Tisková zpráva z 19. zasedání RRTV, konaného dne 6. 12. 2022
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 09.12.2022
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání projednala 37 bodů programu. Vyhodnotila 26 stížností diváků a posluchačů, vydala devět upozornění na porušení zákona. Rada na svém 19. zasedání udělila jednu licenci k provozování rozhlasového vysílání, a to společnosti Tureček Media s.r.o., licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W pro program Fresh rádio.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 6. prosince 2022 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti Tureček Media s.r.o., IČ: 17499771, se sídlem Střední 1831/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Ostrava Karolina 103,6 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 18 17 06 / 49 49 51, pro program Fresh rádio na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli Josefu Týcovi, IČ: 03299805, bytem Palackého 26, 388 01 Blatná, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. RRTV/2016/687/zab, č.j. RRTV/9586/2017- zab ze dne 6. června 2017 k rozhlasovému vysílání programu RÁDIO OTAVA prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Blatná 89,7 MHz / 0,1 kW o standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 8 písm. zákona č. 231/2001 Sb., tedy do 19. června 2033, avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Příbram město 3 97,3 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 59 41 / 49 40 24 a Sušice 4 106,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 13 32 07 / 49 14 41 se lhůtou pro doručení žádostí do 5.1.2023.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno město 2 96,4 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 16 37 37 / 49 12 55 se lhůtou pro doručení žádostí do 5.1.2023.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem Moravské náměstí 127/3, Brno, 602 00, ze dne 28. listopadu 2022, č. j. RRTV/13833/2022-vra, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání programu TV BRNO 1 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na základě licence sp. zn. RRTV/2019/410/smu, č. j. RRTV/9308/2019-smu, ze dne 23. července 2019, ke dni 30. listopadu 2022.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Brno TV, s.r.o., IČ: 06191941, se sídlem Moravské náměstí 127/3, Brno, 602 00, zanikla dne 30. listopadu 2022 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence k provozování televizního vysílání programu TV BRNO 1 šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů udělená rozhodnutím Rady sp. zn. RRTV/2019/410/smu, č. j. RRTV/9308/2019-smu, ze dne 23. července 2019, v rozsahu dle žádosti doručené dne 22. května 2019 pod č. j. RRTV/6862/2019-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada konstatuje, že provozovateli FIBERA s.r.o., IČ 285 09 463, se sídlem se sídlem Frýdecká 201, Staré Město, 739 61 Třinec, zanikla dne 29. září 2022 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu IFK šířeného prostřednictvím kabelových systémů, udělená rozhodnutím č.j. sve/3259/2010, spis. zn.: 2010/628/sve/Fib, ze dne 7. září 2010. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb. - Rada konstatuje, že provozovateli Stanice O, a.s., IČ 265 09 911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zanikla dne 11. listopadu 2022 podle § 24, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu O (Očko) šířené prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, udělená rozhodnutím č.j. KOZ/3714/2010, spis. zn.: 2010/959/KOZ/STO, ze dne 21. září 2010. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, doručeném dne 21. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13625/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. listopadu 2022, č.j. RRTV/13644/2022-vra, ve věci neobnovení přerušeného vysílání televizního programu GALERIE šířeného prostřednictvím vysílačů.

- Rada se seznámila s žádostí provozovatele Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, o ukončení vysílání programu GALERIE šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne č.j. RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/899/fia, ze dne 6. listopadu 2018, v rozsahu dle podání doručeného dne 21. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13625/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. listopadu 2022, č.j. RRTV/13644/2022-vra.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli Odštěpný závod FBC MEDIA s.r.o., IČ 075 03 326, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zanikla dne 31. srpna 2022 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání programu GALERIE šířeného prostřednictvím vysílačů ze dne 6. listopadu 2018, č.j. RRTV/19133/2018-fia, spis. zn.: RRTV/2018/899/fia, v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. listopadu 2022 pod č.j. RRTV/13625/2022-vra, ve znění upřesnění ze dne 22. listopadu 2022, č.j. RRTV/13644/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., žádá provozovatele převzatého vysílání Ivo Brabce, IČ 113 55 123, bytem Hradce 32, 370 01 České Budějovice 1, registrace č.j. sve/1127/2012, spis. zn.: 2012/89/sve/Bra, ze dne 13. března 2012, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, o podání vysvětlení, zda nadále provozuje převzaté vysílání, a pokud ano, v jakém rozsahu, tj. prostřednictvím kterých vysílačů a které převzaté programy šíří. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada se seznámila s obsahem 56. plenárního zasedání EPRA.

- Rada se seznámila s průběhem jednání s KOREA COMMUNICATIONS STANDARDS COMMISSION, konaném dne 7. 11. 2022 v sídle Rady.

- Rada neschvaluje své zapojení do projektu MeDiGram – Online platforma pro průběžné testování úrovně mediální a digitální gramotnosti české populace jako aplikační garant.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 3 a § 5 zákona č. 242/2022 Sb., zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení společnosti MAFRA, a.s., IČ: 45313351, doručeného Radě dne 18. listopadu 2022, toto potvrzení: subjekt MAFRA, a.s., IČ: 45313351; Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5; byl dne 6. prosince 2022 zapsán do Seznamu poskytovatelů služeb platforem pro sdílení videonahrávek ve smyslu ustanovení § 5 zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek, jako poskytovatel služby rajce.idnes.cz.

- Rada se seznámila se sdělením německého regulátora ve věci šíření služeb https://www.sexylexi.com; https://www.victoriapure.net a https://www.private-lola.com.

- Rada schvaluje termíny zasedání v roce 2023.

- Rada schvaluje záštitu nad konferencí DIGIMEDIA 2023.

- Rada schvaluje priority své činnosti pro rok 2023.


V Praze dne 8. 12. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/30044/tiskova-zprava-z-19-zasedani-rrtv-konaneho-dne-6-12-2022/