Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Čtvrtek • 23.05.2024 - 23:08:40   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 1. zasedání RRTV, konaného dne 18. 1. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 21.01.2022


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 1. zasedání projednala 69 bodů programu. Vyhodnotila 151 stížností diváků a posluchačů, vydala 12 upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada uložila jednu pokutu ve výši 5 000,- Kč provozovateli Petru Uherovi pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020.


Rada se seznámila se Studií mediální gramotnosti populace ČR, resp. osob starších 15 let, která byla v průběhu roku 2021 zpracována na zadání Rady Katedrou mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Studie zkoumala čtyři klíčové dovednosti a schopnosti mediální a digitální gramotnosti: přístup k mediálním technologiím a jejich způsoby užívání v každodenním životě; analýzu a evaluaci mediálních sdělení (tzv. kritické myšlení a čtení); vlastní mediální produkci a reflexi fungování médií a vnímání role médií ve společnosti. Sběr dat probíhal metodou CAWI a CAPI. Reprezentativní struktury vzorku 1240 osob bylo dosaženo prostřednictvím kvótního výběru dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a kraje. Studie je zveřejněna na webu Rady: www.rrtv.cz

Rada udělila dvě licence k provozování vysílání, a to licenci společnosti TWR live s.r.o., k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program Radio 7 a licenci společnosti Ústecká média s.r.o. k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů pro program Ústecká TV.

- Rada v souladu s ustanoveními § 5 písm. b), § 12 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti TWR live s.r.o., IČ: 082 44 430, se sídlem Horníkova 2562/36, PSČ 628 00 Brno - Líšeň, licenci k provozování zemského digitálního rozhlasového vysílání programu Radio 7, šířeného prostřednictvím vysílačů. Licence se uděluje na dobu určitou, a to na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště VKV kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz / 150 W na stanoviště Uherské Hradiště 2 102,7 MHz / 150 W, souřadnice WGS 84: 17 25 33 / 49 04 29, žadatele JUKE BOX, spol. s r. o., IČ: 25396676 se sídlem Karla Svobody 130/95, 72527 Ostrava, program RADIO ČAS-FM, (licence Sp.zn.: 2011/392/STR/JUK, č.j.: STR/1924/2011) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci žádosti provozovatele Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, o změnu skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Líbeznice 1260 kHz / 10 kW, toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli Rajmont s.r.o., IČ: 27472116, I. Olbrachta 506/6, 500 02 Hradec Králové, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dechovka, (licence sp. zn.: 2020/776/zab), a to o změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a výkonu kmitočtu Líbeznice 1260 kHz / 10 kW na stanoviště DAVLE 1260 kHz / 5 kW, souřadnice WGS 84: 14 21 21 / 49 54 00.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu SIGNÁL RÁDIO (licence sp.zn. 2015/1026/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Radio Spin, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Fajn radio (licence č.j. Ru/130/98) podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/600/zab, č.j. RRTV/2788/2016-STR ze dne 23.8.2016 k rozhlasovému vysílání programu COUNTRY RADIO prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Blansko 97,2 MHz / 0,1 kW; Lovosice 97,0 MHz / 0,1 kW; Teplice 87,6 MHz / 0,1 kW; Uherský Brod 95,6 MHz / 0,1 kW; Plzeň 97,5 MHz / 0,1 kW; Pelhřimov 92,2 MHz / 0,1 kW; Hodonín 105,6 MHz / 0,1 kW a Pelhřimov 99,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING, s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, PSČ 100 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2015/1028/zab, č.j. RRTV/3150/2016-zab ze dne 25.10.2016 k rozhlasovému vysílání programu Radio Beat prostřednictvím vysílačů na kmitočtech Hodonín 105,6 MHz / 0,1 kW a Pelhřimov 99,6 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli LIN a.s., IČ: 25720767, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, zanikla ke dni 31. prosince 2021 na základě podání č.j. RRTV/15636/2021-vra doručeného Radě dne 20. prosince 2021 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Český Impuls (licence sp. zn. 2014/981/zab, č.j. RRTV/1090/2015-zab ze dne 3. března 2015) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli SAMSON MEDIA spol. s r.o., IČ: 27629775, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zanikla ke dni 31. prosince 2021 na základě podání č.j. RRTV/15018/2021-vra doručeného Radě dne 9. prosince 2021 licence k provozování digitálního rozhlasového vysílání programu Rádio Samson Digital (licence sp.zn. 2014/657/bar/SAM, č.j. bar/3403/2014 ze dne 16. září 2014) šířeného prostřednictvím vysílačů. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada bere na vědomí, že provozovateli Route Radio s.r.o., IČ: 278 52 474, se sídlem Stavební 992/1, PSČ 708 00 Ostrava, zanikla ke dni 31. prosince 2021 na základě podání č.j. RRTV/15290/2021-vra doručeného Radě dne 16. prosince 2021 licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. RRTV/2019/129/blu, č.j. RRTV/4984/2019- blu ze dne 9.4.2019) šířeného prostřednictvím družic. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada uděluje společnosti Ústecká média s.r.o., IČ 070 83 858, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování regionálního zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; označení (název) programu: Ústecká TV; základní programová specifikace: Zpravodajsko-informační program; územní rozsah vysílání: v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu č.j. ČTÚ-54 254/2021-613 ze dne 15. prosince 2021, dle přiloženého diagramu využití rádiových kmitočtů území Ústeckého kraje; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; v rozsahu žádosti doručené dne 29. listopadu 2021 pod č.j. RRTV/14686/2021-vra, ve znění doplnění doručeného dne 7. a 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/14947/2021-vra a RRTV/15311/2021-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 3 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14208/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/543/zem, ze dne 17. července 2018, na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15319/2021-vra.

- Rada podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., uděluje provozovateli O2 TV s.r.o., IČ 039 98 380, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, souhlas s přerušením vysílání televizního programu Orange Sport 4 šířeného prostřednictvím družice, na základě licence č.j. RRTV/14209/2018-zem, spis. zn.: RRTV/2018/544/zem, ze dne 17. července 2018, na dobu 6 měsíců, tj. do 24. června 2022, v rozsahu dle žádosti doručené dne 16. prosince 2021 pod č.j. RRTV/15319/2021-vra.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: RRTV/2019/419/smu, č. j.: RRTV/8188/2019-smu , ze dne 25. června 2019, spočívajícím v a) rozšíření programové nabídky o nový zahraniční televizní program iConcerts (HD), b) rozšíření programové nabídky o nový český televizní program Boomerang Benelux CEE GAS (HD) a c) ukončení vysílání zahraničního televizního programu Adventure (HD); dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č. j.: RRTV/15172/2021-vra doručeném dne 14. prosince 2021.

- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím DVB-T, Digital Broadcasting s.r.o., IČ: 26839407, se sídlem: Ostrava, Stavební 992/1, PSČ 708 00, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci sp. zn.: 2012/503/zem/Dig, č. j.: zem/2623/2012, ze dne v 31. července 2012, spočívající v a) rozšíření programové nabídky o televizní program ŠLAGER ORIGINÁL, b) ukončení vysílání programů ŠLÁGER MUZIKA a KLENOT TV; dále v rozsahu dalších informací, uvedených v podání č. j.: RRTV/15264/2021-vra doručeném dne 15. prosince 2021.

- Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele FILM EUROPE, s.r.o., IČO: 28922921, sídlem V jámě 699/1, 110 00 Praha 1, o podání vysvětlení, jakým způsobem dne 20. října 2021 dodržoval licenční podmínky programu Film Europe +, respektive znění dalších programových podmínek, dle nichž má program vysílat kinematografické hrané filmy české a slovenské produkce a všechny filmy mají být uváděny v české, případně slovenské jazykové verzi, jestliže značná část filmů v odpoledním, večerním a nočním vysílání uvedeného dne byla zahraniční provenience a byla vysílána v původním znění s titulky. Navíc byly v rámci vysílání zařazovány hudební klipy, aniž by vysílání tohoto žánru mělo oporu ve znění podmínek licence. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), dle § 60 odst. 1 písm. t) a § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., v platném znění, v řízení o přestupku vedeném podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), rozhodla dne 18. ledna 2022 takto:
I. Obviněný z přestupku, provozovatel Petr Uher, IČ 67549799, J. Palacha 2522/34, 690 02 Břeclav, se uznává vinným v souladu s § 60 odst. 1 písm. t) zákona č. 231/2001 Sb. pro porušení povinnosti stanovené § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že neposkytl informace o opatřeních přijatých na podporu mediální gramotnosti za rok 2020, resp. porušil povinnost na písemnou výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5.
II. Za přestupek se pachateli v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 písm. t), ustanovením § 60 odst. 7 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a ustanovením § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pokuta ve výši 5 000,- Kč. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet 3754-19223001/0710, variabilní symbol 2021353.
III. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ukládá Rada obviněnému povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Úhrada nákladů řízení je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet č. 3711- 19223001/0710, variabilní symbol 2021353.

- Rada se seznámila se Studií mediální gramotnosti populace ČR starší 15 let.

- Rada se seznámila s přehledem uhrazených pokut za období od 1. ledna do 31. prosince 2021.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 20. 1. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
23.01.2022 • Viktora Vinczeho čaka neľahká úloha: Ako ju zvládne?
21.01.2022 • Nová sezóna v novém iVysílání: ČT představuje další webseriály
20.01.2022 • Film Poslední závod ukazuje v novém traileru krásnou i krutou zimu
13.01.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 12. 1. 2022
07.01.2022 • Skupina Markíza aj v roku 2021 suverénne kraľovala televíznemu trhu
04.01.2022 • Atmedia v roce 2021: zvýšení podílu na sledovanosti a nové projekty

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist