Kradnutie signálu káblovej televízie
Autor: Jaroslav Kolár , e-mail: jarok@neo.sk Přidané: 26.05.2004
Po rokoch extenzívneho rozvoja káblovej televízie zaznamenávame na Slovensku pokles nárastu zákazníkov. Spôsobuje to prirodzený stav relatívnej nasýtenosti trhu, ale aj chýbajúce prostriedky na výstavbu nových systémov. Čoraz výraznejšie sa však začína prejavovať aj vplyv pirátstva – kradnutia káblovej televízie, a to nielen v káblových, ale aj v bezdrôtových MMDS systémoch. Preto členovia Asociácie prevádzkovateľov káblovej televízie (APKT) začínajú viesť aktívnu kampaň proti všetkým, ktorí káblovú televíziu kradnú alebo jej kradnutie umožňujú.

V súčasnosti je na káblovú televíziu na Slovensku pripojených približne 680 000 domácností. Podľa údajov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa evidentný pokles počtu účastníkov týka najmä domácností, pripojených na systémy MMDS. Paradoxom je, že práve v období najväčšieho poklesu boli udelené registrácie a licencie na rozsiahle (vzhľadom na plochu pokrytia) systémy MMDS na Veľkej Javorine a v Bratislave. Aký dopad má spustenie týchto voľne prístupných (nekódovaných) vysielacích systémov na riadne káblové siete v oblasti pokrytia signálom MMDS? O tom by mohli hovoriť ich operátori v mestách a obciach.

Kým pirátstvo v káblových sieťach presahuje 10 % z počtu zákazníkov, pirátstvo pri MMDS dosahuje troj- až sedem násobok riadne platiacich zákazníkov.

Ťažko vysvetliť príčiny tohto javu. Do nekalých praktík sa dokonca zapájajú aj celé spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré kradnú signál MMDS (aj kódovaný) a šíria ho svojim členom. Spoločnosť takýchto ľudí neodsudzuje, naopak, stávajú sa akýmisi hrdinami aj v očiach niektorých platiacich zákazníkov. Pritom evidentne dochádza k poškodzovaniu súkromného vlastníctva, porušovaniu autorských práv a v konečnom dôsledku k rozsiahlym daňovým únikom – a to napriek zábranám, ktoré stáli káblových operátorov nemalé peniaze.

Ako je možné, že poškodzovanie elektronických komunikačných sietí, akými káblová televízia či systém MMDS nesporne sú, nie je postihované? Prečo verejnosť nevníma násilné vniknutie a zásah do vysielacích zariadení, zaobstaranie si pirátskej antény a pirátskeho dekodera, ako trestné činy, ak dôsledkom je krádež, poškodzovanie štátu na dani a porušenie autorských práv? Ako je možné, že tieto javy sú celospoločensky tolerované?


Nechajme prehovoriť čísla:

1. Z celkového počtu 680 000 zákazníkov je na MMDS pripojených približne 60 000 klientov. Pri priemernej cene programovej ponuky 120 Sk (s DPH) predstavuje ročná strata v káblových systémoch (620 tis. zákaz.) asi 10 %, čiže 89,2 mil. Sk. Únik na DPH (19 %) za rok predstavuje sumu 14,4 mil. Sk.

2. Ak k tomu pripočítame pirátstvo na MMDS v najnižšej možnej miere (trojnásobok počtu platiacich účastníkov), únik tržieb za rok predstavuje 345,6 mil. Sk a únik na DPH 55,2 mil. Sk.

3. Spolu tak operátorom vzniká strata 431 mil. Sk a štát prichádza o 82,6 mil. Sk na DPH! Držitelia autorských práv sú poškodení o približne 42 mil. Sk ročne!

Konkrétne prípady postupu polície pri vyšetrení takýchto činov, ako aj konania sudcov vedú APKT k tomu, aby apelovala na verejnosť a zvýšila jej právne povedomie.


Krádež káblovej televízie je tak ako každá krádež trestná. APKT preto vyzýva kompetentné orgány, aby začali v rámci svojich zákonných možností konať.


APKT vyzýva všetky organizácie štátnej správy, exekutívy a operátorov, aby v rámci zákonov, ale razantne, začali postupovať proti káblovým pirátom. Vyzývame aj všetkých občanov, aby spoločensky odsúdili a pomáhali odhaľovať nekalé praktiky krádeže káblovej televízie, ktoré poškodzujú nás všetkých.

Dôsledky nečinného prizerania sa nedajú na seba dlho čakať. Niektorí programmeri (dodávatelia zahraničných TV programov) už naznačili, že nemajú záujem poskytovať na Slovensko televízne programy, ak im naše legislatívne podmienky netrestajúce čiernych odberateľov TV signálu spôsobujú stratu. Strata ich záujmu o spoluprácu so slovenskými káblovými spoločnosťami by sa prejavila nemožnosťou zlepšenia programovej ponuky a rapídnym poklesom prepotrebných investícií na skvalitnenie signálu a rozšírenie služieb.


pre satCentrum: Jaroslav Kolár, APKT, NEOPUBLIC


Poznámka:
Asociácia prevádzkovateľov káblových televízií (APKT) je stavovskou organizáciou združujúcou káblových operátorov na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a v súčasnosti má 18 členov, ktorí signálom káblovej televízie pokrývajú spolu viac než 450 000 domácností a organizácií na celom území Slovenskej republiky. Poslaním APKT je podporovať vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi káblovými operátormi a popri tom presadzovať a obhajovať záujmy svojich členov smerom na verejnosť, legislatívne a regulačné orgány.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/987/kradnutie-signalu-kablovej-televizie/