Tlačová informácia zo zasadnutí RVR dňa 10. 10. 2018
Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 11.10.2018

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 10. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


• uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash zo dňa 30. 3. 2018;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) v súvislosti s tým, že v dňoch 19. 1., 3. 7. a 15. 8. 2018 nevyužíval frekvenciu 89,7 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 15. 7. 2018 v čase od 21:00 do 22:00 a od 22:00 do 23:00 hod. (JOJ PLUS) a dňa 17. 7. 2018 v čase od 21:00 do 22:00, dňa 16. 8. 2018 v čase od 20:00 do 21:00 hod. (JOJ) mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

• uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí.


Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 10. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady: www.rvr.sk.


Mgr. Lucia Michelčíková, PhD., hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26489/tlacova-informacia-zo-zasadnuti-rvr-dna-10-10-2018/