České premiéry na Prima ZOOM
Autor: TV Prima , e-mail: info@iprima.cz Přidané: 30.09.2020
Prima ZOOM opět přináší oblíbenou vlastní tvorbu. Novinkově uvedeme cestovatelský seriál Tatra kolem světa 2, který vás vezme za dobrodružstvím, jak jinak než speciální Tatrovkou a s neotřelou partou odvážlivců. Dalším českým počinem bude pokračování původního a divácky jednoho z nejoblíbenějších seriálů Utajené příběhy českých dějin III. Jednotlivé epizody přinášejí pohled na zajímavé události českých dějin.


Každý z osmi dílů je věnován jednomu konkrétnímu příběhu, pro který se v učebnicích dějepisu nenachází místo. Seriál vzniká pod režijní taktovkou sehraného dua Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková. Vydejte se za současným i historickým dobrodružstvím prostřednictvím Prima ZOOM.


Prima ZOOM přináší oblíbenou vlastní tvorbu:

Od 3. 10., 20.00 hod. - Tatra kolem světa 2
Od 6. 10., 20.00 hod. - Utajené příběhy českých dějin III


Tatra kolem světa 2 (10 dílů, opakování úterky od 15.50)

Expedice Tara kolem světa 2 si klade za cíl navázat na původní expedici z let 1987–1990 a vzdát jí tak poctu a oživit její tehdejší velikost. Plánovaná trasa má vést přes střední a východní Asii, projet Jižní, Střední i Severní Amerikou a přes celý africký kontinent zpět do ČR. Celkem je v plánu ujet během tří let více než 240 000 km a navštívit téměř 70 zemí světa. Expedice je koncipovaná jako otevřená, tzn. že se na palubu může během jejích tří let trvání přidat prakticky kdokoli. Kromě dočasných členů týmu pojedou i členové stálí – jeden ze zakladatelů TKS2 Marek Havlíček. A že to bude výprava zajímavá, svědčí i nutnost překonávat překážky spojené s aktuální situací kolem koronaviru. První rok expedice mapuje první série seriálu, který právě startuje na Prima ZOOM.


Utajené příběhy českých dějin III (8 dílů, reprízy pátky v 13.45)

6. 10. Svatý Václav – nezpochybnitelný patron českého národa

Dokument se zabývá osobností knížete Václava, různými historickými výklady jeho činů a vývojem tisícileté tradice, která ho obklopuje. Připomíná propast věků, která nás dělí od Václavova reálného života, ale také hodnoty a problémy, které mají i dnes stejnou platnost jako před deseti stoletími. Otevírá otázky vyplývající ze skromných pramenů: Jaká byla politická atmosféra Václavovy doby? Jaké kulturní poměry vládly? Byl kníže ženat a měl potomky? Opravdu ho zavraždil bratr Boleslav, který později inicioval jeho uctívání jako světce? A hrála ve Václavově životní, náboženské a politické orientaci hlavní roli spíše západní racionalita, nebo východní intuice? Podle některých badatelů chtěl v Praze založit slovanské arcibiskupství, nebyl tedy skutečným motivem jeho zavraždění odpor německých kněží vůči tomuto záměru? Pořad také objasňuje roli úcty ke svatým v raně středověké společnosti obecně a přeměnu knížete Václava v symbol české státnosti a ideál věčného panovníka, který po staletí doprovází naši kulturu. Podíváme se rovněž na osud svatováclavské tradice ve dvacátém století, zejména falzifikaci této tradice německými nacisty – výklad sv. Václava jako patrona poddanství, nacistické vyznamenání „Svatováclavské orlice“ pro české kolaboranty a další příklady. Svatováclavská tradice, vyjádřená heslem „Své si braň, cizí nežádej!“ zůstává i ve třetím tisíciletí výrazem kontinuity a perspektivy českých dějin.


13. 10. Příběh o Bruncvíkovi – ohlas artušovských legend v Čechách

Film se dotýká keltských kořenů některých českých tradic a mýtů, mapuje příběh o rytíři se lvem, pověsti o blanických rytířích a legendu o zázračném meči a jejich souvislost se středověkou artušovskou literaturou i jejich mravní poselství. V úvodu se seznámíme s legendární postavou rytíře Bruncvíka, hrdiny erbovní pověsti českých králů, a s tradicí o zázračném „Bruncvíkově meči“, který má podle dávných proroctví sehrát zásadní roli v dobách, „až bude národu nejhůře“ a z hory Blaník vyjede očekávané vojsko. V základech české kultury najdeme vlivy slovanské, germánské i keltské. Keltský kmen Bójů je nejstarším známým národem obývajícím naše území. Památkou na něj jsou některé naše dodnes používané geografické názvy řek a vrchů, např. Jizera je původně keltská Izer, Ohře je z keltského Agara i název památné hory Říp je keltského původu. A právě keltský vliv je zřetelný i ve zmíněných tradicích, zejména v pověsti o spícím vojsku v hoře Blaník (sám název hory Blaniak je keltského původu). Keltský základ pověsti o rytířích v hoře známe i ze zpracování J. R. Tolkiena o Bitvě pěti armád z trilogie Pán prstenu. Tento základ ale v české slovesnosti splynul se zprávami o zázračné pomoci svatého Václava českým vojskům v bitvách u Chlumce roku 1126 a u Kressenbrunnu roku 1268. Po zmíněné bitvě u Chlumce nechal vítězný kníže Soběslav dokonce razit minci s obrazem „svatého vojska“, což je nejstarší výtvarné zpodobnění představy o blanických rytířích vůbec.


20. 10. Nebeský Jeruzalém Karla IV.

Jako se díky Karlem IV. založené universitě stávají Čechy význačným intelektuálním centrem, tak se z Prahy stává největší duchovní centrum severně od Alp – náboženský konkurent Říma. Díky největší a nejvzácnější sbírce relikvií se Praha mění ve významné poutní místo. Jeho otec Jan Lucemburský se dokonce pokusil obnovit v Praze rytířstvo kulatého stolu. Jeho syn Karel postaví Karlštejn jako grálový hrad. Karlštejn nemá vojenské poslání, nýbrž slouží jako mystická archa – schrána českého pokladu a korunovačních klenotů, mystické ohnisko českého království. Karel zakládá také pražské Nové Město, které má představovat nový, nebeský Jeruzalém. A vskutku, jeho rozvrh – půdorys, délky ulic, rozměr chrámového okrsku, postavení svatyní – je věrným obrazem města Jeruzaléma. Chrámy a kostely, rozmístěné a zbudované dle alchymistické astrologické a hermetické symboliky, naplňuje svatými ostatky, které osobně získává, často nevybíravými prostředky, z celého tehdy známého světa. Symboliku nebeského Jeruzaléma také vtěluje do výzdoby nejposvátnější insignie českých králů – svatováclavské koruny. Tvarem a výběrem osazených kamenů má koruna upomínat na popis svatého města z apokalyptického textu.


27. 10. Mystické pozadí husitské revoluce

Pořad připomíná, že k nejznámějším symbolům české historie patří mešní kalich. Poukazuje k ústřednímu mystériu křesťanské víry, k nadpřirozené proměně chleba a vína v tělo a krev Páně – svátosti eucharistie, ke které dochází při mši svaté. Obřad, ustanovený samotným Kristem, je vykládán jako zpřítomnění jeho oběti na kříži a po staletí fascinuje teology i prosté věřící. Ve středověku tento zájem vedl ke vzniku literárních alegorií o svatém grálu, ale i různých náboženských sekt a spolu s jinými mystickými představami ovlivnil i vznik českého husitství. Bezprostředním podnětem k výbuchu husitské revoluce byla tzv. První pražská defenestrace. Příčinou tohoto krvavého incidentu se stala skutečnost, že neznámý pachatel vhodil do zradikalizovaného davu „demonstrantů“ před Novoměstskou radnicí kámen a zasáhl přitom monstranci s eucharistií (proměněnou chlebovou oplatkou), kterou nesl v čele průvodu kněz Jan Želivský. Tato „nehoda“ vyvolala útok davu na budovu radnice a fyzickou likvidaci všech přítomných radních vyhozením z oken (nikdo z vyhozených nepřežil). A jak to bylo s husitstvím dále?


3. 11. Tajemství pražského poledníku – mystika mariánského sloupu

Snímek je věnován příběhu mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, jeho vztyčení po třicetileté válce i stržení v listopadu 1918. Pražští civilisté, zejména studenti, si vedli v boji proti švédským žoldnéřům mimořádně statečně. Císař v upomínku na to povýšil přední bojovníky do šlechtického stavu a vylepšil znak města přidáním obrněné paže třímající meč. Jako poděkování za ochranu města v bitvě byl pak Pražany vystavěn mariánský sloup, do jehož podstavce byl starobylý obraz Panny Marie Rynecké vložen. Došlo tím k navázání duchovní i estetické kontinuity mezi dobou Karla IV. a českým barokem. Místo pro zbudování mariánského sloupu nebylo tehdy zvoleno náhodně. Má pozoruhodný význam astronomický (tzv. pražský poledník) a je také spojováno s mystickou a esoterní tradicí. Prý se na něm nacházel průsečík významných duchovních sil, které se zde střetly již v počátcích naší historie. Totéž místo si prý později zvolil židovský mystik Rabbi Löw ke stavbě svého golema.

V r. 1915 byl na náměstí vztyčen rozlehlý Šalounův pomník mistra Jana Husa. Při tvorbě tohoto sochařského díla byla zohledněna přítomnost mariánského sloupu na náměstí. Právě s ohledem na sloup byla zvolena horizontální kompozice Husova pomníku, která dnes, když stržený sloup na náměstí chybí, ztrácí význam. Stejně tak i pohled postavy Jana Husa měl směřovat ke sloupu a soše Bohorodičky (Hus byl mariánským ctitelem). Druhá polovina pořadu rekapituluje události stržení sloupu v roce 1919, propagandu krajní levice i tajnou připravenost akce, která měla vypadat jako spontánní, ale nebyla. Připomíná nepochopitelnou odlišnost v přístupu k pomníku maršála Radeckého a ke sloupu. Hovoří o šarvátkách kolem stržení a o statečnosti zachránců torza pomníku. V závěru připomene aktuální snahy o obnovu sloupu.


10. 11. Král Ječmínek a bitva pod Hostýnem

Dokumentární film připomíná dávnou historii tatarského vpádu na Moravu v polovině 13. století i tradici poutí na Svatý Hostýn, která s touto opomíjenou historickou epizodou úzce souvisí. Hovoří také o zpola legendární postavě Jaroslava ze Šternberka, o kronikářských zprávách o něm i o vlivu této tradice na lidovou pověst o králi Ječmínkovi. Podle všeho se jak do postavy Ječmínka, tak do postavy Jaroslava ze Šternberka vtělily pozůstatky pohanských tradic spjatých s mladým bohem války a zemědělství jménem Jarilo, který byl známý a uctívaný na Rusi a patrně i u nás. Souvisí to také s úctou ke sv. Jiří (Jur, Jar, jaro).

Uvedené souvislosti a zejména fakt, že je Jaroslavovo hrdinství zmíněno v tzv. Rukopise zelenohorském, vede mnoho badatelů ke skepsi ohledně historicity moravského „kapitána“ Jaroslava ze Šternberka, kterou odkazují jen do říše výmyslů a bájí. Jaroslav však byl skutečnou historickou osobou a opravdu bojoval s kočovnými nájezdníky, nikoli ovšem s Mongoly, ale uherskými Kumány. Odpor středoevropských zemí proti tehdejšímu vpádu zastavil jednu z vln islámské expanze a ochránil západní Evropu.


17. 11. Krvavý Radouš – příběh českého Modrovouse

Do světové literatury vešel hrůzostrašný příběh o zločinech vraha žen a dětí, francouzského velmože 15. století Gillese de Rais, zvaného v lidových pověstech rytíř Modrovous. Obdobné mrazivé příběhy najdeme i v místních českých pověstech – pozoruhodná je zejména látka o nestvůrném rytíři Radoušovi, bájném zakladateli města Plzně a hradu Radyně. V jiném příběhu, který poněkud připomíná známější slovenskou látku o čachtické paní, vystupuje jako pachatelka zločinů žena a kromě toho má tato látka nesporně reálný základ. Opět se v souvislosti s ní setkáváme s postavou renesančního kronikáře Hájka z Libočan, nikoli však jako s autorem, ale jako soudním svědkem, který se, jakožto karlštejnský kaplan, zastal týraných služebných a byl, přes značné osobní riziko, ochoten proti urozené paní purkrabí svědčit před soudem. Vraždy sice nebyly pachatelce prokázány, musela však strpět finanční pokutu, soudní napomenutí a vyplacení odškodného týraným dívkám. V závěru se pořad vrací k postavě bájného Radouše a uvádí pověsti o jeho posmrtné nápravě, když si odbyl svůj očistec jako strážný duch plzeňského kraje.


24. 11. Kouzlo a děs mikulášského večera

Tento díl mapuje tradici mikulášských obchůzek s nadílkou jakožto nejstaršího českého folklorního zvyku. Zmiňuje středověké zprávy o něm v českém prostředí i jeho poetickou krásu. Prostřednictvím ilustračních záběrů a fotografií přibližuje historickou osobnost svatého Mikuláše z Myry a církevní úctu k němu. Nejdříve popisuje známá fakta z Mikulášova života (jeho narození v řecké Petaře, význam Mikulášova jména, jeho pouť do Jeruzaléma, působení v biskupském úřadě, věznění pro víru i účast na Nicejském koncilu). Potom pořad sleduje počátky uctívání biskupa Mikuláše jako světce, které se od pátého století rozšířilo v Malé Asii i v Evropě, zmiňuje přenesení Mikulášových ostatků z Myry do italského města Bari i politický význam svatomikulášské úcty v Rusku. Následně se věnuje legendárním příběhům spojeným se svatým Mikulášem. Nejprve epizodě se třemi zavražděnými hochy, která vedla k Mikulášově pověsti ochránce dětí. Pak uvádí příběh o světcově zázračném ztišení rozbouřeného moře a zažehnání démona, který bránil plavbě lodi. Tato báje učinila z Mikuláše patrona námořníků. Pak se pořad zabývá vztahem mikulášské a vánoční nadílky (zmínka o slunovratu) a popisuje další české adventní zvyky (barborky, Lucie, Ambrož). Uvádí také středověkou žákovskou „hru na biskupa“ a s ní spojenou přehlídku maškar a jejich rozpustilé koledování od domu k domu, které patrně ovlivnilo počátky mikulášských obchůzek.


Česká historie i dobrodružné cestování na Prima ZOOM!


Filip Budák, Externí konzultant odd. Marketingu a PR pro FTV Prima, 29. 9. 2020

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28487/ceske-premiery-na-prima-zoom/