Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 29.11.2021 - 04:33:10   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 8. 2020

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 27.08.2020Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 1. 2020 dokopy 4-krát odvysielal upútavky na program Kolonáda, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný o cca 20:33 hod. po celý čas vysielania predmetných upútaviek, čím nesprávne uplatnil JSO;

- uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 1. 1. 2020 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.;

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2019 odvysielal upútavky na programy Tokarev a Nezničiteľní 3, ktoré obsahovali výňatky z programov, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;

- uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 13. 1. 2020 odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;

uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Matky Rebelky: Šťastné a veselé odvysielaného dňa 20. 12. 2019;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX), v súvislosti s tým, že dňa 16. 11. 2019 odvysielal program Trnavská novéna, vo vzťahu k obsahu ktorého vysielateľ nezabezpečil informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. a) ZVR;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV MISTRAL, s.r.o. (programová služba TV Mistral) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2020 dokopy 11-krát odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý podporoval Viliama Záhorčáka, kandidáta na post poslanca vo voľbách do NR SR, ktorý naplnil definíciu politickej reklamy, čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Správy RTVS (príspevok s názvom Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka) zo dňa 17. 6. 2020;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) (multimodálny prístup) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Inkognito dňa 11. 6. 2020;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne prípady, dňa 13. 5. 2020 (14:28 hod.) a dňa 14. 5. 2020 (4:52 hod.) ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 6. 2020 odvysielal upútavku na program Ochranca zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20., 21. a 22. 5. 2020 odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (hlasitosť programu), v súvislosti s vysielaním programu Dva a pol chlapa, dňa 8. 6. 2020;

- začala správne konanie voči vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba Kysucké televízne vysielanie), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu), v súvislosti s vysielaním programu Spravodajstvo (reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Čadca) zo dňa 10. 6. 2020 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním záznamu vysielania zo dňa 8. 6. 2020 na vyžiadanie Rady;

- začala správne konanie voči subjektu KREATIV GA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním AVMS na internetovej stránke https://www.rtvkrea.sk, bez oznámenia údajov Rade;
začala správne konanie voči subjektu DIGITEL, s.r.o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním AVMS na internetovej stránke http://www.zastupitelstvo.sk, bez oznámenia údajov Rade;

- zmenila licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby Radio THE END vysielateľovi Radio ON s.r.o., v časti podiely programových typov a v časti vysielania programov vo verejnom záujme;

- zmenila licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 vysielateľovi T.W.Rádio s.r.o., v častiach právne skutočnosti;

- zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., v časti podiely programových typov;

- zmenila licencie na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o., údaje o štatutárnych orgánoch a v podiel na hlasovacích právach;

- zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi PHONOTEX s r. o., v časti podiely programových typov;

- zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., v časti podiely programových typov, podiel vysielania vo verejnom záujme a spôsob šírenia;

- zmenila licencie na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi MEGA MAX MEDIA, s.r.o., v časti právne skutočnosti;

- zmenila registráciu retransmisie spoločnosti FILLECK, s.r.o. v časti počet prípojok;

- zrušila registráciu retransmisie spoločnosti MIPAS s.r.o., na základe vlastnej žiadosti;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 30. 12. 2020 odvysielal program Loli parádička, v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) v časti možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 1. 2020 odvysielal program Kolonáda, v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2019 odvysielal na programovej službe DAJTO komunikát obsahujúci zostrih športových výkonov, v rámci ktorého boli odvysielané aj zábery s komentárom v anglickom jazyku, čím došlo k podozreniu z porušenia povinnosti vysielať programy v štátnom jazyku;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 3. 2017 odvysielal program Inkognito, pričom vzniklo podozrenie, že spôsobom spracovania mohol vysielateľ zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti fyzicky hendikepovaných osôb (vec vrátená z NS SR);

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS, JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. a 5. 1. 2020 odvysielal program Dámska jazda, v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2020 odvysielal program Taken – Posadnutý pomstou II (E 3 S 2), v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi TV LUX s.r.o. v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) (podnecovanie k nenávisti) v súvislosti s vysielaním programu Trnavská novéna, dňa 16. 11. 2019;

- uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Inkognito z dní 9. a 17.6. 2020 (MAC TV s.r.o., JOJ);

- uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie reportáže zo zasadnutia MsZ v Čadci zo dňa 8. 6. 2020 (Kysucké televízne vysielanie, OTS., s.r.o.);

- uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21., 22. a 23. 4. 2020 (RTVS, Jednotka);


- uznala za neopodstatnené 17 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Domáca škola, zo dňa 29. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, propagácia násilia, ochrana maloletých, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Do kríža, zo dňa 20. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Sme doma, zo dňa 17. 6. 2020 (všestrannosť informácií, propagácia násilia, propagácia vojnového stavu, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok s názvom Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka) zo dňa 17. 6. 2020 (znevažovanie na základe rasy, hanobenie národa, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Kolonáda, zo dňa 30. 6. 2020 (ochrana maloletých - JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 6. 6. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Občan za dverami, zo dňa 10. 5. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov Taken – Posadnutý pomstou (S I. E 9 a 10) zo dňa 3. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programu Skryté čísla, z dňa 17. 5. 2020 (propagácia násilia, podnecovanie k nenávisti, hanobenie národa, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Súdna sieň – zaslepený blázon, z dňa 20. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny TV JOJ, z dňa 16. 5. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Krimi (Prípad nie je vyriešený) a Krimi (Kam „odplávali“ peniaze rybárov?), z dňa 9. a 30. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programov Kopačky, zo dňa 14. 6. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 8. 6. 2020 (hlasitosť, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie upútaviek na program 96 hodín: Zúčtovanie, zo dňa 29. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Spravodajstvo – reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Čadca, zo dňa 8. 6. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní, Kysucké televízne vysielanie, OTS., s.r.o.)

- poskytovanie programu Správy, AVMS na stránke https://www.rtvkrea.sk zo dňa 1. 6. 2020 (mediálna komerčná komunikácia, KREATIV GA spol. s r. o.);


Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 8. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Ivana Čaučíková, hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 26. 8. 2020


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
22.08.2020 • Do súťaže Košický Zlatý poklad sa prihlásilo rekordných 220 piesní
21.08.2020 • Grandfinále COOL HIGHJUMP TOUR tuto sobotu na Smíchovské náplavce! Kdo se stane COOL jumperem?
20.08.2020 • Tři koprodukční filmy ČT nominovány na Evropské filmové ceny
16.08.2020 • Prvý polrok 2020 v Telekome: tri mesiace Nekonečných dát, úspešný štart nových paušálov a míľnik 700 tisíc domácností pokrytých optikou
13.08.2020 • Tisková zpráva ze 14. zasedání RRTV, konaného dne 11. 8. 2020
12.08.2020 • Atmedia: Jaký televizní obsah sledují Češi nejvíce

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist