Tisková zpráva z 20. zasedání RRTV, konaného dne 23. 11. 2021
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 26.11.2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 20. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 13 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.


- Rada uložila provozovateli AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., pokutu ve výši 20 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

- Rada uložila provozovateli JAMES DEAN CO. s.r.o., pokutu ve výši 20 000,- Kč pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.

- Rada na svém 20. zasedání udělila dvě licence k provozování rozhlasovému vysílání. Společnosti RADIO PROGLAS s.r.o. k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Proglas a společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 100 W a Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W pro program COUNTRY RADIO.

- Rada schválila priority své činnosti pro rok 2022.

- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 494 35 001, se sídlem Olomoucká 3419/7, PSČ 618 00 Brno, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Proglas, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje s dobou platnosti od 13. prosince 2021 na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Bruntál město 94,6 MHz / 200 W; Mariánské Lázně město 97,2 MHz / 200 W; Prachatice město 88,2 MHz / 100 W a Litomyšl Nedošín 103,7 MHz / 200 W pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 45 26 / 50 02 46 se lhůtou pro doručení žádostí do 29. prosince 2021.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. října 2021 pod č.j. RRTV/13491/2021-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, v rozsahu dle žádosti doručené dne 27. října 2021 pod č.j. RRTV/13491/2021-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli Fajn Rock Media, s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, souhlas s přerušením vysílání televizního programu REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL šířeného prostřednictvím kabelových systémů na základě licence č.j. sve/307/2012 ze dne 17. ledna 2012, a to do 31. prosince 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 9. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14149/2021-vra.

- Rada schvaluje termíny zasedání v roce 2022

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za třetí čtvrtletí roku 2021.

- Rada pověřuje zaměstnankyni Úřadu Rady Mgr. Terezu Běhounkovou k zastupování Rady před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem. Pověřená zaměstnankyně je oprávněna zejména účastnit se jednání, podávat vyjádření, návrhy či jiná podání, včetně mimořádných opravných prostředků, vyřizovat korespondenci s výše uvedenými soudy a činit veškeré úkony s tím související, včetně nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů dokumentů. Toto pověření se uděluje na dobu neurčitou do doby, dokud nebude písemně odvoláno ze strany Rady.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 25. 11. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29368/tiskova-zprava-z-20-zasedani-rrtv-konaneho-dne-23-11-2021/