Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 26.06.2022 - 05:06:02   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 18. zasedání RRTV ze dne 5. 11. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 08.11.2019


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 18. zasedání projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 31 stížnosti diváků a posluchačů, vydala sedm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení osmi řízení o přestupku. Rada na svém 18. zasedání uložila pokutu provozovateli MWE Networks International s.r.o. ve výši 5 000,- Kč pro spáchání přestupku dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl Radě na její vyžádání záznam vysílání programu POWER TV ze dnů 24. - 25. března 2019 v časovém úseku od 00.00 do 24.00 hodin, respektive neposkytl alternativně určený záznam programu POWER TV ze dnů 9. - 10. května 2019 z časového úseku od 0.00 do 24.00 hodin.


Dále Rada uložila napomenutí společnosti BILLA, spol. s r.o., pro spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011/EU, kterého se dopustila zadáním reklamy BILLA odvysílané dne 18. března 2019 v čase od 16:16:11 hodin na programu NOVA, neboť v reklamě jsou uvedeny zavádějící informace o vlastnostech a povaze, respektive způsobu výroby pekařského výrobku „meruňková kapsa“ prodávaných v prodejnách Billa - reklama začíná sdělením, že u pečiva je čerstvost na prvním místě, což je doprovázeno záběrem na detail zlatavého jemného pečiva, která se právě peče v troubě, kdy takové spojení má ve spotřebiteli vzbudit dojem, že jelikož je čerstvost pečiva v Bille na prvním místě, pak je z trouby vyndáváno čerstvě upečené pečivo. Dále nakupující babička začne vzpomínat na své dětství, kdy její maminka vždy v neděli pekla, kdy tyto vzpomínky na právě upečené pečivo vyndané z trouby jí evokují vůně, které se linou prodejnou Billa. Zde je opět jednoznačná paralela mezi čerstvým pečivem z babiččina dětství a „čerstvým“ pečivem z Billy (neboť vůně obojího jsou totožné). Vnuk navíc glosuje, že babička může mít díky Bille neděli každý den (tj. může mít čerstvé pečivo každý den). Načež zaměstnankyně Billy odvětí, že neděli (tj. čerstvé pečivo) může mít babička v Bille nikoli každý den, ale dokonce každou půlhodinu. Vše je korunováno záběrem na hodiny, kde je napsáno „Každých 30 minut čerstvě napečeno“. Dle ustanovení § 11a písm. g) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., je čerstvým jemným pečivem nebalené jemné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě. Reklama tedy u spotřebitele budí dojem, že v prodejnách Billa je prodáváno čerstvé jemné pečivo „meruňkové kapsy“, když ve skutečnosti se jedná o rozmrazený (dopékaný) polotovar, který definici čerstvého pečiva z tohoto důvodu nesplňuje.

Rada udělila dvě licence k provozování rozhlasového vysílání. Společnosti 4S PRODUCTION, a.s. licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu EXPRES FM šířeného prostřednictvím vysílačů a společnosti HAMCO s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W pro program Radio Haná okruh SkyRock.

Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 100,8 MHz / 200 W projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

Rada udělila společnosti 4S PRODUCTION, a.s., IČ: 25113054, se sídlem Rohanské nábřeží 661/5, Karlín, 186 00 Praha 8, licenci k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu EXPRES FM šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice V 100,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 14 28 13 / 48 58 03 a Liberec město II 98,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 03 01 / 50 45 54 projednala se žadatelem otázky týkající se programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.

Rada udělila společnosti HAMCO s.r.o. IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blažejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 24 06 / 49 17 56, pro program Radio Haná okruh SkyRock do 10. října 2025.

Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodloužila provozovateli JUKE BOX, spol. s.r.o., IČ: 253 96 676, se sídlem Karla Svobody 130/95, PSČ 725 27 Ostrava, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2014/107/bar/JUK, č.j. bar/1205/2014 ze dne 1.4.2014 k digitálnímu rozhlasovému vysílání programu Radio Čas Rock šířeného prostřednictvím vysílačů o dobu 8 let, tedy do 10. dubna 2030.

Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262, se sídlem Závišova 5, 140 00 Praha 4, doručeným Radě dne 7. října 2019 pod č.j. RRTV/11637/2019-vra, spočívajícím ve změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů, registrace č.j. Rg/97/99 ze dne 5. října 1999, a to vyřazení zahraničního televizního programu UPC Show HD z programové nabídky.

Rada se dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., seznámila s oznámením provozovatele Digital Broadcasting s.r.o., IČ 268 39 407, se sídlem Stavební 992/1, Poruba, 708 00 Ostrava, doručeným Radě dne 8. října 2019 pod č.j. RRTV/11646/2019- vra, spočívajícím ve změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, registrace č.j. zem/2623/2012 ze dne 31. července 2012, a to zařazení televizního programu LTV PLUS do programové nabídky.

Rada coby ústřední správní úřad v souladu s ustanovením § 5 písm. b) a § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen "zákon č. 231/2001 Sb.") a ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") vydala dne 5. listopadu 2019 toto rozhodnutí: Rada vydává provozovateli AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, s účinností od 1.1.2020 souhlas se změnou licenčních podmínek licence RRTV/11426/2017-zem, sp.zn. RRTV/2017/631/zem, k provozování televizního vysílání programu Film Mania šířeného prostřednictvím družice, spočívající v úpravě Dalších programových podmínek, kdy stávající znění se nahrazuje tímto zněním: „Program bude vysílat zejména americká nestárnoucí klasická díla se slavnými herci natočená uznávanými režiséry. Programová skladba programu bude obsahovat zábavné filmy všech žánrů, od zábavných komedií, přes thrillery s rychlým spádem, romantická dobrodružství, až po oceněné celovečerní filmy, vyrobené zejména v USA a Asii, ale také v Evropě.“, a dále ve snížení podílu evropských děl ve vysílání ze stávajících 50% na 20%, a to dle žádosti provozovatele doručené Radě dne 4. října 2019, č.j. RRTV/11549/2019-dol.

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Barrandov MUZIKA, s.r.o., IČ 26735679, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, na porušení licenčních podmínek, kterého se dopustil tím, že nenaplnil základní programovou specifikaci programu Barrandov NEWS „Program tematicky zaměřený převážně na českou a slovenskou hudební a s hudbou související tvorbu.“ v kalendářním týdnu od 4. do 10. března 2019, neboť v provozovatelem poskytnutém seznamu odvysílaných pořadů (č.j. RRTV/10112/2019-vra) o celkové stopáži 108:04:58 hod. činí hudební tvorba a s hudbou související tvorba 45:31:04 hod., tedy méně než 50%. Rada stanovila lhůtu k nápravě 60 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2019, č.j. 10A 123/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30. dubna 2019, sp.zn. RRTV/2019/03/rud, č.j. RRTV/6352/2019-rud, kterým byla provozovateli televizního vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy.

Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. října 2019, č.j. 10A 123/2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 30. dubna 2019, sp.zn. RRTV/2019/03/rud, č.j. RRTV/6352/2019-rud, kterým byla provozovateli televizního vysílání, společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Kříženeckého nám. 322, Praha 5, PSČ 152 00, uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterého se dopustil odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy.

Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. října 2019, č.j. 10A 11/2016, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2015, sp. zn. 2015/566/RUD/ČES, č.j. RRTV/3903/2015-RUD, jímž byla provozovateli televizního vysílání Česká televize, IČ 00027383, sídlem Praha 4 - Kavčí hory, PSČ 140 70, uložena pokuta dle § 60 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb., ve výši 350 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil kterého se dopustil odvysíláním pořadu Hokejové poledne dne 7. května 2015 v čase 12:00 hodin na programu ČT sport, respektive nepatřičně zdůrazněným umístěním produktu McDonalds.

Rada souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. října 2019, č.j. 10A 11/2016.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 7. 11. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
07.11.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 11. 2019
03.11.2019 • RTVS dotočila seriál, diváci sa na Hniezdo môžu tešiť začiatkom budúceho roka
01.11.2019 • TV ÓČKO rozjíždí s Komerční bankou projekt na podporu mladých hudebníků KB SymphoSix
26.10.2019 • Televizní štáb z pražské ZŠ Lyčkovo náměstí natočil nejlepší reportáž a vyhrál Cenu Zpráviček
24.10.2019 • Unikátna výstava ako pocta Vincentovi Hložníkovi v priestoroch Slovenského rozhlasu
23.10.2019 • Skupina Prima sjednocuje svůj hobby segment pod značkou Prima DOMA

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist