Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 21.05.2024 - 09:07:38   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 10. zasedání RRTV, konaného dne 28. 6. 2022

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 30.06.2022Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání projednala 58 bodů programu. Vyhodnotila 22 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení dvou správních řízení.


Rada uznala provozovatele televizního vysílání Barrandov Televizní Studio a.s. vinným pro porušení ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Vaření se Soukupem dne 6. listopadu 2021 od 11:03 hodin na programu Televize Barrandov, kdy tento pořad byl jakožto pořad obsahující umístění produktu označen pouze na svém začátku a konci, avšak po přerušení reklamou, v časech 18:38 minut a 36:54 minut od začátku záznamu, označení chybělo. Diváci tak mohli být o povaze pořadu uvedeni v omyl, tedy že se ve skutečnosti jedná o pořad obsahující obchodní sdělení. Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě.

Rada na svém 10. zasedání uložila dvě napomenutí zadavateli reklamy, společnosti PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., pro porušení ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky a stejné společnosti PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., pro porušení stejného ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky.

Rada udělila licenci k provozování televizního vysílání, a to právnické osobě ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. s.r.o., k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů pro program MTV France.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště kmitočtu Terezín 90,5 MHz / 100 W na nové stanoviště Terezín 90,5 MHz / 100 W souřadnice WGS 84, 14 08 31 / 50 30 36, žadatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, program Hitrádio North Music (licence č.j.: Ru/103/01) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada se seznámila s předběžnou koordinací spočívající ve stanovení počtu obyvatel ČR pokrytých signálem a územním rozsahem vysílání před změnou a po změně stanoviště a kmitočtu Vamberk 2 94,3 MHz / 50 W na nové stanoviště a kmitočet Vamberk 2 92,4 MHz / 50 W souřadnice WGS 84, 16 18 19 / 50 06 56, žadatele ORLICKO Media s.r.o., IČ: 04095766, se sídlem Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí, program Radio Orlicko (licence sp.zn.: RRTV/2020/718/zab) a souhlasí s dokončením předmětné koordinace.

- Rada v souladu s ustanovením § 5 písm. b), § 21 odst. 1 písm. a) a d) a § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), a ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), vydala toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Rock Radio (licence sp.zn. 2014/343/zab) podle § 21 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Fajn radio a ve změně licenčních podmínek programu, neboť tato změna by nevedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení. Aktuální a platné znění licenčních podmínek tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp.zn. 2015/1026/zab, č.j. RRTV/4614/2017-str ze dne 7. února 2017 k provozování rozhlasového vysílání programu Radio Spin šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Tábor 107,8 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), vydává toto rozhodnutí: Rada uděluje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, , transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů podle článku II zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Hitrádio Contact (licence sp.zn. 2006/1019/zab/KAL) se soubory technických parametrů Liberec 93,3 MHz / 0,5 kW, Jablonec nad Nisou 99,7 MHz / 0,05 kW, Liberec - Horní Hanychov 106,1 MHz / 0,1 kW a Turnov 98,8 MHz / 0,2 kW na dobu do 10. října 2025.

- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Essentiale, která byla odvysílána dne 7. května 2021 v čase 08:28:19 hod. na programu Radio Spin (Praha 96,2 MHz) provozovatele RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to na trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021672, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada jakožto ústřední správní úřad, v rámci své kompetence dané § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů, účinných v době odvysílání obchodního sdělení (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), v platném znění vydala následující rozhodnutí: Obviněná společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČ: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, se shledává vinnou ze spáchání přestupku dle ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustila zadáním reklamy na on-line lékárnu lékárna.cz a přípravek Prostamol Uno, která byla odvysílána dne 15. června 2021 v čase 07:25:29 hod. na programu Rock Zone 105,9 (Praha 105,9 MHz) provozovatele LONDA spol. s r. o., neboť předmětná reklama nedostála povinnostem, které ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb. ukládá pro reklamu na humánní léčivé přípravky. Rada dle ustanovení § 45 zákona č. 250/2016 Sb., ukládá pachateli za spáchání uvedeného přestupku správní trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na možné důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to na trest uložení pokuty dle ustanovení § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč podle závažnosti porušení povinností, a to i opakovaně. V souladu s ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, a § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. ukládá Rada účastníku řízení povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč na účet č. 3711-19223001/0710, variabilní symbol 2021690, úhrada nákladů je splatná do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele RADIO PROGLAS s.r.o., IČ: 49435001, doručeným Radě dne 1. června 2022 pod č.j. RRTV/6564/2022-vra, spočívajícím ve výlukách vysílání programu Radio Proglas za měsíc květen 2022 dle uvedeného přehledu. Rada se seznámila s oznámením provozovatele Josefa Týce, IČ: 03299805, doručeným Radě dne 8. června 2022 pod č.j. RRTV/6760/2022-vra, spočívajícím v informaci o výpadku vysílání programu RÁDIO OTAVA (licence sp.zn. 2021/212/zab) šířeného prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Strakonice 88,3 MHz / 0,05 kW ve dnech 15. a 30. května 2022. Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 2. června 2022 pod č.j. RRTV/6568/2022-vra, spočívajícím v informaci o tom, že dne 1. června 2022 na kmitočtu Pardubice Polabiny 94,5 MHz / 100 W zahájil vysílání programu Fajn radio šířeného prostřednictvím vysílačů na základě rozhodnutí Rady sp.zn.. RRTV/2021/730/zab, ze dne 26. dubna 2022.

- Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6315/2022-vra ohledně údajně zavádějící informace na webu iRozhlas. Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/6708/2022-vra ohledně toho, že dne 7. 6. 2022 okolo 7:10 hod. oderátor programu Radio COLOR opakovaně použil vulgarismus.

- Rada v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, upozorňuje provozovatele ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Praha, 128 00, na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. 6. 2022 v čase 07:12:56-07:13:28 hod. na programu Radio COLOR odvysílal pasáž, v níž moderátor opakovaně pronesl vulgarismus. Provozovatel tak porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada udělila právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; název (označení) programu: MTV France; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Austrálie a Oceánie: Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu; Evropa: Belgie, Francie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko; Jižní Amerika: Falklandy, Surinam; Střední Amerika: Dominikánská republika, Guadeloupe, Haiti, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin; hlavní jazyk vysílání: francouzština; Identifikace přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, dle žádosti, ze dne 10. června 2022, č.j.: RRTV/7106/2022-vra a doplnění žádosti ze dne 14. června 2022, č.j.: RRTV/7478/2022-vra.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Belgie, Francie a Lucemburska o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu MTV France, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci.

- Rada udělila provozovateli, společnosti TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 15200, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2013/124/FIA/CET, č. j.: FIA/858/2013, ze dne 19. února 2013, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření šíření vysílání programu Nova Gold o kabelové systémy s územním rozsahem vysílání: Celé území České republiky, tedy v rámci všech katastrálních území a okresů, jak jsou vymezeny ve vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu žádosti ze dne 2. května 2022, č. j.: RRTV/5617/2022-vra, ve znění doplnění žádosti ze dne 1. června 2022, č. j.: RRTV/6560/2022-vra.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, ze dne 13. června 2022, č.j. RRTV/7172/2022-vra, podle § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu Nova + 1 šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. RRTV/11958/2017-smu, spis. zn.: RRTV/2017/613/smu, ze dne 8. srpna 2017, dne 14. června 2022 - Rada vzala na vědomí, že provozovateli TV Nova s.r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, zanikla dne 14. června 2022 podle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Nova + 1 šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím č.j. RRTV/11958/2017-smu, spis. zn.: RRTV/2017/613/smu, ze dne 8. srpna 2017, v rozsahu dle žádosti doručené dne 13. června 2022 pod č.j. RRTV/7172/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli FTV Prima, spol. s r.o., IČ 481 15 908, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, zanikla dne 14. června 2022 podle § 24, písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence k provozování televizního vysílání programu Prima + 1 šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím č.j. RRTV/3472/2016-SPM, spis. zn.: 2016/938/SPM/FTV, ze dne 22. listopadu 2016, v rozsahu dle žádosti doručené dne 14. června 2022 pod č.j. RRTV/7469/2022-vra. O této skutečnosti vydává Rada osvědčení podle § 154 a násl., zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada uděluje právnické osobě, společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů na 12 let; název (označení) programu: MTV France; základní programová specifikace: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Afrika: Alžírsko, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jihoafrická republika, Jihosúdánská republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Réunion, Rovníková Guinea, Rwanda, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Svazijsko, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; Austrálie a Oceánie: Austrálie, Nová Kaledonie, Vanuatu; Evropa: Belgie, Francie, Lucembursko, Monako, Švýcarsko; Jižní Amerika: Falklandy, Surinam; Střední Amerika: Dominikánská republika, Guadeloupe, Haiti, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin; hlavní jazyk vysílání: francouzština; Identifikace přenosového systému: Neveřejné IP sítě; Informace o přístupu k vysílání: Na základě smlouvy s provozovateli převzatého vysílání, a to prostřednictvím set-top-boxů nebo jiných obdobných zařízení či aplikací instalovaných na přijímacím zařízení, dle žádosti, ze dne 10. června 2022, č.j.: RRTV/7106/2022-vra a doplnění žádosti ze dne 14. června 2022, č.j.: RRTV/7478/2022-vra.

- Rada informuje podle § 18 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., regulační orgány členských států Evropské unie, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno, tj.: Belgie, Francie a Lucemburska o udělení licence společnosti ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., IČ: 289 70 438, se sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, k televiznímu vysílání programu MTV France, šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů se základní programovou specifikací: Všeobecně zábavní a hudební televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci a mimoevropskou hudební produkci.

- Rada v rámci své působnosti podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 5 odst. 3 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, a podle ustanovení § 158 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává na základě písemného oznámení poskytovatele ModernTV Europe s.r.o., IČ 11705809, doručeného Radě dne 30. května 2022, toto potvrzení: Poskytovatel ModernTV Europe s.r.o., IČ 11705809, sídlem U Vodárny 2965/2, Královo Pole, 616 00 Brno, byla dne 28. června 2022 zapsána do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání; audiovizuální mediální služba na vyžádání bude poskytována ode dne 1. září 2022 pod názvem Televio, umístěná na internetových adresách https://televio.at/, https://televio.be/, https://televio.bg/, https:// televio.hr/, https://televio.cy/, https://televio.cz/, https:// televio.dk/, https://televio.ee/, https:// televio.fi/, https:// televio.fr/, https://televio.de/, https://televio.gr/, https:// televio.hu/, https:// televio.ir/, https://televio.it/, https://televio.lv/, https://televio.lt/, https://televio.lu/, https:// televio.mt/, https:// televio.nl/, https://televio.pl/, https://televio.pt/, https://televio.ro/, https://televio.sk/, https://televio.si/, https://televio.es/, https://televio.se/, https://televio.uk/, https://televio.tv/, https://televio.eu/, https://televio.org/ a https://televio.net/.

- Rada se seznámila s přehledem odpovědí poskytnutých podle zákona č.106/1999 Sb.


V Praze dne 30. 6. 2022, Ing. arch. Václav Mencl, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
01.07.2022 • Fortuna liga zostane exkluzívne na VOYO, s vybranými priamymi prenosmi na TV Dajto a Nova Sport
27.06.2022 • Tisková zpráva RRTV o sankcích Evropské unie proti aktivitám Ruské Federace v oblasti dezinformací a manipulace s informacemi
22.06.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 6. 2022
16.06.2022 • ZOO tour míří v sobotu 18. 6. do OC HANÁ
15.06.2022 • Letní Paramount MAX kino opět přinese oblíbené filmové evergreeny
10.06.2022 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 6. 2022

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist