Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Pondělí • 17.05.2021 - 00:29:01   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva ze 7. zasedání RRTV, konaného dne 13. 4. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 16.04.2021Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 7. zasedání projednala 50 bodů programu. Vyhodnotila 62 stížností diváků a posluchačů, vydala 26 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení přestupku.


- Rada uložila napomenutí společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o. za spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden povinný text doplněk stravy.

- Rada na svém 7. zasedání udělila dvě licence k provozování vysílání, a to jednu licenci společnosti Hamco s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W pro program Radio Metropole a licenci Městu Volary k provozování místního televizního vysílání programu TV Volary šířeného prostřednictvím kabelových systémů.


- Rada udělila společnosti Hamco s.r.o., podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W pro program Radio Metropole na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítá žádost druhého účastníka.

- Rada na základě ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala dne 13. 4. 2021 toto usnesení: Správní řízení ve věci žádosti společnosti RadioZET s.r.o., IČ: 25616803, se sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu ZET (licence č.j.: Ru/193/98/1381), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změnách stanovišť kmitočtů Karlovy Vary 94,7 MHz / 200 W, Olomouc 105,6 MHz / 500 W, Zlín 93,9 MHz / 500 W, vedené podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. zastavuje, neboť žadatel vzal svou žádost zpět.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Radio Contact Liberec spol. s r.o., IČ: 148 66 285, se sídlem Na Okruhu 872/10, PSČ 460 01 Liberec, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání dle § 21 odst. 1 písm. e) a § 21 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v převodu obchodních podílů ve společnosti žadatele ve výši 100 % ze stávajících společníků žadatele na společnost MEDIA BOHEMIA a.s. IČ: 267 65 586, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada vyhlašuje licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Broumov 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16 19 52 / 50 35 15, Trutnov 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 54 26 / 50 33 23, Náchod 87,6 MHz / 50 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55, Mladá Boleslav 87,6 MHz / 100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 14 54 47 / 50 25 26, Jičín 87,6 MHz /100 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 21 36 / 50 26 07, Liberec 87,6 MHz / 200 W, souřadnice stanoviště WGS 84: 15 03 17 / 50 46 57 se lhůtou pro doručení žádostí do 14. května 2021.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 4, PSČ 14300, doručeným Radě dne 22.03.2021, č.j.: RRTV/4352/2021-vra spočívajícím v oznámení o zahájení vysílání dne 26. 02. 2021 programu HEY Radio na kmitočtu Pelhřimov 88,3 MHz / 100 W na základě licence č.j.: RRTV/831/2021-zab, sp.zn.: RRTV/2020/218/zab.

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů rozhlasové služby na provoz VKV vysílače.

- Rada udělila právnické osobě Město Volary, IČ 002 50 830, se sídlem Náměstí 25, PSČ 384 51 Volary, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu: TV Volary; základní programová specifikace: Informativní kanál města Volary; územní rozsah vysílání: k.ú. 784737 Volary, okres Prachatice; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti ze 26. února 2021 pod č.j. RRTV/3189/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 25. března 2021 pod č.j. RRTV/4439/2021-vra.

- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění, vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, se uznává vinnou ze spáchání přestupku porušením ustanovení § 5d odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy, respektive teleshoppingu „Soukup shop“ nabízejícího produkty ZDROVIT MUSCOAKTIV RAPID, Forfemina, Zdrovit MaxiMag cardio, Zdrovit MaxiMag hořčík, Acerola Plus Star a Detritin kids, odvysílaného 16. června 2020 v čase 14:20 hodin na programu Televize Barrandov, neboť v předmětném obchodním sdělení není uveden
povinný text doplněk stravy. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., rozhodla uložit pachateli, společnosti Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to trest ve formě peněžité sankce. Pachateli je
možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uložila Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2020854. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Česká televize o prodloužení vysílání programu ČT3, zaměřeného na osoby starší 60 let, který bude napříště vysílán bez časového omezení.

- Rada se seznámila s obsahem studie „Regulation of Political advertising - a comparative study with reflections on the situation in South-East Europe“ zpracovanou skupinou JUFREX 2.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., ze dne 24. března 2021, toto potvrzení: Poskytovatel AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 27112501, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, byl dne 13. dubna 2021 zapsán do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována prostřednictvím služeb Google Play a Appstore ode dne 30. dubna 2021 pod názvem AMC MIKRO CZ+SK.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady.


V Praze dne 15. 4. 2021, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
08.04.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 7. 4. 2021
06.04.2021 • Do šou Česko Slovensko Má Talent prichádza nová tvár!
05.04.2021 • Rok, kdy se mezi učebnice dostala i vzdělávací videa
02.04.2021 • Velikonoce 2021
26.03.2021 • Tisková zpráva z 6. zasedání RRTV, konaného dne 23. 3. 2021
26.03.2021 • Tisková zpráva z 5. zasedání RRTV, konaného dne 23. 3. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist