RTVS plánuje zdigitalizovať vyše 57-tisíc archívnych diel
Autor: RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 18.06.2015

RTVS v rámci Národného projektu Digitálna audiovízia pokračuje v digitalizácii svojich fondov. Hlavným cieľom projektu je uchovanie a zároveň sprístupnenie audiovizuálneho dedičstva širokej verejnosti a budúcim generáciám.


Digitalizácia archívov RTVS patrí medzi jeden z najdôležitejších strategických cieľov súčasného manažmentu RTVS a je dôležitou súčasťou tvorby a vysielania RTVS. Vďaka projektu sa zároveň zvyšuje povedomie širokej verejnosti o audiovizuálnom kultúrnom dedičstve Slovenskej republiky.

RTVS v rámci projektu Digitálna audiovízia rozšírila existujúce pracovisko na digitalizáciu audio objektov o nové pracovisko na digitalizáciu archívnych video objektov.

V súčasnosti tak na samotnom projekte v Slovenskom rozhlase i televízii pracuje spolu viac ako 40 pracovníkov, ktorí sú v rámci projektu plne refundovaní.

Projekt Digitálna audiovízia je financovaný z Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Slovenským filmovým ústavom. Predmetom projektu je vybudovanie špeciálnych pracovísk SFÚ a RTVS a digitalizácia kultúrnych objektov. RTVS má v rámci projektu naplánovanú digitalizáciu minimálne 49 700 audio a 8 000 video objektov. Realizácia aktivít projektu je plánovaná do novembra 2015.

"Primárnym cieľom projektu digitalizácie nie je iba digitalizácia diel za účelom následného odvysielania v televízii, ale záchrana objemného kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádza na starých analógových nosičoch. Kvalita starých nosičov kontinuálne klesá, bez digitalizácie by sme mohli prísť o vzácne audiovizuálne nahrávky, ktoré sú súčasťou našej histórie a kultúry," povedal Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS.

Investície do digitalizačnej technológie, výpočtovej techniky, dátového skladu a sterilizačnej linky vrátane nákladov na údržbu a servis počas projektu predstavujú 4,6 milióna EUR, pri intenzite pomoci 100%. Projekt je teda v plnej miere hradený z prostriedkov Európskej únie.

Jednou z úloh projektu je zdigitalizované diela aj sprístupniť. RTVS preto sprístupňuje svoje fondy v bádateľni RTVS, kde je možné si zdigitalizované objekty vypočuť alebo pozrieť. Bádateľňa RTVS (v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave) je prístupná verejnosti každý pracovný deň od 9:00 – 14:00.

RTVS v súčasnosti pracuje aj na integrácii s projektom CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra), ktorý realizuje Národné osvetové centrum. Cieľom je prepojiť register audio a video objektov RTVS s registrami ostatných kultúrnych objektov a zvažujú sa možnosti sprístupnenia objektov RTVS aj na pripravovanom centrálnom portáli kultúry Slovakiana.


Počet zdigitalizovaných objektov ku koncu mája 2015:

Kumulatívne od začiatku projektu:

Autentický folklór a relácie ľudovej hudby na analógových nosičoch - 12900

Slovesné relácie všetkých žánrov na magnetických nosičoch - 20407

Slovesné relácie všetkých žánrov na CD nosičoch - 7287

Historické zvukové dokumenty a programy - 5669

Hudobný fond - 2377

Spolu Audio - 48640

Publicistika a dokumentárne diela - 1210

Dramatické diela - 1790

Spolu Video - 3000


Doplňujúce informácie - postup pri digitalizácii audio a video objektov:

Príprava nosičov na digitalizáciu zahŕňa manipuláciu s nosičmi, vyhľadanie v depozitoch, prípadne prebalenie do novej archívnej krabice.

Pridelenie jedinečného identifikátora - nalepenie čiarového kódu s jedinečným identifikátorom na obal nosiča.

Zaevidovanie nosiča do systému - základné metadáta potrebné pre identifikáciu v systéme, priradenie systémového čísla pre zdigitalizovaný objekt, spustenie procesu digitalizácie konkrétneho nosiča.


Technická digitalizácia nosičov:

Audio pásky - prehrávanie originálnej pásky v reálnom čase, konverzia.

CD nosiče - systém na extrahovanie audio z CD do štandardného audio súboru WAV.

Video pásky - prehrávanie originálnej pásky v reálnom čase, konverzia.

Kontrola kvality - hlavnou výzvou pri konzervácii zvuku a obrazu z analógového prehrávania na digitálnu nahrávku je zachovať pôvodnú kvalitu a zabezpečiť, aby nová nahrávka bola bezchybná. Systém je schopný automaticky kontrolovať chyby (detekcia klepnutí, praskania, šumu, výpadkov), ktoré uvedie v správe s presným miestom na páske a na novej nahrávke.

Uloženie digitalizovaných objektov do archívu - digitalizované objekty sa ukladajú v systéme hromadného ukladania cez LAN pripojenie a sú prepojené s evidenciou v centrálnom systéme. Systém automaticky vytvára digitálny záznam s vysokým rozlíšením a vysokou rýchlosťou vzorkovania pre archívne účely. Súčasne sú ukladané aj kópie digitálnych objektov v komprimovanom formáte pre účely sprístupnenia.

Digitalizácia sprievodnej dokumentácie - zahŕňa naskenovanie scenárov, bookletov, matričných a fonotečných listov a ďalšej písomnej a obrazovej dokumentácie.

Overenie a doplnenie metadát - zahŕňa zadanie dostupných údajov o nahrávke, albume, nosiči do systému – od vydavateľa, roku vydania, resp. nahratia a vysielania, autorov, interpretov po anotáciu a kľúčové slová.

Návrat nosiča do depozitu - manipulácia s nosičom – po výstupnej kontrole kompletnosti je nosič zaradený späť na svoje miesto v depozite.


Zdroj: Správca obsahu a technický prevádzkovateľ, Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/21897/rtvs-planuje-zdigitalizovat-vyse-57-tisic-archivnych-diel/