Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 6. 2022
Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 22.06.2022
Na dnešnom zasadnutí Rada uložila jednu sankciu, začala štyri správne konania, jedno konanie zastavila, osem sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda.


Rada:

- schválila, že dňa 6. 7. 2022 vyhlási výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií, kedy zverejní aj všetky podmienky jeho konania;

- odňala vysielateľovi Rádio Mária Slovensko s. r. o. (program. služba Rádio Mária) na jeho žiadosť frekvenciu 101,9 MHz Žilina;

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na vysielanie programovej služby Rádio Viva, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o. zo spoločníka – prevodcu Ing. Ivana Lacha na nadobúdateľa, spoločnosť Zoznam, s.r.o.;

- začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. (program. služba Rádio Goldies) z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 90,8 MHz Žilina (§ 68 ods. 7 písm. b) ZVR);

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (program. služba Jednotka) za to, že neposkytol Rade na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím (§ 18d ods. 1 písm. a) ZVR) a zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím (§ 18d ods. 1 písm. b) ZVR) v mesiaci november 2021;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (program. služba Jednotka) z dôvodu, že dňa 28. 4. 2022 odvysielal titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Duel šampiónov, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zosynchronizovať titulky so zvukovou stopou programu (§ 18aa ods. 1 písm. a) ZVR) a zachytávať hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu (§ 18aa ods. 1 písm. b) ZVR);

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba JOJ) v súvislosti s vysielaním dňa 25. 4. 2022, keďže o cca 12:27, 13:48, 15:19, 16:20 a 17:44 hod. odvysielal upútavky na program Policajtov švagor, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná (§ 32 ods. 4 písm. a) ZVR) a o cca 16:59 hod. odvysielal program Noviny v trvaní cca 52 minút a 40 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý dvakrát prerušil zaradením reklamy (§ 35 ods. 3 ZRV), a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť, v ktorej sťažovateľ namietal časovú frekvenciu vysielania reklamy v celom predpoludňajšom vysielaní televízie JOJ v uvedený deň;

- začala správne konanie voči spoločnosti STORYmedia s.r.o. v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke https://ereport.sk v sekcii TV-VIDEO bez oznámenia jej poskytovania Rade (§ 63a ods. 1 ZVR);


- uznala za neopodstatnené sťažnosti na:

- headline „Ďalší rušňovodič sa stal vrahom proti svojej vôli.“ k príspevku Rušňovodič nedokázal vlak zastaviť odvysielanom v programe Krimi (MAC TV, s.r.o., JOJ) dňa 25. 4. 2022, ktorý sťažovateľ považoval za nemiestny a ohovárajúci. Členovia Rady sťažnosť uznali za neopodstatnenú, nakoľko odvysielaním predmetného výroku nedošlo k porušeniu RVR, k uvedenému zneniu headlinu reportáže však majú značné výhrady, pretože podľa nich porušil štandardy profesionálnej novinárskej etiky a divákov zavádzal,

- príspevok Živý vstup: NAKA zadržala Štefana Harabina odvysielaný v programe Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 16. 5. 2022, ktorý podľa sťažovateľa potenciálne napomáhal trestnému činu, pretože poskytol priestor opakovať tvrdenia, ktoré sú podstatou predmetného obvinenia,

- anketu o tom, ktorý z dvojice hostí relácie na Na telo (MARKÍA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA) vysielanej v marci a apríli 2022 viac presvedčil divákov, ktorej výsledky boli podľa dvoch sťažovateľov zmanipulované.

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaníZávery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 22. 6. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.


Mgr. Lucia Michelčíková, PhD., hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 22. 6. 2022

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29790/tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-22-6-2022/