Tisková zpráva z 13. zasedání RRTV, konaného dne 23. 7. 2019
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 26.07.2019
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 13. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada na zasedání udělila pět licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání.


Rada uznala zadavatele reklamy, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., vinným pro porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011., kterého se dopustil a) zadáním reklamy na doplněk stravy Vibovit, která byla odvysílána dne 1. září 2018 v čase 8:12:29 hodin na programu Nova Cinema, neboť ztvárnění ochrany chlapce vírem, či štítem s označením imunita a současného slovního odkazu na fakt, že přípravek je pro zdravou imunitu dětí nejen v období chřipek a nachlazení“; je potřeba interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, konkrétně chřipkou a nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek i nachlazení bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. b) zadáním reklamy na doplněk stravy Vibovit, která byla odvysílána dne 8. října 2018 v čase 6:05:55 hodin na programu Nova Cinema, neboť konotace obrazu a verbální složky - explicitní vyjádření onemocnění chřipky a nachlazení ve spojení s obrazovým vyjádřením podzimu - je potřeba interpretovat jako deklarování preventivního účinku přípravku před onemocněními, konkrétně chřipkou a nachlazením. Jinými slovy, Vibovit zajistí zdravou imunitu a současně - v období chřipek i nachlazení - bude imunita dětí zdravá, tedy nedojde k onemocnění dětí. Rada rozhodla uložit pachateli přestupku trest ve formě napomenutí.

Rada uznala provozovatele DONEAL, s.r.o., vinným pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti o zapůjčení záznamu neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu JOJ Cinema ze dne 15. ledna 2019 z časového úseku 19.00-24.00 hodin. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.

Rada na svém 13. zasedání udělila pět licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to jednu licenci společnosti TWR live s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic pro program Radio 7 a čtyři licence k provozování televizního vysílání: společnosti Brno TV, s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program TV BRNO 1, společnosti České Radiokomunikace a.s. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program Nalaďte se na DVB-T2 a dvě licence společnosti MTV NETWORKS s.r.o. k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice pro programy Paramount Channel a NickToons.


Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti TWR live s.r.o., IČ: 08244430, se sídlem Horníkova 2562/36, Líšeň, 628 00 Brno licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio 7, šířeného prostřednictvím družic. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, PSČ 101 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/832/zab, č.j. zab/1253/2014 ze dne 1.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu SIGNÁL RÁDIO ČESKÉ BUDĚJOVICE prostřednictvím vysílačů na kmitočtu České Budějovice 106,8 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.

Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se soubory technických parametrů České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 28 13 / 48 58 03 a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 03 01 / 50 45 54 se lhůtou pro doručení žádostí do 18. září 2019.


Rada udělila společnosti Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem: Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 602 00 Brno, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: TV BRNO 1; základní programová specifikace: regionální zpravodajství a publicistika, dokumenty, lifestylové a tematické pořady; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; Identifikace přenosového systému: vysílání prostřednictvím dálkového přístupu - internetu, Informace o přístupu k vysílání: www.tvbrno1.cz; v rozsahu dle žádosti č.j. RRTV/6862/2019-vra doručené dne 22. května 2019 a jejího doplnění doručeného dne 21. června 2019 a dne 3. července 2019 pod č.j. RRTV/8141/2019-vra a č.j. RRTV/8854/2019.

Rada udělila společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Nalaďte se na DVB-T2; základní programová specifikace: Informační program společnosti České Radiokomunikace a.s. k přechodu na DVB-T2; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené Radě dne 5. června 2019 pod č.j. RRTV/7220/2019-vra, ve znění doplnění ze dne 4. a 9. července 2019, č.j. RRTV/88912019-vra a č.j. RRTV/8973/2019-vra.


Rada udělila provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/383/2013, spis. zn.: 2013/11/zem/Čes, ze dne 22. ledna 2013, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, a to změnou označení (názvu) programu HOROR FILM na CS Horror ke dni 1. prosince 2019, v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac, bod 2).

Rada udělila provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. zem/336/2013, spis. zn.: 2013/9/zem/Čes, ze dne 22. ledna 2013, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změnou označení (názvu) programu kinoSvět na CS Mystery ke dni 1. prosince 2019, v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac, bod 3).

Rada udělila provozovateli CS filmová, s.r.o., IČ 07380631, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/16813/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/822/fia, ze dne 18. září 2018, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změnou označení (názvu) programu WAR svět válek na CS History ke dni 1. prosince 2019, v rozsahu dle žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac.

Rada vzala na vědomí, že provozovateli Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360, zanikne ke dni 1. prosince 2019 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu CS mini šířeného prostřednictvím družice na základě licence, č.j. zem/5743/08, spis. zn.: 2008/1066/zem/CSF, ze dne 26. srpna 2008, na základě žádosti doručené dne 4. července 2019, pod č.j. RRTV/8863/2019-vac, bod 1). O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.


Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 123 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 25. 7. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/27295/tiskova-zprava-z-13-zasedani-rrtv-konaneho-dne-23-7-2019/