom verejnej služby. Od neho závisí aj dôveryhodnosť verejnoprávneho média. Kým rozhlasové spravodajstvo dve desaťročia pokusov a omylov v podstate nezasiahlo, televízne spravodajstvo je takmer na úplnom dne. Úlohou Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky bude obnoviť dôveru divákov, posilniť spravodajstvo RTVS ako službu verejnosti a obsahovými a technologickými zmenami posunúť spravodajstvo RTVS na úroveň 21. storočia.

Našou snahou je aj posilnenie vysielania pre menšiny v programových službách RTVS a zabezpečenie prieniku všetkých menšín a ich názorov do obsahu programových služieb. Skúsenosti zo zahraničia totiž jednoznačne ukazujú, že menšiny sa stávajú jedným z faktorov dynamicky ovplyvňujúcich vývoj spoločnosti. V oblasti menšinového vysielania sme sa preto rozhodli zriadiť samostatné Centrum národnostného vysielania na úrovni programových sekcií.

Napĺňať verejnoprávne poslanie RTVS bude aj úlohou Sekcie marketingu a komunikácie. Bude formovať RTVS nielen ako mediálnu inštitúciu, ale aj ako miesto na diskusiu o celospoločenských problémoch. Zároveň bude vytvárať korporátny imidž, cielenú a strategicky riadenú komunikáciu produktov RTVS a spustí bezbariérový web.

Nová organizačná štruktúra nateraz neobsahuje sekciu Nových médií, ale vytvára organizačné predpoklady pre uchopenie nových médií ako ďalšieho komunikačného kanála, respektíve nového typu programovej služby RTVS.


Mgr. Richard Šümeghy, Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/17621/kreativita-bez-barier-novy-organizacny-poriadok-a-organizacna-struktura-rtvs/