Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 23.06.2024 - 02:31:21   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
SAT info - Neoficiální příjem | Články
 

„Antipirátský“ zákon dnes nabyl účinnosti

  Autor: Redakce , e-mail: redakce@satCentrum.com Přidané: 01.06.2005


Dnešním dnem, 1.6.2005, nabývá v České republice účinnost tzv. „Antipirátský zákon, vydaný pod číslem 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti. Ten ve svém znění postihuje osoby šířící návody, klíče, hardware, software, informace, atd., vedoucí k neautorizovanému příjmu placené televize, rozhlasu a služeb informačních společností.

Od uvedeného datumu se mu podřizuje i redakce Satcentrum, která se od podobných praktik distancuje a prosí i čtenáře, aby prostřednictvím webu satCentrum takové informace nešířili. Děkujeme za pochopení. Abyste zákon nemuseli vyhledávat v jiných zdrojích, připojujeme vám jej v příloze v závěru tohoto příspěvku:


Ze zákona č. 206/2005 Sb.vybíráme:

Nedovolené zařízení je jakékoliv zařízení nebo program navržené nebo převzaté za účelem umožnění přístupu k chráněné službě ve srozumitelné formě bez souhlasu poskytovatele chráněné služby. Je zakázáno přímo nebo nepřímo propagovat jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.

Fyzická anebo Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení. Pokuta je od 500 000 do 2 000 000 Kč.


Od dnešního dne už tedy nelze psát a diskutovat např. ani o nových receiverech a universálních modulech a kartách, které by za určitých podmínek umožnily obeznámenému uživateli přístup k „nalomeným“ systémům kódování a takové nelze ani prodávat, servisovat, nabízet na burze či se o nich zmiňovat v diskusi. Dosud se u nás postihoval pouze prodej a úprava karet a receiverů na domácí platformu UPC Direct, za zahraniční platformy, které se ale ani po našem vstupu nedají na našeho občana – příslušníka státu Evropské unie - abonovat (!) nebyl před přijetím tohoto zákona právní postih. Protože nyní už je trestné i podávání informací a umožnění (i nepřímého) přístupu k návodům k takovému příjmu, mizí i webové stránky s uploady, kam dříve mohli satelitní fanouškové zasílat své kódy a programy. Také z webu satCentrum byla před časem stažena stránka Upload, a byla nahrazena TV download, kde jsou týdenní a měsíční programové přehledy řady našich i zahraničních satelitních a kabelových televizí.

Zatímco v původním návrhu zákona byla postižitelná propagace a šíření informací fyzickými i právnickými osobami pouze v případě, že to bylo pro obchodní účely, podle nakonec schváleného tisku je i informace – přímá či nepřímá propagace - postižitelná, a to vždy (tedy i pro soukromé účely). Našim zákonodárcům se tak podařilo přijmout ještě přísnější zákon, jak jej po nás původně Evropská unie požadovala. Od nelegálního, neautorizovaného příjmu se distancujeme, ale bohužel na druhou stranu se obáváme, že by se tento zákon mohl v nejhorším případě aplikovat i jako prostředek k (třeba účelově vymyšlenému) obvinění „nepohodlných“ firem, lidí či médií. Jeho znění totiž vyhovuje „české“ povaze závistivce a udavače, a tak ani nedomýšlíme, co by si někteří jedinci třeba nevymysleli ve snaze uškodit. A i když se po čase neprávem nařčený očistí, může to přinést řadu nepříjemností. Doufejme ale, že k tak chmurným vizím nedojde...


Příloha:

Zákon č. 206/2005 Sb., ze dne 3. května 2005 o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) ochranu některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.


§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) chráněnou službou kterákoliv z následujících služeb poskytovaná za úplatu a na základě podmíněného přístupu:

- rozhlasové a televizní vysílání2),

- služba informační společnosti3)

nebo poskytování podmíněného přístupu k výše uvedeným službám, pokud je poskytován jako samostatná služba,


b) podmíněným přístupem jakékoliv technické opatření nebo ujednání, případně technické opatření a ujednání, zajišťující přístup k chráněné službě ve srozumitelné formě, podmíněný předplatným nebo jinou formou předchozího individuálního oprávnění,


c) zařízením podmíněného přístupu jakékoliv zařízení nebo program navržené nebo převzaté za účelem umožnění přístupu k chráněné službě ve srozumitelné formě,


d) přiřazenou službou instalace, údržba nebo výměna zařízení podmíněného přístupu, jakož i poskytování obchodních sdělení3) ve vztahu k přiřazeným službám nebo k chráněným službám,


e) nedovoleným zařízením jakékoliv zařízení nebo program navržené nebo převzaté za účelem umožnění přístupu k chráněné službě ve srozumitelné formě bez souhlasu poskytovatele chráněné služby.


§ 3

(1) Je zakázáno

a) pro obchodní účely vyrábět, dovážet, šířit, prodávat, pronajímat nebo přechovávat nedovolená zařízení,

b) pro obchodní účely provádět instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení,

c) přímo nebo nepřímo propagovat jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.


(2) Aniž by byla dotčena ustanovení § 3 odst. 1, nelze omezovat

a) poskytování chráněných služeb nebo přiřazených služeb, jejichž zemí původu není Česká republika,

b) volný pohyb zařízení podmíněného přístupu.


Správní delikty

§ 4

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) pro obchodní účely vyrábí, dováží, šíří, prodává, pronajímá nebo přechovává nedovolená zařízení,

b) pro obchodní účely provádí instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení,

c) přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč.


§ 5

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

a) pro obchodní účely vyrábí, dováží, šíří, prodává, pronajímá nebo přechovává nedovolená zařízení,

b) pro obchodní účely provádí instalaci, údržbu nebo náhradu nedovolených zařízení,

c) přímo nebo nepřímo propaguje jakýmkoliv způsobem nedovolená zařízení.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 2 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) a c) se uloží pokuta do 500 000 Kč.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit právnické osobě současně propadnutí věci, pokud jí tato věc náleží a pokud byla ke spáchání správního deliktu určena nebo užita.

Vlastníkem propadlé věci se stává stát.


§ 6

(1) V řízení o přestupcích se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).

(2) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní úřad o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za správní delikty, ke kterým došlo při podnikání fyzické osoby5) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Správní delikty a přestupky podle tohoto zákona projednává Český telekomunikační úřad.

(7) Správní úřady oznamují bez zbytečného odkladu Českému telekomunikačnímu úřadu správní delikty uvedené v § 4 a 5, o nichž se dozví. V oznámení uvedou zejména důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o správní delikt a že byl spáchán určitou osobou.

(8) Pokuty vybírá a vymáhá Český telekomunikační úřad.

(9) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu6).

(10) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.


§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2005.

Zaorálek v. r., Klaus v. r., Paroubek v. r.1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. listopadu 1998 č. 98/84/ES o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem.

2) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně dalších zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

4) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

6) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Přečtěte si dále k tomuto tématu:

- Prezident dnes podepsal „protipirátský“ zákon, který začne platit od 1.6.2005

- Sněmovna zpřesnila zákaz pirátského přístupu k vysílání televize

- Senát zpřesnil zákon, který má zamezit pirátství v TV vysílání

- Sněmovna dnes schválila "antipirátský" mediální zákon!

- Bude ANO pro EU znamenat NE pro neautorizovaný satelitní příjem?

- Odsouzeni obchodníci s pirátskými kartami

- Kabeloví piráti mohou dostat trest pět let vězení


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 23   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
12.05.2005 • Prezident dnes podepsal „protipirátský“ zákon, který začne platit od 1.6.2005 [ 5 ]
04.05.2005 • Sněmovna zpřesnila zákaz pirátského přístupu k vysílání televize [ 9 ]
12.04.2005 • Skandál: ilegální software set-top-boxu přímo od výrobce [ 9 ]
06.04.2005 • Změny kódování placené televize
25.03.2005 • Senát zpřesnil zákon, který má zamezit pirátství v TV vysílání [ 3 ]
17.03.2005 • Senátní kulturní výbor chce protipirátský mediální zákon vrátit sněmovně

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.


za obsah níže uvedených komentářů satCentrum nezodpovídá!
[ nejnovější komentáře jsou nahoře ]
1 / 2

  A zase jsme v koutě ... 

07.06.2005 15:50 • riegrák
Vybavuji si to, jako by to bylo včera; co-by mladý kluk jsem stál a s otevřenou pusou zíral na satelitní zařízení, na němž běžely "kapitalistické" barevné obrázky. Trpěl jsem pak ve snech zvláštními stíhami o nedostupnosti chtěného, podobnými, jaké mne potkávaly po návštěvách elektroprodejny Tuzexu v paláci Kovo. Odehrálo se to na nějaké výstavě v 80-tých letech, v Parku kultůry a oddechu profesora Horáka - dnešním Výstavišti. Proč to všechno píši ? Protože mne v souvislosti s tímto "zákonem" opět, po mnoha letech, chytilo povědomé svírání okolo žaludku, vyvolané jistým druhem bezmoci. Bydlím totiž na pražském Žižkově, ne moc daleko od centra a kabelovou Tv sem, na rozdíl od kdejaké vesnice, odmítá kdokoliv zavést. V uplynulých letech jsem vyzkoušel kdeco: 1) měl jsem analogový příjímač MultiChoice - firma zkrachovala a dodnes mi dluží předplatné. 2) měl jsem neoficiální (jinak to nešlo - sousedi staří lidé o ofiko neměli zájem) "minianténku" na příjem 16 kabelových programů - bylo zrušeno ze dne na den. 3)Měl jsem UPC Direct (Philips), jako "dočasné" řešení, s tím, že v centru Prahy bude určitě do roka všude kabelovka... po dvou letech jsem se nasral a hodil jsem jim (UPC) to na hlavu (téměř doslova) - za 1000,- Kč měsíčně koukat přes den na HBO na animované filmy pro děti "O létajícím piáně" mě připadalo šílené...
Za ty roky jsem zkrátka vytkoušel co se dalo (..tak mě napadlo - to ani nemluvě o příjmu polských FM stanic "za totáče" na čtyřče umístěné na střeše...))) a výsledek ? Jsem šťastný, jak Venclovský, že mám ve svém PV DVB-T kartu a na ní příjímám ČT1, ČT2,PRIMU, NOVU a vyhulené Óčko, poněvadž ani NORMÁLNÍ příjem mi v odpovídající kvalitě není umožněn, neboť nám ho zde ruší Žižkovský vysílač.
Tak a teď zde máme zákon, který mě zakazuje cokoliv neoficiálního ... Mno a to jsem se zhnusen zrovna začal pídit po tom, jak si pořídit znovu satelit s nějakými programy "na víc"... A on mě za to hrozí kriminál...!!! Tak, jsme tam, kde si zasloužíme... Nejde samozřejmě o nějaké televizní programy, je to prostě jen jeden z drobných střípků zrcadla odrážejícího to, v čem jsme žili, žijeme a bohužel i umřeme. Restriktivní zákony nezohledňující sociální, technický a kulturní stav společnosti povedou jen k hlubší a hlubší depresi a všeobecnému tichému úpadku, ne nepodobnému tomu ze 70-let minulého století.
 
 
  Pokud EU ovšem půjde tímto tem ... 

05.06.2005 19:37 • anonym
Pokud EU ovšem půjde tímto tempem, nedivil bych se, kdyby zachvíly vznik zákon, který bude postihovat i sledování TV s jakoukoli úpravou cesty od receiveru k obrazu, umožňující neautorizovaný příjem, nebo jen vlastnit zařízení, nebo přechovávat.. A nejen pro obchodní účely...
 
 
  to prodejce 

05.06.2005 19:25 • anonym
To už se zachází do krajností, když se popisuje sekundární okrádání toho kdo na našem trhu bude pořad pouštět. To by museli zakázat koukat i na MBC2, který je FTA a dává i filmy nové produkce (který je FTA). Nedávno tam byl Těžce zamilován, který běžel u nás na HBO. Dále pak nelze přirovnávat shlédnutí toho samého pořadu v kině, nebo na DVD, nebo v domácí platformě. Tento již je Česky nadabován, nebo opatřen titulky. Určitě má domácího diváka jinou hodnotu.
Autorská práva jsou ošemetná věc, to je jisté, no to by musel žalobu podat nikoli provider, ale spoločnost která je vlastníkem pořadu (film). Cizí provider totiž nemá pro naše území zakoupená autorská práva, takže porušení smluvních autorských práv není v tomto dokonáno ze strany providera. Ten má autorská práva pronajaty ze strany vlastníka. Žalovat by mohl vlastník, společnost (např. Sony corp.). Znovu zdůrazňuji, že nejde o šíření, tam jsou postihy běžné a v zákoně dané. V domácí sféře toto ovšem neplatí. Pokud se použitím obejítí podmíněného přístupu porušujou autorské práva, jelikož tyto už jsou pro naše území zakoupena společností (např. UPC), tak už je to samozřejmě trestné.
V každém případě s tebou souhasím, že to není legální, no myslím, že není zákon v žádné zemi, který by přímo zakazoval "sledování pořadu s použitím nějakého by-pass-u podmíněného přístupu". Zakázána je distribuce a šíření. Policii taky můžeš poslouchat, no nesmíš obsah rozhovoru předat dál. Je logické, že návody k obejítí CA je zakázáno šířit.
 
 
  pro mia 

05.06.2005 18:49 • prodejce
A proč?
.
Když dokážu otevřít dveře do tvého bytu, je to tvoje vina, že nemáš lepší zabezpečení???
 
 
  pro prodejce 

05.06.2005 12:36 • mia
"...jestliže někdo jím šířený televizní signál úmyslně kóduje a ty tuto jeho obranu úmyslně a vědomě obcházíš, tak porušuješ každopádně jeho práva..."
Jestliže provozovatel kódovaného signálu neumí zabezpečit svůj signál proti rozkódování (případně do toho nehodlá vrážet prachy) a musí si tohle pojišťovat zákonem, tak je to trošku divný, ne?
 
 
  pro anonyma 

04.06.2005 23:46 • prodejce
mýlíš se, když si myslíš, že sledováním u nás nepředplatitelné platformy nikoho "neokrádáš"
.
každopádně okrádáš majitele autorských práv k tomu kterému pořadu, protože když tam shlédneš nějaký film či jiný pořad, tak si ho u nás už nepůjčíš ve videopůjčovně, nekoupíš na DVD, nepůjdeš na něj do kina, nepodíváš se na něj v televizi (ať již placené přímo či přes reklamy) a sekundárně okrádáš i toho, kdo ten film či pořad tady bude na našem trhu pouštět
.
možná ti to příjde přitažené za vlasy, ale v principu je to tak
.
ovšem zároveň z onoho principiálního hlediska na tomto dokonce ani vůbec nezáleží - představ si, že se ti někdo vloupá do bytu aniž by poškodil zámek či cokoliv odcizil anebo způsobil nějakou citelnou škodu (jen ti sní salám a vypije tvůj oblíbený džus anebo ani nic z toho) - bude to v pořádku či ne? Já jsem přesvědčen, že určitě ne!
A jestliže někdo jím šířený televizní signál úmyslně kóduje a ty tuto jeho obranu úmyslně a vědomě obcházíš, tak porušuješ každopádně jeho práva, stejně jako by onen zloděj porušil práva tvoje - neoprávněným vstupem do tvého bytu (i když by ti taky žádnou přímou škodu třeba nezpůsobil)
 
 
  to: prodejce 

04.06.2005 22:48 • anonym
Vlastně ano, trochu by se to s oběma zavřenými oči dalo přirovnat. Ale koho vlastně okrádám, když se dívám na nějaký program, který u náz nelze předplatit? V závěru tudiž ani nemůžu být potencionální abonent. Společnosti takto nevzniká žádná možná stráta. Postihovaný můžu být tudiž v případě, kdy tento program nahraju a např. šířím, nebo prodávám - autorská práva. Pořád píšu pouze o koukání, ne šíření něčeho co toto umožňuje. Zajímavý je bod 2 v paragrafu 3. Ten si může každý vysvětlit po svém a stejně pravý smysl uniká...
 
 
  pro anonyma z 4.6. 13:00 

04.06.2005 18:48 • prodejce
prakticky se vším s tebou souhlasím až na jednu věc - píšeš, že kdyby se postihovali za držení zařízení k neoficiálnímu příjmu i koneční uživatelé, tak by to byl konec demokracie - to mi příjde naprosto stejné, jako kdyby bytař psal, že když ti otevře a vybílí bejvák pro vlastní potřebu, tak ho přeci za to nikdo nemůže postihovat, protože by to byl konec demokracie u nás
.
"okrádání" bohatých a nenažraných společností (ať už provozovatelů pay-tv či držitelů práv k jednotlivým pořadům) mně osobně nijak zvlášť nevadí, ale nazývejme věci pravými jmény a v tomto případě je překonání té uměle postavené zábrany (rozuměj kódování) naprosto evidentní porušení práv vysilatele a žádná demokracie na tom nic nezmění, ba právě naopak, nechránit tyto jeho práva by bylo značně nedemokratické, ať již se nám to líbí či ne
 
 
  Tak, co je zakázáno je prostě ... 

04.06.2005 13:00 • anonym
Tak, co je zakázáno je prostě kšeftaření a samozřejmě i běžný prodej. Je těžko si dovedu představit, že někdo ke mě příjde domů a sbalí mě za to, že koukám na TV. Nebo mi vemou Dreambox. Nesdílím, nekšeftařím, mám offi karty a pokud nikde nerozšiřuji klíče, pouze si sem-tam stáhnu pro vlastní potřebu, může mi někdo napařit pokutu?
To by byl konec demokracie vůbec, kdyby se tento zákon vztahoval i na "neobchodní" účely. V podstatě myslím, že ten zákon byl udělán pro menší rozšiřování pirátských náplní, hardwaru, informací. A jak píše wolf - kdo chce cestu si k těmto věem najde....
Jinak je jasné, že to nemůže zasahovat přijímače a moduly. Dnes skoro každý FTA přijímač dokáže s neoffi softem nějakou emulaci. A modul také. Jiná věc jsou čipové karty, tam může někdo namítat, že jsou vyrobeny za jasným účelem. Ale z tech. hlediska ani to není pravda. Každý si může vrámci svých možností naprogramovat kartu i pro osobní, bezpečnostní a pod. potřeby.
 
 
  A máme komunismus 

04.06.2005 12:46 • Antal
A máme komunismus.Teda ne ten komunismus, že je všechno všech, ale že je všechno v p... . Budeme "legálně "sledovat Čt 1 a tam debilního Paroubka s jeho názory, jak se máme dobře, a s jejich zákony se budeme mít ještě lépe.
 
 
  PROTIPIRATSKY ZAKON 

04.06.2005 00:01 • mia
Wolfe, pokud si ten zákon přečteš, tak se tam všude (kromě odstavce o propagaci) mluví o obchodních účelech. Takže když si to zbastlíš sám a nikomu to nebudeš "propagovat"...
 
 
  Charlie, neblbni... 

03.06.2005 23:36 • mia
ten zákon se zabývá jen rozhlasovým a TV vysíláním, případně jinými telekomunikačními službami. Vypalovačka ti přece satelitní nebo DVB vysílání nerozkóduje.
 
 
  PROTIPIRATSKY ZAKON 

03.06.2005 17:56 • charlie
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vypalovačky CD a DVD, které bez problémů překonají ochrany CD proti kopírování jsou nedovolená zařízení? V tom případě by měly být staženy z prodeje všechny tyto vypalovačky, protože všchny umí ochrany překonávat.
 
 
  PROTIPIRATSKY ZAKON 

02.06.2005 10:28 • WOLF
Podívejte, já bych tento zákon viděl asi takto (a zřejmě nebudu sám) a s tím i "opatření".
1) INFORMACE: jako za totality - bylo-li něco co lidé chtěli -zakázáno-: obrátil se tam,kde ruka STB nedohlédla: sít illegálních "partyzánů", nebo "důvěryhodních lidí". Někdy tento způsob přinese větší ovoce než kdyby to bylo dostupné (ne nadarmo se říká, že zakázané ovoce chutná nejlépe) a dotyčný si informace sežene tak jako tak a žádná vláda, žádný zákon mu v tom nezabrání.
2) NÁKUP: Vzpomíná te si jak to bylo se zákazem knihy MEIN KAMPF??? V ČR se zakázala a lidé si vesele jezdí do SR, kde je volně k prodeji. Než slovenští "kolegové" přijmou podobný zákon (pozor! už není československo!!!) tak do té doby budou proudit informace a soubory z "jiných kolalit". (ano lze namítat, že postupně se zákon přijme i v blízkých zemí SR,PLR... ale doufáte-li snad,že podobný zákon bude v rozsáhlém rusku,kde pirátství činí 70%???asi ne. A za -2- my starší s ruštinou problémy nemajíc si "zakázané ovoce" dokážeme obstarat i z těchto končin).
A na závěr..... opět se potvrzuje "vlezdoprdelismus" naší vlády co se EU týče. Opět chtějí být papežtější než papež!!!! Proč schválili přísnější zákon a opatření i pro běžné koncové uživatele, když to komise EU nepožadovala???? že by se dnešní vláda stáčela moc do leva a "levých" praktik??
 
 
  taky bych byl vniřně rád Diogénes ale 

01.06.2005 22:03 • prodejce
to máš sice pravdu - o to se v principu už snažil Marx, Engels a Lenin
bohužel skutečnost je ale úplně jiná a jak to pak dopadá jsme zažili všichni i na vlastní kůži
.
jsem pro to, aby každý kdo dělá dobře svoji práci (ať už je to popelář či inženýr) bezproblémů uživil na velmi slušné úrovni svoji rodinu - ale ve skutečnosti se tomuto říká UTOPIE!
.
koneckonců, kdyby jsi v té rovině chtěl zůstat, tak musíš začít od sebe - mrkni do afriky a jiných chudých zemí, kde dětem rostou pupky ne z jídla, ale z hladovění, pak prodej auto, barák, atd. a všechno to věnuj těmto lidem, aby jste si byli obecně rovnější - sice nic nezměníš, ale uděláš pro to ze své stránky maximum, což je pořád lepší než filozofat na netu (jenže to už by nebylo ono, že?)
.
a když už filozofovat, tak až do konce a ne jenom po tu míru, pokavaď se to hodí zrovna té mojí osobě ;-)
.
princip je pak takový, že buď budeme všichni na tom stejně - a z komplexního celosvětového pohledu by to pro tebe nakonec vyšlo mnohem hůř nežli dnes, anebo můžeme být rádi za to, co máme a raději budeme držet hubu a krok s tím sociálně nespravedlivým kapitalismem a budeme se mít alespoň tak, jako dnes (tj. z celosvětového pohledu docela dost dobře)
 
 
  Mít nepevnou IP to opravdu nes ... 

01.06.2005 19:53 • anonym
Mít nepevnou IP to opravdu nestací. Pokud jsi chtel upozornit prumerného uzivatele.Tak ti dávám za pravdu.
Kdyby me nekdo zmlátil tak by byl silnéjsí.A takoví zákon který by ho ochranoval by opravdu nebyl namíste. Zákony by mely ochranovat ty slabsí. A spolecnost (a tím myslím hlavne politiky,kterí tak radi tvrdí,ze zasupují obcany) by spís mely hledet na to.Aby sociální nusky mezi ruznýma vrstvama spolecnosti.Byly co nejmecí. Protoze pravydlo z fyziky platí i ve spolecnosti. Cim vecí rozdíly tím vedcí napetí. A vysoké napetí je nebespecné.;-) To co spolecnost vytvorí by melo být pro dobro celé spolecnosti a ne pro bohactví malé mensiny. Ale to uz jsem uplne mimo téma tohoto fóra. sorry
 
 
  pro anonyma 

01.06.2005 13:54 • prodejce
já to myslel v dobrém - máš pocit, že průměrný uživatel internetu umí svoji pravou identitu utajit?
.
to asi těžko, takovýchto "schopných" je ve skutečnosti velice málo!
.
a k opravdovému utajení nestačí mít jen nepevnou IP, tím oblbneš akorát tak pár začátečníků v tomto oboru
.
co se týká samotného principu tohoto opatření - říkáš "zákony které obhajují pravá silnejsích (mocí,kapitalém, vojenskou silou atd.) jsou podle mě špatné zákony" - jenže toto stanovisko by jsi obhajoval nejspíš jen do té doby, než by tě nějaká lůza zmlátila a vykradla, protože je přeci nespravedlivé, že ty máš auto a počítač a oni ne
.
v principu je to tedy dobrý zákon, byť se nám tento princip momentálně nehodí do krámu
 
 
  No,no,no tak jako je moznost n ... 

01.06.2005 12:25 • anonym
No,no,no tak jako je moznost nekoho vypátrat. Jak ty ríkás "az do obyváku". Tak je taky moznost svou identitu v internetu utajit. Tak kde je vule je i cesta. A zákony které obhajují pravá silnejsích (mocí,kapitalém, vojenskou silou atd.). Jsou podle me spatné zákony. Jako by nebylo treba zabývat se jinými zákony. Uzitecnejsími pro spolecnost.
 
 
  pro Luboš II 

01.06.2005 10:37 • prodejce
Tomu rozumíš špatně - prodávat můžu úplně klidně přijímač či modul, který umí s neoficiálním softem emulaci - ale nesmím ti tam ten neoficiální soft nahrát a ani ti poradit, kde ho stáhnout a jak ho tam dostat či dokonce tě ani informovat, že něco takového ten přijímač anebo modul umí.
.
A stejně tak v časopisech či na českém netu ti nikdo takovéto informace (nedejbože přímo i onen soft) nemůže legálně dát či poradit, kde ho hledat - jinak se dopouští onoho přestupku s možností sankcionování.
.
A nemyslete si chlapci, že internet je tak anonymní, jak se vám doposud nejspíš zdálo - pro člověka s příslušnými pravomocemi a vybavením není zase až takový problém vás vypátrat až do obýváku.
 
 
  Prodejci 

01.06.2005 09:48 • Luboš II
Jestli tomu dobře rozumím, tak "Nedovolené zařízení" jsou všechny příjmače a moduly( asi mimo F a s CW ). Chudáci prodejci, jak teď vyprázdní sklady a co budou za příjmače prodávat. Najde se výrobce pouze pro CZ ?
 
 
Celkový počet komentářů: 23 / zobrazují se: 1 ... 20

|<«12»>|


zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist