Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV konaného dne 13. 10. 2020
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 17.10.2020
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání projednala 66 bodů programu. Vyhodnotila 66 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení čtyř řízení o přestupku. Rada na svém 16. zasedání uložila tři pokuty, dvě napomenutí a v jednom případě konstatovala vinu pachatele a upustila od potrestání.


- Provozovateli Magical roof s.r.o. byla uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady předložil pouze údaje o procentuálním zastoupení a celkovém vysílacím čase evropských děl, evropských nezávislých děl a evropských nezávislých děl mladších 5 let na programu JOJ Family v roce 2019, ale neposkytl přehledy identifikující tato díla a jejich výrobce.

- Zadavateli reklamy, společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., byla uložena pokuta ve výši 100 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 4 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se stanoví, že reklama na alkoholické nápoje nesmí vytvářet dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, kterého se dopustil zadáním reklamy Hanácká vodka - Pure Silvestr Spirit“, která byla odvysílána dne 27. listopadu 2019 v čase 17:16:14 hodin na programu Prima, neboť byly v předmětném obchodním sdělení uvedeny audiovizuální prvky, které obsahují explicitní výzvu známého zpěváka a moderátora Matěje Rupperta k využití možností, které nabízí noční život, respektive k zapojení se do noční zábavy („Být mezi přáteli, to je můj styl, večer je přede mnou, už aby byl, život je krátkej, tak pojď žít, bavit se, zasmát se, zapařit, neboj se předvést pár tanečních kroků, rozjedem spolu mejdan roku“). Matěj Ruppert je zde vyobrazen jako ústřední postava, na kterou je postupně soustředěna veškerá pozornost. Jeho vzor ostatní nadšeně následují, a to až do prostředí baru, kde se baví společnými tanečními kroky. Celé obchodní sdělení je prostoupeno motivem Hanácké vodky v různých podobách (úvodní záběr, plakáty před barem, průchod zaplněný lahvemi, dominantní označení na barovém pultu či závěrečná vizuální informace a komentář). Motiv Hanácké vodky je zde jednoznačně zřejmý, nepřehlédnutelný a prakticky všudypřítomný. Taktéž je zde využito zvukového i obrazového spojení „Hanácká vodka, Pure Silvestr Spirit“, které vyvolává dojem, že právě Hanácká vodka, tedy alkoholický nápoj, je ryzím tajemstvím dobré (silvestrovské) zábavy. Obchodní sdělení tak vytváří dojem, že spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému úspěchu.

- Provozovateli MWE Networks International s.r.o., pokutu ve výši 5 000,- Kč podle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., za odepření podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 téhož zákona.

- Provozovatel O2 TV s.r.o. byl uznán vinným pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., Rada od uložení správního trestu upustila, neboť má Rada za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

- Zadavateli reklamy, společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., bylo uloženo napomenutí za spáchání přestupku porušením § 4 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterým se stanoví, že reklama na alkoholické nápoje nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména nesmí tyto osoby ani osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovat při spotřebě alkoholických nápojů nebo nesmí využívat prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, kterého se dopustil zadáním označení sponzora pořadu s motivem „Pivo Excelent“, které bylo odvysíláno dne 17. září 2019 v čase 7:53:46 hodin na programu O („Óčko“) neboť předmětné obchodní sdělení prezentuje dobrodružství, nevázaný životní styl, zážitkové cestování („PoSvýOse“, „vždy po svý ose“) a skateboarding v přímé souvislosti s konzumací a propagací alkoholických nápojů, v tomto případě alkoholického piva Excelent („Vždy po svý ose, třeba i na konec světa. Tento pořad ti přináší Excelent, sponzor pořadu“ - označení sponzora). V rámci označení sponzora pořadu tak byly využity prvky, prostředky a akce, které oslovují osoby mladší osmnácti let.

- Zadavateli reklamy, společnosti SEVEN SPORT s.r.o., bylo uloženo napomenutí za spáchání přestupku porušením ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., zadáním obchodního sdělení/označení sponzora programu s motivem „w-tec“, které bylo odvysíláno dne 18. září 2019 v čase 13:18:53 hodin na programu O („Óčko“), neboť ztvárnění obchodního sdělení může vyvolat pocit, že agresivní jízda na motocyklu, respektive jízda po zadním kole, přičemž přední kolo je zvednuto do vzduchu, je legitimní. Navíc text, který je součástí závěrečného obrazu, a to v podobě „Bezpečná cesta domů“, společně s uvedenou informací, že hlavní předmět činnosti sponzora je prodej moto příslušenství, může v kontextu celkového vyznění obchodního sdělení evokovat dojem, že správné vybavení na motocykl umožňuje takovýto agresivní způsob jízdy, řidič je přitom chráněn, respektive si může na pozemních komunikacích zvolit styl jízdy, který je za hranou zákona a představuje nebezpečí pro řidiče i další osoby. Uvedené obchodní sdělení tak může podporovat chování ohrožující bezpečnost osob nebo majetku.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přijala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rádio BLANÍK, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 25082 Úvaly souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka (licence sp. zn.: 2012/325/zab), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v ukončení rozhlasového vysílání na kmitočtu Hradec Králové 792 kHz / 5 kW ke dni 30. 9. 2020.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, přijala toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 78391, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO RUBI (licence č.j. Ru/114/01) podle ustanovení § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, přijala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/232/zab, č.j. RRTV/1930/2015-STR ze dne 28.4.2015 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio City prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Brno 100,8 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, přijala toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/118/zab, č.j. RRTV/2673/2015-SPM ze dne 21.7.2015 k rozhlasovému vysílání programu Hitrádio Magic prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Hradec Králové 89,1 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Blansko město 2 101,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 39 09 / 49 22 01; Děčín Letná 96,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 10 53 / 50 46 40; Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 16 24 25 / 49 58 20; Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 22 33 / 49 25 46, se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 13 11 / 49 34 08, se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 00 / 49 19 40, se lhůtou pro doručení žádostí do 24. listopadu 2020.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 31. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12775/2020-vra, spočívající v tom, že dne 31. srpna 2020 ukončil vysílání programu Hitrádio Černá Hora na kmitočtech Broumov 87,6 MHz / 50 W, Trutnov 87,6 MHz / 100 W, Náchod 87,6 MHz / 50 W, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W a Jičín 87,6 MHz / 100 W.

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

- Rada se seznámila s metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu, jejímž cílem je poskytnout správním úřadům uvedeným v § 24d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, užitečné informace pro praktickou aplikaci nařízení (ES) 2017/2394.

- Rada udělila společnosti ZAK TV s.r.o., IČ: 64835669, se sídlem: Prokopova 166/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání, šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Televize ZAK (TV ZAK); základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační a zábavní program zaměřený na regionální vysílání; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: všechny vysílače Plzeňského a Karlovarského regionu Multiplexu 24 v souladu se stanoviskem ČTÚ č.j. ČTÚ-40 815/2020-613 ze dne 26. srpna 2020; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti doručené dne 18. srpna 2020 pod č.j. RRTV/12562/2020-vra a jejího upřesnění č.j. RRTV/12728/2020-vra doručeného dne 27. srpna 2020.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: MTV 80s; základní programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Izrael, Arménie, Gruzie, Jihoafrická republika, Nový Zéland, Mexiko, Bahamy, Dominikánská republika, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador, Trinidad a Tobago, Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Uruguay, Venezuela; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 27. srpna 2020, č.j.: RRTV/12736/2020-vra.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: MTV 90s; základní programová specifikace: Hudební televizní program zaměřený na americkou a celosvětovou hudební produkci; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Island, Itálie, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Svatý stolec, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Izrael, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 27. srpna 2020, č.j.: RRTV/12735/2020-vra.

- Rada udělila provozovatelům Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1 a CS filmová, s.r.o., IČ: 07380631, se sídlem Václavské náměstí 831/21, 110 00 Praha 1, souhlas s fúzí sloučením dle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb., při které provozovatel CS filmová, s.r.o., IČ: 07380631 zanikne a jeho právním nástupcem se stane provozovatel Československá filmová společnost, s.r.o., IČ: 27168425.

- Rada vrací provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, v souladu s ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., správní poplatek: a) ve výši 90 000,- Kč, předčasně uhrazený za prodloužení doby platnosti licence programu Nova 2 (platnost licence do 12. prosince 2024, č.j.: FIA/4262/2012) s variabilním symbolem 10200110 a poznámkou pro příjemce RCID5867716906; b) ve výši 90 000,- Kč, předčasně uhrazený za prodloužení doby platnosti licence programu Nova Gold (platnost licence do 18. února 2025, č.j.: FIA/620/2013) s variabilním symbolem 10200111 a poznámkou pro příjemce RCID5867716916, a to na bankovní účet provozovatele č. 1822962/0800, protože nejde o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení, dle žádosti ze dne 11. září 2020, č.j.: RRTV/13286/2020.

- Rada odnímá provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., licenci č.j. RRTV/14214/2018-zem ze dne 17. července 2018, k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť provozovatel po zahájení vysílání nevysílal déle než 30 dnů v průběhu kalendářního roku.

- Rada zahajuje s provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, správní řízení podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování televizního vysílání programu POWER TV šířeného prostřednictvím družice ze dne 17. července 2018, č.j. RTV/14213/2018-zem, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku od 30. září 2019 nevysílá déle než 30 dnů. Rada stanovila lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

- Rada ukládá provozovateli MWE Networks International s.r.o., IČ 073 34 800, se sídlem Krakovská 1392/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, pokutu ve výši 5 000,- Kč podle § 137 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., za odepření podání vysvětlení podle § 137 odst. 1 téhož zákona.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, o přerušení zemského digitálního televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím vysílačů dne 20. srpna 2020 z důvodu ukončení jeho šíření provozovatelem technických prostředků s tím, že obnovení vysílání je v současnosti v řešení.

- Rada informuje provozovatele ŠLÁGR TV, spol. s r.o., IČ 261 02 293, se sídlem Dubné 158, PSČ 373 84, že může požádat Radu o přerušení vysílání podle § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., a to na dobu určitou.

- Rada zastavuje podle § 66 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., řízení o žádosti provozovatele televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem: Pálavské náměstí 4343/11, Židenice, 628 00 Brno, doručené dne 15. září 2020 pod č.j. RRTV/13335/2020-vra, o souhlas dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb.), neboť byla podána žádost zjevně právně nepřípustná.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím družice ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci (sp. zn. RRTV/2019/55/zem, č.j.: RRTV/2876/2019-zem, ze dne 19. února 2019), spočívající ve změně programové nabídky, a to v dočasné změně označení názvu registrovaného televizního programu MTV Classic v době od 12. listopadu 2020, 07.00 hodin do 28. prosince 2020, 07.00 hodin z MTV Classic na MTV XMAS, dle oznámení ze dne 21. srpna 2020, č.j.: RRTV/12624/2020-vra a potvrzení oznámené změny příslušného regulačního orgánu Ofcom.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, č.j.: zem/2623/2012, sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, ze dne 31. července 2012, spočívající v rozšíření programové nabídky o český televizní program ŠLÁGR TV, dle oznámení ze dne 1. září 2020, č.j. RRTV/12784/2020-vra.

- Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice, č.j.: zab/6518/09, sp. zn.: 2009/904/zab/BRO, ze dne 8. září 2009, spočívající v rozšíření programové nabídky o český rozhlasový program Radio Beat, č.j.: RRTV/4313/2020-str, sp. zn.: RRTV/2020/115/str, dle oznámení ze dne 30. září 2020, č.j. RRTV/13813/2020-vra.

- Rada registruje provozovateli, společnosti Telly CE s.r.o., IČ 033 17 137, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, dle § 29 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 231/2001 Sb., změnu skutečností uváděných v přihlášce k registraci, č.j.: RRTV/1577/2015-FIA, sp. zn.: 2015/319/FIA/Tel, ze dne 14. dubna 2015; registraci, č.j.: FIA/3911/2014, sp. zn.: 2014/1044/FIA/Tel, ze dne 4. listopadu 2014 a registraci, č.j.: RRTV/4598/2015-FIA, sp. zn.: 2015/978/FIA/Tel, ze dne 15. prosince 2015, a to změnu společníků, ke které dojde převodem 100% obchodního podílu, tj. vkladu 100 000,- Kč jediného společníka společnosti, p. Jakuba Juráska na společnost Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, čímž se jmenovaná společnost stane jediným společníkem společnosti Telly CE s.r.o., vlastnícím 100% podíl ve společnosti, který odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 100 000,- Kč, dle oznámení ze dne 2. října 2020, RRTV/13862/2020-vra.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700 (dále obviněný), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., tedy povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Reportéři ČT, respektive reportáže Pravda podle Okamury v tomto pořadu, dne 31. srpna 2020 od 21:25 hodin na programu ČT1, připojením pasáže o hnutí Trikolóra za ucelenou pasáž věnovanou hnutí Svoboda a přímá demokracie, jako by šlo o pokračování tématu, ačkoliv druhá pasáž neměla relevantní věcnou návaznost na předchozí pasáž a měla podstatně odlišné téma, což mohlo s ohledem na obsah první pasáže vyvolat v divácích mylný dojem o xenofobnosti a předsudečnosti v hnutí Trikolóra a jeho příznivcích, aniž k tomu byly v reportáži uvedeny validní argumenty, a dále tím, že do pasáže věnované hnutí Trikolóra zařadil vystoupení jediného odborného respondenta a jediného příznivce hnutí Trikolóra, jejichž názory byly ve své kategorii osamocené a postrádaly schopnost poskytnout objektivní a vyvážené informace o názorech odborníků na hnutí Trikolóra, respektive příznivců hnutí Trikolóra.

- Rada dle § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1 - 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), upozorňuje provozovatele televizního vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167 Strašnice 10000 Praha 10, na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 10. září 2020 od 20:15 hodin odvysílal na programu Prima pořad Slunečná, který obsahoval umístěný produkt Innosvět společnosti Innogy v čase 21:14:05 hodin. Předmětné umístění produktu zahrnovalo specifikaci produktu, vyzdvihlo jeho přednosti a výhody, bylo předvedeno jeho fungování v mobilním telefonu, produkt byl doporučován a vychvalován, přičemž předmětná scéna byla zařazena samoúčelně bez přímé návaznosti na okolní děj. Tím došlo k porušení zákonné povinnosti, podle které pořady obsahující umístěný produkt nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, na základě jakých podkladů byl v reportáži „Zadržení v Bělorusku“, zařazené v rámci pořadu Události, odvysílaného dne 24. září 2020 od 19:00 hod. na programech ČT1 a ČT24, prezident Běloruska Alexandr Lukašenko označen jako „samozvaný prezident“, když moderátor použil obrat „video zachytilo jednoho z odpůrců samozvaného prezidenta“. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem TV Nova s.r.o., IČ 45800456, sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ulice ve dnech 18. května 2020 od 17:25 hodin, 20. května 2020 od 17:25 hodin a 23. května 2020 od 17:30 hodin na programu Nova Gold, který obsahoval umístění produktu, se mohl dopustit nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu Hate Free Culture, a to zejména detailním popisováním principu projektu HateFree Culture (v pořadu odvysílaném dne 18. května 2020 v čase od 00:26:35 hodin od začátku pořadu: „V podstatě jde o to, že dáváš najevo, že neschvaluješ nenávist kvůli tomu, že je někdo jinej, třeba homosexuálové, jiný rasy a tak“, „Můžou se do toho zapojit i firmy. Třeba Coolna je na to jak dělaná. Se podívej na net“, „No to se na to podívám. Možná by se to mohlo Monice líbit“, dále v pořadu odvysílaném dne 20. května 2020 v čase od 00:23:00 hodin do začátku pořadu: „Ona tady lítá s tou růžovou plackou, všecky nabádá k tomu, že se musej mít rádi a že je nesprávný, když někoho nesnášíš, kdo je jinej.“, „Hele radši mi řekni něco o tý kampani HateFree.“, „No určitě sis všiml, že v poslední době kdekdo nenávidí kdekoho, ať už jde o rasu nebo o náboženství, nebo o jakoukoli jinou odlišnost.“, a dále v pořadu odvysílaném dne 23. května 2020 v čase od 00:19:53 hodin od začátku pořadu: „Hate Free. Že bysme se Coolnou taky zapojili. Že by lidi, který jsou odlišný, myslím různý menšiny, viděli, že u nás jsou vítaný.“, „Jdem do toho. Občas se najde nějakej nácek nebo jinej pitomec, tak abysme ho nemuseli vyhazovat, koukne na dveřích na nálepku a bude vědět, že u nás žádný násilí netolerujeme.“, „Super, takže ty zařídíš vykládku a já HateFree zónu.“), dále obrazovou složkou (v pořadu odvysílaném dne 18. května 2020 v čase od 00:25:00 hodin od začátku pořadu dívka, která projekt HateFree v pořadu propaguje, má na klopě odznáček, na který je v průběhu scénky explicitně upozorněno, a rovněž tak v pořadu odvysílaném dne 20. května 2020 v čase od 00:24:05 hodin od začátku pořadu detailním záběrem na internetové stránky projektu HateFree Culture). Umístěný produkt byl tak verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec děje a byl do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Pivovary Staropramen s.r.o., IČ 24240711, sídlem Praha 5, Nádražní 43/84, PSČ 15000, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 4 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na alkoholické nápoje nesmí tvrdit, že alkohol v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek anebo že je prostředkem řešení osobních problémů, kterého se mohl dopustit zadáním reklamy „Staropramen“, premiérově odvysílané dne 8. května 2020 v čase 9:22:19 hodin na programu Prima ZOOM, neboť reklama ukazuje alkoholický nápoj jako pomocníka v řešení aktuálních osobních problémů souvisejících s pandémií. Způsob zpracování reklamy (vyobrazení posmutnělého herce Hynka Čermáka v roušce, který zjišťuje, že jeho lahev piva je prázdná, proto otevírá další, vše doprovázeno komentářem „Zvláštní doba, co? Všichni se s tím vyrovnáváme po svým. Zažíváme situace, který jsme nečekali. Ale i když si svoje pivo vychutnáváme každej sám, jsme v tom spolu, třebaže se ani neznáme. Tak na to, ať se zase brzy potkáme! V práci, divadle, a v hospodě na pivu. Držíme spolu. Staropramen“) vyvolává dojem, že jedním ze způsobů, jak se lze vyrovnat s nestandardní, složitou situací, je konzumace alkoholu.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. m) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla takto: Obviněný provozovatel Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. m) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady předložil pouze údaje o procentuálním zastoupení a celkovém vysílacím čase evropských děl, evropských nezávislých děl a evropských nezávislých děl mladších 5 let na programu JOJ Family v roce 2019, ale neposkytl přehledy identifikující tato díla a jejich výrobce. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá pokuta ve výši 50 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2020229. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2020229, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, ohledně reportáže Doba pokoronavirová, která byla součástí pořadu 168 hodin, odvysílaného dne 7. června 2020 od 21:45 hodin na programu ČT1. Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže Doba pokoronavirová, která byla součástí pořadu 168 hodin, odvysílaného dne 7. června 2020 od 21:45 hodin na programu ČT1, že věc odkládá.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením zadavatele obchodního sdělení, společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ 45357366, sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, o k obsahu podání doručeného Radě pod č. j. RRTV/9836/2020-vra, tj. zda Hotel Praha, na adrese Lidická 128/6, Nový Jičín, zapojený do akce „První pivo je nás“, která je propagována prostřednictvím reklamy Pilsner Urquell - „První pivo je na nás“, odvysílané premiérově dne 22. května 2020 v 15:34:14 hodin na programu Nova Action, zákazníkům v souladu s informacemi prezentovanými reklamou deklarované „první pivo zdarma“ nabízelo, příp. z jakých důvodů tak nečinilo. Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Pilsner Urquell - „První pivo je na nás“, dne 22. května 2020 v 15:34:14 hodin na programu Nova Action, že věc odkládá.

- Rada se seznámila se závěrečným vyrozuměním zástupkyně veřejného ochránce práv o uzavření jejího působení ve věci záznamu vysílání programu Jihočeská televize.

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2020, č.j. 10 As 100/2020, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2020, č.j. 17 A 4/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 13. srpna 2019, sp.zn. RRTV/2019/203/rud, č.j. RRTV/10634/2019-rud, kterým byla provozovateli televizního vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 400 000 Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 12. září 2018 21:25 hodin na programu Televize Barrandov.

- Rada coby ústřední správní úřad na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vydala toto usnesení: Rada zastavuje s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, řízení o přestupku vedené pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa dne 12. září 2018 od 21:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť skutek, o němž se vede řízení, se nestal.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o upřesnění vysílání programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude vysílán do 31. října 2020.

- Rada přebírá záštitu nad mediálně-výchovným seminářem v rámci 52. Dětského televizního a filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově 2020.

- Rada se seznámila s obsahem Zprávy o implementaci zákona pro boj proti dezinformacím zveřejněným Conseil Supérieur de l'Audiovisuel v červenci 2020.

- Rada se seznámila s průběhem webináře „Gambling and betting advertising“ pořádaným skupinou EPRA dne 11. června 2020.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele Mottygo s.r.o., ze dne 24. srpna 2020, doručeného Radě dne 24. srpna 2020, toto potvrzení: Poskytovatel Mottygo s.r.o., IČ 06165702, se sídlem Olšanská 4e/2898, 130 00 Praha, byl dne 22. září 2020 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 1. října 2020 pod názvem kukino, umístěná na internetové adrese www.kukino.tv.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Telly s.r.o., IČ: 046 68 529, se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zda na internetové adrese https://telly.cz/tv/internetova-tv/, poskytuje audiovizuální mediální službu na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb. za účelem posouzení naplňování definičních znaků audiovizuální mediální služby na vyžádání.

- Rada provádí výmaz poskytovatele Církev Slovo života, sbor Brno, IČ: 736 35 219, se sídlem ve Vojkovicích, Rajhradská 249, PSČ 667 01, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání TV7.cz.

- Rada provádí výmaz poskytovatele PiTV - StarMedia s.r.o.,IČ: 039 30 785,se sídlem v Přerově, Č. Drahlovského 2346/13, PSČ 750 02, v souvislosti s uplynutím 1 roku od ukončení poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání www.pitv.cz.

- Rada se seznámila s podaným vysvětlením poskytovatele Jiří Ouda, sídlem Luční 657, 141 51 Klášterec nad Ohří, IČ 18379575, zda v rámci internetové stránky dostupné na adrese https://www1.kabel1.cz/, poskytuje audiovizuální mediální službu na vyžádání ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 15. 10. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28543/tiskova-zprava-z-16-zasedani-rrtv-konaneho-dne-13-10-2020/