Tisková zpráva z 10. zasedání RRTV, konaného dne 8. 6. 2021
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 11.06.2021
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 56 stížností diváků a posluchačů, vydala 17 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku. Rada udělila Miloslavu Akrmanovi licenci k provozování místního televizního vysílání Informačního programu Hlinsko šířeného prostřednictvím kabelových systémů. Rada zaevidovala tři nové poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.


- Rada dle ustanovení § 14 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) a § 134 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost společnosti Prime Studio, s.r.o., IČ: 096 49 191, se sídlem Koněvova 2660/141, PSČ 130 00 Praha 3, o udělení licence k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť žadatel ve stanovené lhůtě nedoplnil základní údaje v žádosti o licenci dle § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, opravuje písemné vyhotovení rozhodnutí sp. zn. RRTV/2021/238/str, č.j. RRTV/6503/2021-str ze dne 4.5.2021 tak, že chybný výrok předmětného rozhodnutí se nahrazuje níže uvedeným výrokem, který správně zní takto: „Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO IBUR s.r.o., IČ: 286 43 704, se sídlem Mohelnická 807, PSČ 783 91 Uničov, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Rubi (licence sp. zn. 2011/802/zab, č.j. STR/2843/2014 ze dne 27.5.2014) podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.“

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich, rozhodla zahájit s provozovatelem EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly snadno rozeznatelné; u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky oddělené od ostatních částí vysílání, kterého se mohl dopustit tím, že v rámci vysílání programu EVROPA 2 (Praha 88,2 MHz) došlo ve dnech 17., 18., 21., 22., 23. a 24. prosince 2020 v pořadu "Ranní show" k opakované propagaci akce "Leoš Mareš - Staré pecky; Vánoční speciál z nového bytu".

- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich rozhodla zahájit se společností MEDIA CLUB, s.r.o., IČ: 29413982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se mohla dopustit zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, doručeným Radě dne 13. května 2021 pod č.j. RRTV/6590/2021-vra, že dne 12. května 2021 došlo k zahájení vysílání programu Rádio Západ šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 0,1 kW dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/877/zab ze dne 23. března 2021.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným Radě dne 20. května 2021 pod č.j. RRTV/6931/2021-vra, že s účinností od 21. května 2021 zahajuje Český rozhlas vysílání programu Český rozhlas Radiožurnál Sport šířeného digitálně v rámci multiplexu Českého rozhlasu T-DAB+, v multiplexu veřejné služby a prostřednictvím zvláštního přenosového systému (internet).

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, doručeným Radě dne 20. května 2021 pod č.j. RRTV/6887/2021-vra, že dne 14. dubna došlo k zahájení vysílání programu HEY Radio šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Ústí nad Orlicí 3 101,3 MHz / 50 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/218/zab ze dne 12. ledna 2021.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, doručeným Radě dne 20. května 2021 pod č.j. RRTV/6888/2021-vra, že dne 14. dubna došlo k zahájení vysílání programu Radio COLOR šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtech České Budějovice V 104,8 MHz / 50 W a Liberec město 3 95,1 MHz / 50 W dle rozhodnutí Rady sp.zn. 2020/219/zab ze dne 23. března 2021.

- Rada se seznámila s informacemi Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobých oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílačů.

- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6488/2021-vra ohledně údajné nevyváženosti a šíření nenávistného a poplašného obsahu na webu svobodne-radio.cz.

- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6506/2021-vra ohledně skutečnosti, že program Radio Čas Rock provozovatele JUKE BOX, spol. s r. o. a program HEY Radio provozovatele JOE Media s.r.o. hrají i skladby, které nespadají do žánru rockové hudby.

- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6484/2021-vra ohledně toho, že programy - Radio Čas Rock a Radio dálnice údajně hrají stejný playlist. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6626/2021-vra ohledně toho, že se stěžovatel obrátil na Český rozhlas, ale nepřišla mu odpověď. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6862/2021- vra, která je reakcí na odpověď Rady na stížnost (č. j. RRTV/5013/2021-vra) ohledně toho, že pan Šlerka používá slovo Čechy namísto Česko či ČR.

- Rada uděluje fyzické osobě Miloslavu Akrmanovi, IČ 110 25 247, bytem Husova 14, Hlinsko, PSČ 539 01, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: Informační program Hlinsko; základní programová specifikace: Informační program; územní rozsah vysílání: k.ú. 639303 Hlinsko v Čechách, okres Chrudim; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze dne 16. dubna 2021 pod č.j. RRTV/5001/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 17. května 2021 pod č.j. RRTV/6705/2021-vra.

- Rada se seznámila s žádostí provozovatele PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 04959043, se sídlem V. Talicha 1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, ze dne 10. května 2021, č.j. RRTV/6473/2021-vra, o ukončení vysílání programu Televize Jéčko šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/2835/2016-zem, spis. zn: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli PALMOVKA TV REGIO s.r.o., IČ 04959043, se sídlem V. Talicha 1807/14, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, zanikla podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu Televize Jéčko šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence č.j. RRTV/2835/2016-zem, spis. zn: 2016/725/zem/PAL, ze dne 20. září 2016, v rozsahu dle žádosti doručené dne 10. května 2021 pod č.j. RRTV/6473/2021-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Jihočeská média s.r.o., IČ: 070 83 858, se sídlem U Výstaviště 1576/26a, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, zanikla dne 8. května 2021, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu LIPNO Infokanál, šířeného prostřednictvím vysílačů, udělená rozhodnutím sp. zn.: RRTV/2018/563/fia, č.j.: RRTV/14334/2018-fia, ze dne 17. července 2018, dle žádosti ze dne 8. května 2021, č.j.: RRTV/6454/2021-vra. O této skutečnosti Rada dle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb., vydává osvědčení.

- Rada uděluje společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na strži 65/1702, PSČ 140 62, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci č. j.: RRTV/2867/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/49/fia, ze dne 19. února 2019 podle § 21 odst. 1 písm. a), d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně: 1. označení názvu programu z MTV Music 24 na Nick Music; 2. změna licenčních podmínek: rozšíření území, kde bude vysílání zcela nebo převážně směřováno o Srbsko, dle žádosti ze dne 7. května 2021, č. j.: RRTV/6409/2021 - vra.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE HOUSE dne 27. května 2021 od 17:15 hodin na programu Prima. V tomto pořadu, který je vysílaný v odpoledních hodinách a jeho publikem jsou rovněž děti a mladiství, byla otevřeně prezentována sexuální témata a objevovaly se zde sexuálně laděné rozhovory a narážky, které měly potenciál vzbudit v dětech předčasný zájem o sexuální oblast, čímž mohlo dojít k ohrožení jejich mravního vývoje. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, na porušení ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 12. května 2021 od 22:13:20 hod. na programu Prima odvysílal oznámení o sponzorování programu magazínem Playboy bezprostředně po ukončení filmu Válka Roseových. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, 15200 Praha 5, o podání vysvětlení, z jakého důvodu nebyla v příspěvku „Kauza Pavel Zeman“ odvysílaném v pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa dne 20. května 2021 od 21:00 hod. na programu Televize Barrandov uvedena při informování o demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu Pavla Zemana aktuální fotografie z této demonstrace, případně proč bylo využito starší fotografie, z níž nebylo žádným způsobem patrné, že nezobrazuje aktuální protesty. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00 (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 5. května 2021 od 14:15 hodin na programu Televize Barrandov odvysílal obchodní sdělení, resp. teleshopping „Soukup shop“, v němž účinkoval moderátor Jaromír Soukup, čímž mohla být porušena povinnost nezařazovat do vysílání obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů, jelikož Jaromír Soukup je moderátorem politicko-publicistických pořadů.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení základní programové specifikace a dalších podmínek licence programu BARRANDOV KRIMI, kterého se dopustil tím, že dne 4. května 2021 na programu BARRANDOV KRIMI nevysílal žádné pořady pro děti a mládež, dokumentární pořady, dramatickou tvorbu mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy), zpravodajské a publicistické pořady. Dle základní programové specifikace se jedná o program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Další programové podmínky hovoří o tom, že podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků bude 51 %. Místo zmíněných žánrů provozovatel 4. května 2021 i v následujících dnech vysílal reprízy vlastních pořadů ze soudního prostředí, v nočních hodinách potom vlastní zábavní pořady. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TV Nova s. r. o., IČ: 45800456, sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ 15200, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání, neboť odvysíláním pořadu Výměna manželek dne 28. dubna 2021 od 21:35 hodin na programu NOVA se dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že v uvedeném pořadu byla prezentována častá konzumace alkoholického nápoje - piva - v míře, která je rizikem pro zdraví člověka, doprovázená vyjádřeními konzumenta piva, kterými vyjadřoval zálibu v pití piva, zlehčoval dopad pití alkoholu a dožadoval se tolerance tohoto svého zlozvyku; konzument alkoholického nápoje byl současně v pořadu prezentován jako osoba s řadou kladných vlastností, takže mohl na dětské či mladistvé diváky působit jako vzor, a tito diváci, jejichž úsudek je vzhledem k věku nezralý, mohli být ohroženi následováním vzoru majícího a obhajujícího zálibu v pití piva v nezdravé míře. Pořad tak mohl na dětské a mladistvé diváky působit návodně při formování jejich vztahu k pití alkoholických nápojů, zejména piva. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dnů od doručení upozornění.

- Rada jako orgán dozoru pro oblast regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, o podání vysvětlení k reklamním spotům s motivem „Modrý kód (Vitamín C URGENT)“, které byly odvysílány dne 16. února 2021 v čase 8:27 hodin na programu Prima (mutace 1) a dne 22. února 2021 v čase 17:12 hodin na témže programu (mutace 2). Jelikož je prezentovaný doplněk stravy Modrý kód (Vitamín C URGENT) bezprostředně obrazově i zvukově asociován s televizním seriálem Modrý kód / Sestřičky Modrý kód FTV Prima, Rada žádá o informaci, zda je provozovatel vysílání oprávněn užívat znak Červeného kříže - Český červený kříž. Rada zároveň žádá podklady dokládající takové oprávnění. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.

- Rada v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), a podle § 8a odst. 1 písm. o) zákona o regulaci reklamy, rozhodla zahájit se šiřitelem obchodního sdělení, společností AMC Networks Central Europe s.r.o. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 27112501, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. f) zákona o regulaci reklamy, kterým se zakazuje reklama na hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, ve spojení s § 1 odst. 10 téhož zákona, neboť obchodní sdělení / oznámení sponzora programu „Tipos.sk“, odvysílané dne 23. října 2020 v čase 18:39:27 hodin na programu Sport1 Czechia and Slovakia, propaguje hazardní hry společnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., která nebyla držitelem oprávnění pro provozování hazardních her na území České republiky.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním reportáže s názvem „Pokuta za opakovaně problémový pořad Moje zprávy“, v rámci pořadu Newsroom ČT24 dne 2. února 2020 od 22:00 hod. na programu ČT24. V reportáži provozovatel uvedl informaci o uložení pokuty ve výši 200 000 Kč Radou provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. (rozhodnutí Rady o uložení pokuty ze dne 30. dubna 2019, provozovateli doručeno dne 23. května 2019, pořad Moje zprávy, reportáž Ryba smrdí od hlavy), avšak neuvedl informaci o zrušení této pokuty, ke kterému došlo dne 17. října 2019 rozhodnutím Městského soudu v Praze. Provozovatel tedy neposkytl divákům objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, na porušení licenčních podmínek programu KINO BARRANDOV (licence k provozování vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů č. j. RRTV/852/2015-SMU, sp. zn. 2015/105/SMU/Bar, a licence k provozování vysílání prostřednictvím družice č. j. RRTV/854/2015-SMU, sp. zn. 2015/106/SMU/Bar), respektive na porušení dalších programových podmínek, které stanoví, že programová skladba programu KINO BARRANDOV bude obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, např. romantických, historických, rodinných, dále i trillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a válečné, komedie a dramata, kterého se dopustil dne 16. února 2021 v časovém úseku 10:00-22:00 hodin, kdy byly na programu KINO BARRANDOV odvysílány pouze tři seriály, Clara a Adrian, Velkolepé století a Odstíny lásky, o souhrnné délce 3:01:36 hodin, a ostatní vysílání tvořily reprízy reality show a dalších zábavních pořadů provozovatele. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 90 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5 A 112/2018- 75 ze dne 25. 5. 2021, který rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, kterým byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s., pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve věci zadané reklamy s motivem „loterie Korunka“, odvysílané dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko).

- Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu č. j. 5 A 112/2018- 75 ze dne 25. 5. 2021, kterým rozhodl o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 27. 2. 2018, č. j. RRTV/6852/2018-had, kterým byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč společnosti Loterie Korunka a.s., pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., ve věci zadané reklamy s motivem „loterie Korunka“, odvysílané dne 20. 3. 2017 v čase 7:20:28 hodin na programu O (Óčko).

- Byla vyhlášena volba předsedy a dvou místopředsedů RRTV na 11. zasedání dne 14. června 2021 v 14.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady.


V Praze dne 10. 6. 2021, Ing. Dagmar Zvěřinová, místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29052/tiskova-zprava-z-10-zasedani-rrtv-konaneho-dne-8-6-2021/