Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 23. 2. 2022
Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 24.02.2022
Z dôvodu ekonomických dopadov na elektronické médiá spôsobených situáciou súvisiacou s pandémiou vírusu COVID-19 Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada zároveň na dnešnom zasadnutí rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré týmto Vyhlásením zaviedla a uplatňovala voči regulovaným subjektom.


Na dnešnom zasadnutí Rada uložila tri sankcie, začala dvanásť správnych konaní, štyri správne konania zastavila, dvanásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada:

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (program. služba DAJTO) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) ZVR a § 1 písm. a) vyhlášky č. 12/2016 Z. z. v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 19, 20);

- uložila sankciu – pokutu 1 659 eur spoločnosti NITRANET, s.r.o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 28. 10. 2021 vysielal programovú službu Infokanál BSS bez udelenej licencie a zároveň zastavila správne konanie v časti možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s retransmisiou programovej služby Food Network HD;

- uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (program. služba TV8) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že neuchovával súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 2. 10. 2021 a nedodal ho Rade na jej vyžiadanie;

- začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2022 odvysielal programy Global Rádia Frontinus a Na pravé poludnie, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) a k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe politického či iného zmýšľania (§ 19 ods. 1 písm. b) ZVR);

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (program. služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Bratislava: Detský očkovací deň v programe Noviny a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť na porušenie § 19 ods. 1 písm. a) a b) ZVR (zásah do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných, podnecovanie k nenávisti, znevažovanie a hanobenie), ku ktorým malo vysielaním tohto príspevku podľa sťažnosti dôjsť;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 12. 2021 odvysielal komunikát Vianoce na ľade 25. december, v rámci ktorého bol propagovaný program Matky rebelky: Šťastné a veselé (vysielaný na programovej službe JOJ PLUS nasledujúci deň) neoznačený totožným grafickým symbolom ako samotný program, a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť na zavádzanie, ku ktorému podľa sťažovateľa došlo nedodržaním reklamného sloganu vysielateľa „Vianoce bez reklám“;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS vo veci možného porušenia § 18d ods. 1 písm. a) a b) ZVR v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na požiadanie údaje o percente, počte, časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programovej služby Jednotka v mesiaci november 2021 a ich zoznam;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3. 1. 2022 odvysielal program Big Lebowski s českým dabingom;

- začala správne konanie voči spoločnosti KREATIV GA spol. s r. o. (program. službe RTV KREA ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu) v súvislosti s vysielaním programu Správy RTV Krea dňa 20. 12. 2020, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR z dôvodu, že v uvedený deň mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou a vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke https://www.rtvkrea.sk bez oznámenia o jej poskytovaní Rade;

- začala správne konanie voči vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (program. služba Rádio SiTy) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 92,1 MHz Galanta na účely, na ktoré mu bola pridelená a § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov uvedenej frekvencie;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (program. služba Rádio WOW) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 106,7 MHz Trenčín;

- začala správne konanie voči vysielateľovi BB FM s.r.o. (program. služba BB FM Rádio) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica;

- začala správne konanie voči vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (program. služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená, a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť na nevyužívanie povolených parametrov tejto frekvencie (§ 68 ods. 7 písm. b) ZVR);

- začala správne konanie voči vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. (program. služba Rádio Best FM) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 93,0 MHz Trebišov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi POWER DEVELOPMENT s.r.o. (program. služba Rádio Šírava) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 93,9 MHz Michalovce;


- uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie:

- programu 5 proti 5 dňa 16. 12. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), v ktorom sťažovatelia namietali výrok moderátora A. Bičana „Robčo mal židovských predkov“, pretože ho považovali za podporu antisemitského predsudku o lakomosti Ž/židov (Rada sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú, keďže k porušeniu zákona nedošlo, ale výrok vníma ako problematický, preto podnety postúpi na vybavenie Rade RTVS so žiadosťou o posúdenie vysielania v rámci jej úloh a kompetencií),

- programu O 5 minút 12 dňa 5. 12. 2020 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), v ktorom sťažovateľovi prekážala prezentácia hoaxov o liečbe Covidu-19 a očkovaní proti nemu zo strany hosťa diskusie a údajná nepresnosť informácií o počte neočkovaných hospitalizovaných pacientov,

- príspevku Žena sa postavila pred vlak v programe KRIMI dňa 3. 1. 2022 (vysielateľ MAC TV, s.r.o., program. služba JOJ), v ktorom sťažovateľovi prekážala formulácia „ďalší rušňovodič sa nedobrovoľne stal vrahom“,

- sťažnosť na vysielanie reklamného šotu na notino.sk, v ktorom sťažovateľovi prekážalo agresívne správanie ženy nespokojnej s darčekom, ktorý dostala, pretože podľa neho ohrozuje mravný vývin maloletých,

- a sťažnosť proti vysielateľovi FM media s.r.o. (program. služba Rádio Goldies) na to, že údajne nevyužíva povolené parametre pridelenej frekvencie 90,8 MHz Žilina, ktorú Rada posúdila ako neopodstatnenú z dôvodu, že voči vysielateľovi vedie správne konanie v súvislosti s nevyužívaním uvedenej frekvencie, vzhľadom k čomu nemohlo dôjsť k nevyužívaniu jej povolených parametrov.


ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisiiZávery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 23. 2. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


Mgr. Lucia Michelčíková, PhD., hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29561/tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-23-2-2022/