Tisková zpráva z 6. zasedání RRTV, konaného dne 23. 3. 2021
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 26.03.2021
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 6. zasedání projednala 49 bodů programu. Vyhodnotila 25 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na porušení zákona. Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2020.


- Rada uložila pokutu provozovateli MWE Networks International s.r.o. ve výši 20 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2019, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

- Rada uložila napomenutí zadavateli reklamy Good Nature s.r.o. za spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Express Diet - Chilliburner“ nabízejícího produkt s názvem „Chilliburner“, odvysílaného dne 21. června 2020 v čase 13:58:25 hodin na programu Prima, neboť v předmětném obchodním sdělení nebyl uveden povinný text doplněk stravy.

- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Hradec Králové 3 105,1 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 15 50 08 / 50 12 38 a Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W souřadnice WGS 84: 16 17 38 / 50 06 58 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

- Rada udělila společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 14 28 12 / 48 58 03 a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 15 03 55 / 50 46 11, pro program Radio COLOR do 10. října 2025.

- Rada udělila společnosti Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 17 40 / 49 23 42, pro program Rádio Západ do 10. října 2025.

- Rada udělila společnosti Rajmont s.r.o., IČ: 274 72 116, se sídlem Ivana Olbrachta 506/6, PSČ 500 02 Hradec Králové, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Líbeznice 1260 kHz / 10 kW a Hradec Králové 792 kHz / 10 kW pro program Rádio Dechovka na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2021, č. j. 17 A 123/2020- 83, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Radiospol s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2014/242/zab, č.j. RRTV/13924/2020-str ze dne 11. srpna 2020, kterým Rada udělila společnosti Rádio Pálava s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W pro program Rádio Jih Cimbálka a zamítla žádost společnosti Radiospol s.r.o.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem: Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zanikla podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2010/84/zem/Hud, č.j. zem/641/2010 ze dne 16. února 2010, k provozování televizního vysílání programu Retro Music Television, šířeného prostřednictvím družice, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 4. března 2021 pod č.j. RRTV/3652/2021-vra, a to ke dni 18. února 2021. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ: 45800456, se sídlem: Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, zanikla podle ustanovení § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence sp. zn. 2011/173/zem/CET, č.j. zem/1346/2011 ze dne 19. dubna 2011, k provozování televizního vysílání programu VOYO, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, na základě jeho žádosti doručené Radě dne 4. března 2021 pod č.j. RRTV/3647/2021-vra, a to ke dni 7. března 2021. O této skutečnosti Rada vydává osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, doručeným Radě dne 8. března 2021 pod č.j. RRTV/3734/2021-vra, spočívajícím v opětovném zahájení vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 dne 3. března 2021 v 10:00 hod. v celoplošné Vysílací síti 22.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Hudební televize, s.r.o., IČ: 28938071, se sídlem Záhřebská 156/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, o zahájení vysílání programu Retro Music Television dne 9. března 2021. Program je šířen prostřednictvím vysílačů, družice a kabelových systémů.

- Rada se seznámila se stanoviskem ERGA, které bylo vydáno v souladu s čl. 3 (2) Směrnice AVMS, ve věci pozastavení šíření televizního vysílání programu Rossija RTR na území Lotyšska národním regulátorem NEPLP.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, jakým způsobem sestavuje programové schéma programu KINO BARRANDOV, které má být dle licenčních podmínek složeno převážně z akviziční filmové a seriálové tvorby, resp. premiér a repríz převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření. Dle dostupných přehledů pořadů program obsahuje zejména zábavní pořady a reality show provozovatele. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

- Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 23. března 2021 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s. r. o., IČ: 27112501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, souhlas se změnou licenčních podmínek licence k provozování televizního vysílání programu SPORT 3, č. j. RRTV/1273/2015-zem, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, spočívající v následující úpravě licenčních podmínek dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 19. února 2021 pod č. j. RRTV/3002/2021-vra: Programová skladba bude obsahovat přenosy závodů Formule 1, resp. speciální doplňkové vysílání k přenosům závodů Formule 1 sestávající z několika možných pohledů, například: a) pohledy ze servisních boxů, b) pohled na mapu konkrétního okruhu zachycující okamžité pozice závodních vozů na dané dráze, c) pohledy z kabiny jezdce, d) přehledy aktuálního pořadí, statistika závodu, e) hlavní události závodu. Programové schéma vysílání: Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1. Časový rozsah vysílání: Nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času jednotlivých závodů Formule 1.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele STARMAX MEDIA s.r.o. ze dne 18. února 2021, toto potvrzení: Poskytovatel STARMAX MEDIA s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 09124209, byl dne 23. března 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání, je poskytována ode dne 1. května 2020 pod názvem FILMOTÉKA v rámci platformy Skylink.


V Praze dne 25. 3. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/28880/tiskova-zprava-z-6-zasedani-rrtv-konaneho-dne-23-3-2021/