Tlačová informácia zo zasadnutia RVR dňa 12. 4. 2016
Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 15.04.2016

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 4. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:• uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) v súvislosti s vysielaním dňa 13. 11. 2015 za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo pred a po programe Šport odvysielaním komunikátu označujúcom za sponzora programu spoločnosť TIPSPORT SK, a.s., ktorý naplnil definíciu reklamy, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo tým, že program Avengers: Pomstitelia v trvaní cca 179 minút a 49 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy šesťkrát a druhý 30-minútový úsek tohto programu prerušil zaradením reklamy dvakrát a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo tým, že v čase od 20:00 do 21:00 hod odvysielal reklamu v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;

• uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 3. 12. 2015 odvysielaním komunikátov označujúcich sponzora programov Dr. House, Mentalista a Zlaté Vianoce odkazom na výrobok Tantum Verde a komunikátu označujúcom za sponzora programu webovú stránku www.zlavomat.sk a v dňoch 2. až 6. 12. 2015 odvysielaním komunikátov označujúcich sponzora viacerých programov odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy;

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo 20. 8. 2015 pred a po programe Športové noviny odvysielaním komunikátov označujúcich sponzora programu odkazom na jeho výrobok Clavin, ktoré naplnili definíciu reklamy;

• uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 4. 8. 2015 v čase o cca 18:01 hod tým, že odvysielal program Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

• uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba SENZI) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, ku ktorému došlo dňa 30. 9. 2015 tým, že odvysielal komunikáty Hrajeme na přání/Hráme na želanie a Ochutené morom, ktoré naplnili definíciu programu, čím porušil povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou, podľa ktorej má vysielať 100 % doplnkového vysielania;

• uložila sankciu – 200 eur vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie 24-hodinový súvislý záznam vysielania dňa 20. 9. 2015;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (Rádio One) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 28. 9. 2015 a 21. 1. 2016 nevyužíval frekvenciu 95,0 MHz Nová Baňa na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (Radio One Retro) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 21. 9. 2015 a 15. 1. 2016 nevyužíval frekvenciu 95,8 MHz Žiar nad Hronom na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Sobotné dialógy dňa 23. 1. 2016;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Voľby 2016: Prieskum v programe Televízne noviny dňa 19. 1. 2016 a vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že pred uvedeným programom odvysielal komunikát označujúci sponzora programu Bez servítky odkazom na jeho produkt Tantum Verde, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy;

• začala dve správne konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 22. 1. 2016 o cca 19:45 hod odvysielaním programu Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania uvedeného programu;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 5. 2. 2016 pred a po programe Janko a Marienka: Lovci čarodejníc odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu spoločnosť ZINC EURO a.s. a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 5. 2. 2016 v čase od 20:00 do 21:00, od 21:00 do 22:00 a od 22:00 do 23:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 ZVR (pravidlá vysielania reklamy na lieky), ku ktorému došlo dňa 27. 1. 2016 odvysielaním reklamného šotu na lieky Nurofen pre deti a Nurofen pre deti 4% jahoda, v ktorom odzneli informácie o spôsobe dávkovania liekov nezodpovedajúce informáciám o spôsobe dávkovania týchto liekov uvedeným v písomnej informácii pre používateľa liekov, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti, aby reklama na liek bola pravdivá a zodpovedala požiadavke ochrany jednotlivca pred poškodením;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že 6. 2. 2016 odvysielal dve časti seriálu Star Wars Rebeli s českým dabingom;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Mrcha učiteľka dňa 23. 1. 2016;

• uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 4. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady na www.rvr.sk.


Lucia Jelčová, hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/23091/tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-dna-12-4-2016/