Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 21.10.2021 - 06:20:47   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV, konaného dne 14. 9. 2021

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 19.09.2021


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání:


- projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 26 stížností diváků a posluchačů, vydala 4 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení tří správních řízení.

- Rada uložila jednu pokutu provozovateli TV Nova s.r.o. ve výši 100 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Tescoma s chutí dne 11. března 2021 od 15:00 hodin na programu Nova Gold, kdy tento pořad obsahoval nepatřičné zdůraznění umístěného produktu, konkrétně pánve značky Tescoma, a to jak slovním představením jejích vlastností, tak vizuální prezentací použití produktu včetně vyzdvižení jeho kvalit a předností („Radku, můžu se zeptat, ta poklička má takový zvláštní povrch zevnitř...?“ „Má, má. A já ti řeknu, proč to je. Klasický pokličky když zaklopíš, tak ti ta voda stéká po těch stěnách dolů. A jak jsou tady ty výrůstky tam, tak ony vlastně,... potom kape na všechno to maso.“ „Jo, jako rovnoměrně?“ „Je to jakoby lepší, rovnoměrně se to celý zavlhčí. Jo, takže zaklopíme. Lucko, pánev má nepřilnavý povrch, tady nasadím odnímatelný uši, abych se nespálil.“ „To je vychytávka!“ „Ano, je to výborná vychytávka, velmi praktická. Samozřejmě veškeré podrobnosti o tomto výrobku najdeš na našich stránkách www.tescomaschuti.cz.“), a to ve spojení s názvem pořadu obsahujícím jméno Tescoma se shodnou grafikou, jako má logo subjektu, na který je odkazováno i ve vizuální složce pořadu a dále v prezentaci webových stránek www.tescomaschutí.cz a www.nova.cz/tescoma. Produkt byl verbálními a obrazovými prostředky nepatřičně zmiňován nad rámec obsahu pořadu a byl do předmětného vydání zařazen s cílem propagace, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.

- Rada dále uložila napomenutí společnosti Global Group LTD, se sídlem: BP 1156 303, Place Pangahari Mutsamudu, Anjouan, Komorský svaz, pro porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., respektive ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive přílohy 1 písm. p) zákona č. 634/1992 Sb., čehož se dopustila zadáním reklamního spotu s motivem „Audisin“ odvysílaného dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize Barrandov, který je nekalou obchodní praktikou, neboť v reklamě jsou uváděná nepravdivá tvrzení, že výrobek může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení, když uvádí, že výrobek Audisin „zesiluje lidskou řeč“, „eliminuje zbytečný hluk“ a že užitím produktu člověk „znovu uslyší hlasitě, čistě a zřetelně“. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 5 000 000 Kč. III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložila Rada pachateli povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2019817. Úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí

- Rada udělila licenci společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., k provozování televizního vysílání programu SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA šířeného prostřednictvím družice a dvě licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o., k provozování televizního vysílání programu: Prima SHOW, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA, a.s., IČ: 267 65 586, se sídlem Bělehradská 299/132, PSČ 120 00 Praha, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu (licence č.j. Ru/121/02 ze dne 28. května 2002) ) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Hitrádio North Music, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o., IČ:158 91 283, se sídlem Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/579/zab, č.j. RRTV/738/2016-SPM ze dne 1.3.2016 k rozhlasovému vysílání programu Evropa 2 prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Děčín 92,7 MHz / 1 kW do 10. října 2025.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 15 A 59/2021- 53 ze dne 5. srpna 2021, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Route Radio s.r.o. proti rozhodnutí Rady ze dne 13.4.2021, č.j. RRTV/6468/2021-str, sp. zn. RRTV/2020/183/zab, kterým Rada udělila společnosti HAMCO s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Olomouc-Slavonín 2 92,0 MHz / 50 W pro program Radio Metropole na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025 a zamítla žádost společnosti Route Radio s.r.o.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; označení (název) programu: SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA; základní programová specifikace: Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích dokumentárních pořadů vyrobených zejména v USA, ale také v Asii a v Evropě; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, dle žádosti ze dne 12. července 2021, č.j.: RRTV/8707/2021-vra, ve znění žádosti ze dne 30. srpna 2021, č.j.: RRTV/10561/2021-vra.

- Rada informuje regulační orgán členského států Evropské unie, tj. Slovenské republiky, na jejímž území bude televizní vysílání zcela nebo převážně směřováno o udělení licence společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., IČ 271 12 501, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, k televiznímu vysílání programu SPEKTRUM CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA, šířeného prostřednictvím družice se základní programovou specifikací: Program zaměřený na vysílání zábavně-vzdělávacích dokumentárních pořadů vyrobených zejména v USA, ale také v Asii a v Evropě.

- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: Prima SHOW; základní programová specifikace: Tematický zábavní program zaměřený na mimoevropskou tvorbu. Výčet převažujících žánrů: různé formáty žánru "reality", různé formáty zábavních pořadů; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 15 až 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 19. srpna 2021, č.j.: RRTV/10165/2021-vra a upřesnění žádosti ze dne 3. září 2021, č.j.: RRTV/10690/2021-vra.

- Rada uděluje společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dle ustanovení § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; označení (název) programu: Prima SHOW; základní programová specifikace: Tematický zábavní program zaměřený na mimoevropskou tvorbu. Výčet převažujících žánrů: různé formáty žánru "reality", různé formáty zábavních pořadů; časový rozsah vysílání: 15 až 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; identifikace přenosového systému: dálkový přístup - internet; informace o přístupu k vysílání: www.iprima.cz, případně jiná webová stránka provozovaná na doméně druhého řádu; v rozsahu žádosti ze dne 19. srpna 2021, č.j.: RRTV/10166/2021-vra, ve znění upřesnění žádosti ze dne 3. září 2021, č.j.: RRTV/10689/2021-vra

- Rada se seznámila s podáním vysvětlení provozovatele Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, ze dne 1. září 2021, č.j. RRTV/10616/2021-vra, ve věci neobnovení vysílání televizního programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů po přerušeném vysílání v době od 20. ledna 2021 do 20. července 2021 Rada se seznámila s žádostí provozovatele Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, o ukončení vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů na základě licence ze dne 19. listopadu 2020, č.j. RRTV/15344/2020-rap, spis. zn.: RRTV/2020/837/rap; a s oznámením o ukončení vysílání programu dle § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., v rozsahu dle podání ze dne 1. září 2021 doručeného pod č.j. RRTV/10615/2021-vra.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Kanál Naživo s.r.o., IČ 080 51 712, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zanikla dne 20. července 2021 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání programu Naživo šířeného prostřednictvím vysílačů ze dne 19. listopadu 2020, č.j. RRTV/15344/2020-rap, spis. zn.: RRTV/2020/837/rap, v rozsahu dle žádosti doručené dne 1. září 2021 pod č.j. RRTV/10615/2021-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada se seznámila se společným předběžným oznámením provozovatelů převzatého vysílání, společností Nej.cz s.r.o., IČO: 032 13 595, se sídlem Kaplanova 225/8, Chodov, Praha 4, PSČ: 148 00, a Telly CE s.r.o., IČO: 255 03 286, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, o záměru realizace projektu Fúze sloučením společností Nej.cz s.r.o., jako nástupnické společnosti, a Telly CE s.r.o., jako zanikající společnosti, dle oznámení ze dne 31. srpna 2021, č.j. RRTV/10596/2021-vra.

- Rada registruje právnickou osobu, JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem: Branišovská 187/16, Praha, 143 00, jako provozovatele převzatého zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, územní rozsah vysílání: Praha - Strahov, DAB+m kmitočtový příděl 7c / 1kW; Stření Čechy - Lhosín, DAB+m kmitočtový příděl 7c / 1kW, v souladu se stanoviskem a diagramem využití rádiových kmitočtů Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-11 618/2021-613/IV. vyř ze dne 16.6. 2021; programová nabídka: Radio HEY, Radio COLOR, Radio Haná Sky Rock, Free Radio, Radio Metropole, v rozsahu dle přihlášky evidované pod č.j. RRTV/9722/2021-vra a doručené dne 17. srpna 2021.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz


V Praze dne 16. 9. 2021, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
15.09.2021 • Nejpopulárnější hudební anketa Český slavík 21 se vrací, živě ji odvysílá TV Nova
09.09.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 9. 2021
07.09.2021 • MFF Praha - Febiofest 2021 představuje svůj letošní program!
05.09.2021 • Tisková zpráva z 15. zasedání RRTV, konaného dne 31. 8. 2021
19.08.2021 • Česká televize balí do Varů, přiveze celkem třináct filmů, z toho šest soutěžních
13.08.2021 • Tisková zpráva ze 14. zasedání RRTV, konaného dne 10. 8. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist