Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 05.12.2021 - 06:08:11   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 15. zasedání RRTV, konaného dne 1. 9. 2020

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 04.09.2020Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání zvolila za svého místopředsedu Ing. Marka Poledníčka. Rada projednala 43 bodů programu, vyhodnotila 12 stížností diváků a posluchačů, uložila tři pokuty:


- zpracovateli reklamy, společnosti Emporia Style Kft., pokutu ve výši 100 000,- Kč pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zpracováním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV vysílaného dne 28. dubna 2019 od 11:21 hodin na programu KINO BARRANDOV a který je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive písm. p) Přílohy 1 k tomuto zákonu, neboť moderátorka v teleshoppingu opakovaně tvrdila, že nabízené výrobky, kterými byly šperky se vsazenými kameny, respektive že tyto vsazené kameny mohou odstranit různé zdravotní potíže, přičemž nabídku konkrétních výrobků podpořila formulacemi: „smaragd (...) léčí samozřejmě i tělo i duch, ducha“ (čas 11:41:31-11:41:41 hodin); „Turmalíny jsou nejpozitivnějšími, nejléčivějšími kameny. (...) působí to, prosím vás, na všechny snad orgány.“ (čas 12:09:44-12:10:05 hodin); „Ametysty mají velmi rychlé, silné účinky (...) je to kámen léčivý“ (čas 12:15:24-12:15:50 hodin); „Je to dokonce přírodní sedativum, právě ametystík, a je to kámen, vlastně, který, vlastně celkově, celkově vlastně pomáhá. Má silnou léčivou moc“ (čas 12:19:15-12:19:34 hodin); „Topaz je kámen (...) léčení.“ (čas 12:31:50-12:31:55 hodin). Těmito tvrzeními moderátorka implikovala, že kameny v nabízených špercích mohou různé zdravotní potíže odstranit, resp. vyléčit. Nebezpečí těchto tvrzení lze spatřovat v tom, že příslušné zdravotní problémy mohou být vyvolány závažnějšími onemocněními a signalizovat je, a divák pod vlivem citovaných tvrzení může zanedbat řádnou péči o své zdraví. Údajné léčivé účinky kamenů ve špercích byly opakovaně zdůrazňovány, resp. byly prezentovány jako významný důvod k nákupu šperku. Takový postup může spotřebitele přimět učinit rozhodnutí (nákup produktu), které by za běžných okolností neučinili. Důsledkem takového jednání může být ohrožení zdraví spotřebitelů, kteří tak mohou zanedbat řádnou péči o svůj zdravotní stav;

- provozovateli Barrandov Televizní Studio a.s. pokutu ve výši 50 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v roce 2019 na programu Televize Barrandov neopatřil alespoň 15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením, jelikož v roce 2019 na programu Televize Barrandov opatřil skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením 12,85 % odvysílaných pořadů;

- provozovateli Magical roof s.r.o. pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč, neboť provozovatel bezdůvodně odepřel podat Radě vysvětlení, z jakého důvodu Radě neposkytl informace ohledně zpřístupnění vysílání programu JOJ Family osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2019, ačkoli se na vysílání jmenovaného programu vztahuje povinnost uložená ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.;

- Rada dále uznala společnost Schwabe Czech Republic s.r.o. vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5a odst. 5 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., ve spojení s § 1 odst. 10 zákona č. 40/1995 Sb., neboť v reklamě/označení sponzora pořadu „Vitango“ (humánní léčivý přípravek), premiérově odvysílaném dne 25. září 2019 v čase 20:05:46 hodin na programu Nova Cinema, absentovalo splnění povinnosti, aby, pokud humánní léčivý přípravek obsahuje jen jednu léčivou látku, reklama obsahovala i běžný název tohoto humánního léčivého přípravku. Rada pachateli uložila napomenutí, kterým se výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce;

- Rada uznala vinným rovněž provozovatele Hudební televize, s.r.o. pro porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu Retro Music Television. V souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., od uložení správního trestu Rada upustila, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě;

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Jeseník 91,7 MHz / 100 W na stanoviště Jeseník město 2 91,7 MHz /100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1104 / 50N1323, žadatele JUKE BOX, spol.s r.o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011 a souhlasí s dokončením předmětné koordinace;

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW na stanoviště České Budějovice 89,8 MHz / 1 kW, nové souřadnice 14E3010 / 48N5910, žadatele RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2, program ZET, licence č.j.: Ru/193/98/1381 a souhlasí s dokončením předmětné koordinace;

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Olomouc 101,3 MHz /100 W na stanoviště Olomouc Slavonín 2 101,3 MHz /100 W, nové souřadnice WGS 84: 17E1311 / 49N3408, žadatele JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM, licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011 a souhlasí s dokončením předmětné koordinace;

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. a s § 51, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, přijala ve věci žádosti provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ (licence Sp. zn.: 2018/425/zab), a to o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada zamítá žádost provozovatele Rádio Samson spol. s r.o., IČ: 28010957, Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Západ (licence Sp. zn.: 2018/425/zab), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to v přidělení kmitočtu Klatovy 92,4 MHz / 100 W. Rada vyhodnotila změnu územního rozsahu vysílání, ke kterému by došlo přidělením souboru technických parametrů Klatovy 92,4 MHz / 100 W jako změnu, se kterou podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. nelze vyslovit souhlas, jelikož by taková změna souboru technických parametrů de facto představovala novou licenci;

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu HELAX (licence č.j. Ru/49/99) podle § 21 odst. 1 písm. d) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí;

- Rada své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada odmítá žádost provozovatele RADIO IBUR s.r.o., IČ: 28643704, se sídlem Uničov, Mohelnická 807, PSČ 78391, prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO RUBI (licence sp.zn. 2011/802/zab), šířeného prostřednictvím vysílačů, neboť žádost nebyla podána v zákonné lhůtě;

- Rada udělila provozovateli ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/2869/2019-fia, sp. zn.: RRTV/2019/50/fia, ze dne 19. února 2019, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Too na Nick Jr. Peppa od 1. září 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. října 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Peppa od 1. listopadu 2020, ve změně označení názvu programu z Nick Jr. Peppa na Nick Jr. PAW Patrol od 1. prosince 2020 a ve změně označení názvu programu z Nick Jr. PAW Patrol na Nick Jr. Too od ledna 2021, dle žádosti ze dne 6. srpna 2020, č.j.: RRTV/11206/2020-vra;

- Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu Comedy Central +1, licence, sp. zn.: 2019/53/zem, č.j.: RRTV/3385/2019-zem, ze dne 19. února 2019, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 9. srpna 2020, dle oznámení ze dne 6. srpna 2020, č.j.: RRTV/11207/2020-vra;

- Rada se seznámila s výsledky monitoringu k problematice jevů podporujících závislostní chování v televizním vysílání;

- Rada se seznámila s přehledem obchodních sdělení propagujících alkoholické nápoje a hazardní hry odvysílaných v televizním vysílání v 1. polovině roku 2020;

- Rada se seznámila s průběhem webináře „understanding key market trends in Covid- 19 times“ pořádaném skupinou EPRA dne 29. května 2020;


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 3. 9. 2020, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
04.09.2020 • Slávnostný galavečer diváckej ankety OTO sa uskutoční v sobotu 5. septembra
27.08.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 8. 2020
22.08.2020 • Do súťaže Košický Zlatý poklad sa prihlásilo rekordných 220 piesní
21.08.2020 • Grandfinále COOL HIGHJUMP TOUR tuto sobotu na Smíchovské náplavce! Kdo se stane COOL jumperem?
20.08.2020 • Tři koprodukční filmy ČT nominovány na Evropské filmové ceny
16.08.2020 • Prvý polrok 2020 v Telekome: tri mesiace Nekonečných dát, úspešný štart nových paušálov a míľnik 700 tisíc domácností pokrytých optikou

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist