Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 26.07.2021 - 23:54:11   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 16. 6. 2021

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 21.06.2021Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 15. 11. 2020 v čase cca o 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok Zakázali im poľovačky, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe odvysielania obrazov lovu a odstrelu diviakov bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, že dňa 15. 11. 2020 v čase cca o 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok Utrácajú milióny noriek, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe odvysielania obrazov tisícok usmrtených noriek a spracovávania ich mŕtvych tiel na farme v Dánsku bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, a že dňa 8. 1. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Násilnosti v Kapitole majú päť obetí obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami v podobe zobrazenia streľby policajta s následkom usmrtenia protestujúcej civilistky bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o (programová služba WAU), za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 12. 2020 v čase o cca 20:12 hod. odvysielal program Niečo na tej Mary je, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný s predmetným dabingom na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;

- uložila úhrnnú sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu V politike, odvysielaného dňa 8. 11. 2020 v čase o cca 11:00 hod a súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 11. 2020 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a taktiež súvislý záznam vysielania programu V politike, odvysielaného dňa 6. 12. 2020 v čase o cca 11:00 hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie týchto záznamov vysielania;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 88,3 MHz Púchov a 104,4 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené;

- začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. (programová služba Rádio Goldies), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu bola pridelená;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 17. 4. 2021 v čase o cca 16:38 hod. program Majstrovský plán, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada sa týmto programom zaoberala už v minulosti (24. 1. 2017) a vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. uložila sankciu – pokutu 3000 eur, a to za odvysielanie totožného programu dňa 16.7.2016 v čase o cca 20:33 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 10. 3. 2021 v čase o cca 21:32 hod. program Za sklom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada sa predmetným programom zaoberala už v minulosti (22. 3. 2017) a vysielateľovi MAC TV s.r.o. uložila sankciu – pokutu 5000 eur za odvysielanie totožného programu dňa 28. 9. 2016 v čase o cca 20:35 hod. v rámci programovej služby JOJ, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrenia, zobrazenie erotickej pomôcky a zmienky o návykových látkach, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 24. 3. 2021 o cca 22:47 hod. program Mafstory – Milanko guvernérom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 9. 4. 2021 v čase o cca 16:02 hod. – 19:00 hod. odvysielal program Sketch Bros na Europe 2, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Rádio Slovensko), vo veci možného porušenia 16 ods. 3 pism. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 4. 2021 odvysielal program K veci, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia §16 ods. 3 písm. b) v súvislosti s tým, že dňa 28. 4 . 2021 o cca 22:08 hod. odvysielal program Do kríža, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov;

- zmenila licenciu T/107 v časti Meno držiteľa licencie (z KABELOVKA, spol. s r.o. na PALONCA s.r.o.);


- uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 22. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, z dní od 22. 11. 2021 do 21. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 17. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 3. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 17. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- odvysielanie reklamy Nivea, zo dňa 3. 4. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, MAC TV, s.r.o, Jojko);

- vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja, zo dňa 14. 4. 2021 (ochrana maloletých, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- odvysielanie programu Svadobná noc vo Vegas zo dňa 6. 3. 2021 a 7. 3. 2021 (ochrana maloletých, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS)

- vysielanie programu 2 na 1, zo dňa 14. 4. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 11. 4 . 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 21. 3. 2021 (hlasitosť programu, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Téma dňa, zo dňa 30. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o, TA3);

- možné nevyužívanie frekvencie 89,8 MHz Prešov (FM media s.r.o., Rádio Goldies);

Všetky uznesenia prijaté dňa 16. 6. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné na www.rvr.sk.


JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., Rada pre vysielanie a retransmisiu, 18. 6. 2021


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
22.06.2021 • Najúspešnejšia spevácka šou SuperStar mieri na obrazovky Markízy a Novy!
18.06.2021 • Atmedia index: unikátní srovnání televizních stanic očima diváků
11.06.2021 • Tisková zpráva z 10. zasedání RRTV, konaného dne 8. 6. 2021
04.06.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 2. 6. 2021
04.06.2021 • Nejsledovanější za poslední dvě dekády: ČT nadále oslovuje nejvíce diváků, roste zejména ČT spor
03.06.2021 • Čeští diváci uvidí muzikál Annette ve stejný večer, kdy slavnostně zahájí festival v Cannes

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist