Tisková zpráva z 12. zasedání Rady, konaného dne 9. 8. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 11.08.2022
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 12. zasedání projednala 47 bodů programu. Vyhodnotila 17 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:


- Rada na svém 12. zasedání uložila dvě napomenutí zpracovateli reklamy, společnosti Peppermint digital s.r.o., pro porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky a stejné společnosti Peppermint digital s.r.o., pro porušení stejného ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 18 17 06 / 49 49 51 se lhůtou pro doručení žádostí do 12. 9. 2022.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp.zn.: 2014/257/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 103,3 MHz / 100 W na stanoviště Liberec Hanychov 103,3 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 02 06 / 50 44 16.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Vsetín 96,1 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 96,1 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50, žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM (licence č.j.: Ru/81/98) a souhlasí s dokončením
předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W na nové stanoviště Vsetín 2 106,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 18 00 03 / 49 19 50, žadatele JUKE BOX, spol. s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program Radio Čas Rock (licence Sp.zn.: 2018/883/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o., IČ: 15891283, se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, 120 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. 6. 2022 v čase 07:12:56-07:13:28 hod. na programu EVROPA 2 odvysílal pasáž, v níž čtyřikrát zazněl vulgarismus. Provozovatel tak porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. IČ: 28970438, doručeným dne 12. července 2022 pod č. j. RRTV/8291/2022-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu: MTV France (sp. zn. RRTV/2022/643/fia), šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, ke dni 1. srpna 2022.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele televizního vysílání ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 28970438, doručeným dne 28. července 2022 pod č.j. RRTV/8986/2022-vra, spočívajícím v obnově vysílání programu: Paramount Comedy (sp. zn. 2016/786/FIA/MTV), šířeného prostřednictvím družice.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 5, PSČ 152 00, o podání vysvětlení, resp. specifikaci, jakými konkrétními pořady naplnil v týdnu od 18. do 24. 7. 2022 ve vysílání programů Televize Barrandov a BARRANDOV KRIMI licenční podmínky. Konkrétně, jakými pořady odvysílanými v tomto období na programu Televize Barrandov naplnil podmínku licence vysílat v rámci vlastní tvorby pořady pro děti a mládež (zábavně-vzdělávací pořady) v ranním vysílacím čase a v rámci akvizičních pořadů vysílat pořady pro děti a mládež - bloky animovaných pořadů předních distributorů v ranním a podvečerním vysílacím čase. A dále, jakými pořady odvysílanými v tomto období na programu BARRANDOV KRIMI naplnil základní programovou specifikaci, která zakotvuje, že jde o program se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků. Rovněž Rada v rámci podaného vysvětlení žádá o doložení, že byla naplněna licenční podmínka, že na programu BARRANDOV KRIMI bude podíl pořadů pro děti a dokumentů převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků 51 %. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu 168 hodin dne 12. června 2022 od 21:40 hodin na programu ČT1, respektive reportáže „Pro všechny“, v níž byla problematika možného uzákonění manželství pro osoby stejného pohlaví prezentována nevyváženě ve prospěch uzákonění takových manželství. Reportáž byla pojata způsobem, který schvalování uzákonění manželství osob stejného pohlaví představuje v pozitivním světle jako správný přístup, kdežto názory a argumenty odpůrců těchto manželství prezentuje jako zastaralé a v dnešní době nepřijatelné. Provozovatel vysílání tak nezajistil, aby v tomto politicko-publicistickém pořadu bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

- Rada se seznámila s přehledem změn v rozhlasovém a televizním vysílání za květen a červen roku 2022.


V Praze dne 11. 8. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/29860/tiskova-zprava-z-12-zasedani-rady-konaneho-dne-9-8-2022/