Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pátek • 23.02.2024 - 11:46:32 satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu


Vyhledávání


Škola satelitního příjmu
Jak už z názvu našeho webu vyplývá, jde o odborně-populární web, kde by se měly setkávat různé skupiny užívatelů satelitní techniky. Naší ambicí je, aby si přišlo na své co nejširší spektrum čtenářů, počínaje odborníky, kteří se vyžívají v detailech, až po laiky, kteří potřebují jen zakoupit, zapnout a užívat. A protože už při vzniku tohoto webu jsme si pověděli, že nejvíce asi bude přibývat nováčků, rozhodli jsme se pro ně, a nejen pro ně, připravit jakéhosi průvodce satelitním příjmem. Dnes s potěšenim konstatujeme, že můžeme odstartovat první kapitolu jednoho z našich nejdůležitějších projektů - Školu satelitního příjmu. Víme, že každý, tak jako kdysi i my, musí jednou začínat od nuly a proto se budeme snažit držet populárně-naučného způsobu výkladu. Takže ...

Co se vyučuje v naší škole!

Projekt Škola satelitního příjmu má 3 stupně: Základní škola (vysvětlení základních pojmů a popisů komponentů), Škola mistrů (rozšíření vědomostí v oblasti dekódování, motorických natáčecích systémů, ...) a Bakalářská škola (nasazení teorie do praxe), přičemž každý obsahuje několik tříd a ty budeme postupně absolvovat.


 

1.semestr (2.přednáška)
Analógový komplet
Verze pro tisk
 Úvodní stránka Bakalářská škola:

Dnes si popíšeme postup nainštalovania jednoduchej analógovej zostavy nasmerovanej na jednu satelitnú pozíciu. Môže to byť napríklad na Astru 1 (19,2 stup. východne) alebo na Hot Bird (13 stup. východne). Táto zostava bude pozostávať z paraboly, konvertora pre Ku pásmo a satelitného prijímača. Inštaláciu budeme vykonávať v nasledujúcich krokoch:


1) Určenie umiestnenia paraboly
Obr.1 - Umiestnenie paraboly na streche domu.


Vhodné je umiestniť si parabolu aj na neskôr ľahko dostupné miesto. Ideálnym miestom je napríklad balkón činžiaku alebo pri rodinnom dome s rovnou strechou to môže byť komín. Dôležitým faktorom pri výbere umiestnenia je to, či z daného miesta budeme mať možnosť danú družicu prijímať. Pokiaľ montujeme anténu, s ktorou budeme prijímať niektorú z pozícii Astra 1 (19,2 stup. východne) alebo Hot Bird (13 stup. východne), potom sa dané pozície nachádzajú smerom južne, resp. mierne juhozápadne alebo juhovýchodne. Týmto smerom by sme preto nemali mať žiadnu prekážku, ktorá by nám bránila v príjme. Prekážkou môže byť napr. susedný činžiak, výškové budovy, stromy, vysoké kopce a podobne. Uistime sa preto pohľadom smerom južne a smerom k oblohe pod uhlom cca 35 stupňov či sa v tomto smere nenachádza prekážka. Pokiaľ áno musíme si vybrať pre umiestnenie iné miesto.

Rovnako treba brať ohľad na to, či miesto inštalácie prijímacej antény leží v rozsahu ožiarenej zóny družicou. S tým súvisí vhodnosť výberu priemeru paraboly. O týchto faktoroch sme písali v Základnej škole: Optimální velikost antény.

Po potvrdení príjmových možností danej družice v našich podmienkach, k čomu bežne úplne postačuje opýtanie sa suseda čo prijíma na svoj komplet a určení miesta uchytenia paraboly, pristúpime k zmontovaniu paraboly s konvertorom.


2) Zmontovanie paraboly a uchytenie konvertora
Obr.2 - Uchytenie antény na anténny stĺpik.


Predtým než uchytíme parabolu na držiak, konzolu, stožiar alebo na inú nosnú konštrukciu, musíme si parabolu zmontovať spolu s konvertorom. Samotná parabola sa skladá z troch prvkov - reflexná/odrazná plocha (ľudovo povedané tanier), nosné rameno pre konvertor a úchytný systém so svorkami. Zmontovať to všetko dokopy aj bez dostupného návodu by nemal byť problém. Následne uchytíme konvertor k nosnému ramenu. Otočíme ho v smere ako nám na ňom naznačuje šipka alebo stupnica. Neskôr pri zistení, že na jednej polarizácii máme lepší signál ako na druhej, môžeme miernym pootočením konvertorom dosiahnuť vyvážený príjem signálov z oboch polarizácii (vertikálnej a horizontálnej).

Zmontovanú parabolu s konvertorom prichytíme na nosnú konštrukciu, pričom svorky držiaka nemusíme celkom dotiahnuť, nakoľko budeme parabolou ešte otáčať. Ku konvertoru prichytíme pomocou F-konektora koaxiálny kábel a na druhom konci kábel ďalším F-konektorom pripojíme k prijímaču.

Pokiaľ konvertor využíva mechanický alebo magnetický polarizér, musíme od neho k prijímaču potiahnuť ďalšie vedenie. Bude sa nim napájať a snímať poloha polarizéra prijímačom. Dnešné moderné univerzálne konvertory už majú v sebe integrovaný elektrický polarizér, ktorý je napájaný priamo po koaxiálnom kábli a nie je tak nutné ďalšie káblové vedenie.


3) Prvé nasmerovanie paraboly na družicu

Skôr než začneme nastavovať správny smer a sklon paraboly, zapneme si satelitný prijímač a naladíme si na ňom niektorú stanicu šírenú z pozície ktorú plánujeme prijímať. U starších prijímačov sa navolenie kanálu uskutoční nastavením správnej frekvencie (950 - 1750 MHz) a polarizácie (V/H) indikované cez LED displej na prednom panely prijímača. Modernejšie prijímače majú k dispozícii OSD menu cez ktoré navolíme tieto parametre priamo na obrazovke televízneho prijímača. Ako sa konkrétne nastaví ten náš prijímač, to si prečítame v priloženom návode, ktorý sme dostali k prijímaču. Z neho sa môžeme tiež dozvedieť, že výrobca nám už niektoré kanály sám prednastavil a tak nám stačí navoliť si už len správnu predvoľbu.

Navolíme si napríklad nemeckú regionálnu stanicu Hessen Fernsehen z pozície Astra 1 (19,2 stup. východne), frekvencia 11,068 GHz, polarizácia V, zvuk 7,02 - 7,20 MHz. Prípadne ak sa chystáme nastaviť anténny komplet na pozíciu Hot Bird (13 stup. východne), navolíme si stanicu RAI Uno, frekvencia 11,363 GHz, polarizácia V, zvuk 7,02 - 7,20 MHz.
Obr.3 - Zachytenie prvého signálu.

Po nastavení prijímača pristúpime k nastaveniu paraboly. Najskôr si nastavíme elevačný uhol, t.j. sklon paraboly vo vertikálnom smere. Veľkosť tohto uhla je daná zemepisnou šírkou a dĺžkou miesta príjmu a dá sa vypočítať podľa príslušného matematického vzorca (matematickým výpočtom sa budeme venovať na inom mieste). Čím bližšie je prijímacie miesto situované k rovníku, tým je elevácia väčšia. Družice, ktoré ležia od miesta pozorovania viac východnejšie alebo západnejšie, budú mať elevačný uhol nižší. Nakoľko sa chystáme nastavovať pozíciu Astra 1 alebo HotBird, tak údaj o elevačnom uhle máme k dispozícii. V severnej časti ČR je tento uhol okolo 32 stupňov a v južnej časti SR je okolo 34 stupňov. K zisteniu viditeľnosti na družicu existujú tiež najrôznejšie druhy sklonomerov, ktoré ponúkajú špecializované predajne.

K nastaveniu tohto parametra na úchytnom systéme paraboly slúži stupnica. Pokiaľ kúpime parabolu bez stupnice, neostáva nič iné než nastaviť najskôr azimut a pomaly sklápať anténu až sa objaví aspoň hrubý signál. Ak sa neobjaví, je nutné slabo zmeniť azimut a sklápanie opakovať. Pri troche trpezlivosti sa to musí podariť.

Ak už máme orientačne nastavenú parabolu vo vertikálnom smere, prikročíme k nastaveniu paraboly v horizontálnom smere, t.j. určeniu azimutu. Ten sa dá opäť určiť výpočtom, ale v našom prípade ho budeme hľadať pomalým otáčaním antény smerom doprava - doľava. Najskôr si nasmerujeme prijímaciu anténu presne na juh, to bude náš východzí bod. Najvhodnejší spôsob ako určiť juh je použiť kompas (buzolu). Je nutné ovšem mať na pamäti, že juh určovaný kompasom, sa odlišuje od skutočného juhu vplyvom magnetickej deklinácie. Magnetický a zemepisný poludník sa totiž spolu presne nestotožňujú, ale zvierajú spolu uhol nazývaný magnetická deklinácia, ktorá je premenlivá s miestom i s časom. Určený juh kompasom budeme preto brať s rezervou.

Anténou začneme otáčať najskôr do jedného smeru. Otáčame ňou pomaly pričom sledujeme obraz na obrazovke televízneho prijímača. Vhodné je mať pri tom zapnutý tiež zvuk. Ak sa nám neobjaví žiaden obraz začneme otáčať anténou opačným smerom. Pokiaľ sa nám neobjaví žiaden signál je nutné slabo zmeniť eleváciu a otáčanie opakuje opäť z východzieho južného bodu.

Ak sa nám počas otáčania objaví slabý signál, ktorý otáčaním v horizontálnom smere už viacej nezosilnie, tak parabole v smere tohto prichádzajúceho signálu zmeníme elevačný uloh.

Pokiaľ sa nám vôbec nedarí žiaden signál zachytiť, skontrolujeme koaxiálnu kabeláž a navolenie správnej predvoľby (frekvencie, polarizácie) na ktorej by sa nám mal signál objaviť. Tiež sa nám môže stať, že na predvoľbe naladíme signál, ale nebude to stanica, ktorú sme si želali prijímať. V tom prípade sme na inej družici a v otáčaní pokračujeme ďalej.


4) Doladenie signálu na maximálnu kvalitu
Obr.4 - Doladenie na maximálnu kvalitu.


Pokiaľ sme si istý, že sme zachytili signál stanice z družice ktorú chceme sledovať (zistíme to podľa loga stanice alebo pomocou dostupného teletextu) prikročíme k nasmerovaniu paraboly na maximálny príjem. To urobíme veľmi pomalým otáčaním paraboly v horizontálnom a vertikálnom smere. Pokiaľ si myslíme, že sme dosiahli maximum, začneme prechádzať všetkými predvoľbami navolenými v prijímači na túto družicu. Ak na niektorej predvoľbe spozorujeme horší signál, pokúsime sa zopakovať doladenie paraboly na stanici s najslabším signálom.

Ak nadobudneme pocit, že už lepší signál dolaďovaním paraboly nedosiahneme, skúsime to ešte pootočením konvertora. V prípade, že ani jeho otáčaním nedosiahneme lepší signál, môžeme pokladať prijímaný signál za maximum aký dosiahneme s našou zostavou a dotiahneme všetky šróby. Zlepšenie signálu zrejme môžeme dosiahnuť už iba použitím konvertora s nižším šumovým číslom, väčším priemerom paraboly, prijímačom s nižším prahom vstupu alebo použitím priechodzieho zosilňovača na koaxiálnom vedení.Pokiaľ si myslíme, že je pre nás inštalácia príliš komplikovaný úkon, môžeme si nechať komplet namontovať niektorou firmou vykonávajúcou takúto činnosť v našom regióne. Na ďalšej prednáške sa budeme venovať príbuznej téme - inštalácii digitálneho satelitného kompletu.


Marek Rybár
06.06.2002

Kontrolná otázka/y:
1. Uhol nastavenie vo vertikálnom smere sa nazýva:
2. Ktorá z nasledujúcich prekážok v smere výhľadu na družicu je maximálne nežiadúca:
3. Ak sme anténu nasmerovali na maximálny príjem, ale obraz je stále nekvalitný, k zlepšeniu nám už len pomôže:¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist