Tisková zpráva z z 5. zasedání RRTV, konaného dne 22. 3. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 25.03.2022
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání projednala 40 bodů programu. Vyhodnotila 35 stížností diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Rada udělila právnické osobě Viacom CBS Networks International Czech s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice pro program Nickelodeon. Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2021.


- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Metropole (licence sp. zn.: RRTV/2020/183/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc Slavonín 92,0 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli HAMCO, s.r.o., IČ: 47668962, se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Metropole (licence sp. zn.: RRTV/2020/183/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Olomouc Slavonín 92,0 MHz / 50 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 14 04 / 49 34 39.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Beat (licence sp.zn. RRTV/2016/283/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Beat (licence sp.zn. RRTV/2016/283/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 250 W na stanoviště Havlíčkův Brod 91,4 MHz / 150 W, souřadnice WGS84: 15 37 55 / 49 33 38.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu KISS, (licence sp.zn. RRTV/2017/353/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu KISS, (licence sp.zn. RRTV/2017/353/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 200 W na stanoviště Havlíčkův Brod 101,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS84: 15 37 55 / 49 33 38.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Český rozhlas, IČ: 45245053, doručeným Radě dne 7. března 2022 pod č.j. RRTV/3791/2022-vra, že s účinností od 4. března 2022 zahájil Český rozhlas vysílání programu Radio Ukrajina šířeného digitálně v rámci multiplexu Českého rozhlasu T-DAB+, v multiplexu DVB-T2 Českých Radiokomunikací a.s. a prostřednictvím zvláštního přenosového systému (internet).

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti Viacom CBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Dánsko, Norsko a Švédsko; hlavní jazyk vysílání: švédština; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 4. března 2022, č.j.: RRTV/3741/2022-vra.

- Rada informuje regulační orgán členských států Evropské unie, na jejichž území je televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj. Dánsko a Švédsko o udělení licence společnosti Viacom CBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu Nickelodeon, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály.

- Rada uděluje provozovateli, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2015/282/zem/AMC, č.j. RRTV/1273/2015-zem, ze dne 3. dubna 2015, podle § 21 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající: 1) v nahrazení současného textu v části Další programové podmínky: za „Programová skladba bude obsahovat přímé přenosy sportovních událostí z různých lig z celého světa. Individuální sporty, týmové sporty, např. fotbal, házená, basketbal,“ 2) ve změně současného hlavního jazyka vysílání na češtinu, 3) ve změně časového rozsahu vysílání na „nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času příslušné sportovní události,“ 4) v nahrazení současného textu v části Návrh programového schématu vysílání: za „nepravidelné, časově omezené vysílání, odvislé od data a času příslušné sportovní události,“ 5) ve změně současného přenosového systému na vysílání prostřednictvím internetu, 6) ve změně informací o přístupu k vysílání na „program bude přístupný prostřednictvím aplikace AMC MIKRO CZ+SK (Google Play, Appstore),“ dle žádosti ze dne 2. března 2022, č.j.: RRTV/3309/2022-vra.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Viacom CBS Networks International Czech s.r.o., IČ 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikne dne 31. března 2022, dle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu MTV Hungary šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím č.j. zem/2059/2010, spis. zn.: 2010/513/zem/MTV, ze dne 22. června 2010, dle žádosti ze dne 3. března 2022, doručené dne 5. března 2022 pod č.j. RRTV/3758/2022- vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele vysílání FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, sídlem: Vinohradská 3217/167, Praha 10, PSČ 100 00, o podání vysvětlení k pořadu Hlavní zprávy, který byl vysílán dne 1. března 2022 od 18:55 hodin na programu CNN Prima News, respektive k příspěvku na téma ruského tanku a možností boje s ním ručními zbraněmi, který byl součástí tohoto pořadu, proč byl takto zaměřený příspěvek zařazen do zpravodajství. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada se seznámila s materiálem vyhodnocujícím zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2021.

- Rada žádá Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o stanovisko ve věci proteinové (keto)diety, jejíž propagace byla součástí televizního vysílání.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného zařazením pornografického obsahu na programu Vixen provozovatele Marc Dorcel TV Netherlands B.V., jež je šířen v rámci služby Skylink, že věc odkládá.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele s.r.o., doručeného Radě dne 8. března 2022, toto potvrzení: Poskytovatel Akademie múzických umění v Praze, IČ 61384984, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, 118 00 , byl dne 22. března 2022 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání je poskytována ode dne 19. ledna 2022 pod názvem FAMU Films, umístěná na internetové adrese https://famufilms.cz/.

- Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2022.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 24. 3. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29619/tiskova-zprava-z-z-5-zasedani-rrtv-konaneho-dne-22-3-2022/