Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Neděle • 05.12.2021 - 06:37:06   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 1. 7. 2020

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 03.07.2020


Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby ŠLÁGER PREMIUM spoločnosti ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.;

- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M (TV MEDIA) spoločnosti IFC MEDIA, s.r.o.;

- udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV N (TV NOVÁKY) spoločnosti KABELTELSAT s.r.o.;

- udelila licenciu na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Mária spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o.;

- odňala frekvencie 90,6 MHz Nitra, 91,4 MHz Žiar nad Hronom, 94,9 MHz Handlová, 95,0 MHz Nová Baňa, 107,5 MHz Ružomberok vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One), z dôvodu porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR – nevyužívanie frekvencií na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené;

- odňala frekvencie 92,4 MHz Ružomberok, 94,7 MHz Topoľčany, 95,8 MHz Žiar nad Hronom vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Retro). Z dôvodu porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR – nevyužívanie frekvencií na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené;

- odňala frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica, 91,8 MHz Trenčín, 93,4 MHz Trnava, 98,1 MHz Zvolen, 104,5 MHz Prievidza, 105,4 MHz Nitra, 107,2 MHz Martin vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) z dôvodu porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR – nevyužívanie frekvencií na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené;

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b), v súvislosti s tým, že dňa 15. 11. 2019 o cca 6:02 hod. odvysielal program Teleráno, obsahujúci informáciu o službe Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci spoločnosti Zľavomat.sk, ktorá naplnila definíciu umiestňovania produktov, pričom v tomto programe došlo k priamej podpore predaja tejto služby;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Raj Production, s.r.o. (programová služba TV Raj) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania časových úsekov z dní 21., 22., 27., 28., 31. 1. 2020 a 1. 2. 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady a za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, z dôvodu, že dňa 26. 2. 2020 na internetovej stránke https://www.tvraj.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť a názorová pluralita informácií) a § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), v súvislosti s vysielaním programu Hosť Andrey Poláčkovej, dňa 21. 5. 2020;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a b) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov), v súvislosti s vysielaním programu Do kríža, dňa 20. 5. 2020;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 14. 5. 2020 v čase o cca 20:22 hod. (JOJ PLUS) a dňa 16. 5. 2020 v čase o cca 11:37 hod. (JOJ) odvysielal program My dvaja a magor, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Súdna sieň – Môže panic znásilniť?, dňa 21. 4. 2020 o 09:52 hod.;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov s.r.o. (programová služba SKY RÁDIO) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 97,4 MHz Stará Ľubovňa a 106,6 MHz Poprad na účely, na ktoré mu boli pridelené;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE s.r.o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevysielania počas kalendárneho roka dlhšie ako 30 dní;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Retro) vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevysielania počas kalendárneho roka dlhšie ako 30 dní;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock), vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevysielania počas kalendárneho roka dlhšie ako 30 dní;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 4. 2020 dokopy dvakrát, dňa 30. 4. 2020 dokopy trikrát a dňa 1. 5. 2020 dokopy šesťkrát (TV MARKÍZA) a dňa 3. 5. 2020 dokopy dvakrát (DAJTO) odvysielal upútavky na program Ochranca zabijak, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;

- začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. (programová služba TV NOVÁKY) vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR (vysielanie bez udelenej licencie);

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 %- ného obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/101 a RD/23 Best FM Media spol s r.o. (programová služba Rádio Best FM) zo spoločníkov – prevodcov Ing. Libor Chrást a Monika Tordsson na nadobúdateľa Geach s. r. o., ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Best FM Media spol. s r.o.;

- udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 %- ného obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/102 spoločnosti BP Media, s.r.o., (programová služba RÁDIO YES) zo spoločníka – prevodcu WP Production a.s. na nadobúdateľa – Mesto Topoľčany, ktorý prevodom 100 %-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti BP Media, s.r.o.;

- zamietla žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie obci Kružlová, z dôvodu nespĺňania podmienok na udelenie licencie;
zamietla žiadosť o udelenie registrácie retransmisie spoločnosti Obecné siete, s.r.o., z dôvodu nespĺňania podmienok na udelenie registrácie retransmisie;

- zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby Trojka vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, v časti časový rozsah vysielania a podiely programových typov a podiely programových typov;

- zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Slovak Telekom, a.s., v časti právne skutočnosti;

- zmenila registráciu retransmisie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v časti ponuka programových služieb;

- zmenila registráciu retransmisie spoločnosti BDRS s. r. o., v časti počet prípojok a ponuka programových služieb;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) v časti možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm., c) ZVR, v súvislosti s tým, s tým, že dňa 15. 11. 2019 odvysielal sponzorovaný program Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore predaja alebo nákupu služby Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci spoločnosti Zľavomat.sk;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. 11. 2019 odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program Americký zabijak, pričom vzniklo podozrenie z porušenia povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 10. 11. 2019 odvysielal program Prci, prci, prcičky, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom a v súvislosti s podozrením z porušenia JSO v súvislosti s tým, že program bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., začatého z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) (zásah do ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že na stránke www.noviny.sk v katalógu programov v sekcii Krimi poskytoval program Úradníci chceli zobrať dieťa od rodiča, skončilo na psychiatrii;

- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Raj Production, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (označenie programovej služby logom);

- vzala na vedomie oznámenie spoločnosti MAC TV s.r.o. o prevádzkovaní služby www.noviny.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.noviny.sk a prijíma ho ako oznámenie o audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa § 63a ZVR;

- uznala za neopodstatnené 20 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- nevyužívanie frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce (Rádio LUMEN, Rádio Lumen);

- vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko, zo dňa 14. 5. 2020 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko, zo dňa 10. 5. 2020 (objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Inšpektor Lynley: V Mihu oka (S V., E 4.), zo dňa 28. 4. 2020 (JSO – ochrana maloletých, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov Správy RTVS - 28. 4. 2020, Dámsky klub – 30. 4. 2020, Popoludnie s Petrou Bernasovskou – 27. 4. 2020, (reklama a telenákup, skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Farmárska revue zo dňa 10. 5. 2020, (reklama a telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, RTVS, Dvojka);

- vysielanie zo dňa 1. 5. 2020, (používanie štátneho jazyka, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Candice Renoirová - Pochybnosť je poctou pravde (S 4 E 2) zo dňa 21. a 22. 5. 2020, (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov Inkognito zo dňa 14. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programov Profesionáli, z dňa 26. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programov Taken – Posadnutý pomstou, z dňa 26. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programov Správy TA3 – 6. 5. 2020 a Ranné správy - 7. 5. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie upútavky na program Attila zo dňa 8. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Susedské prípady zo dňa 14. 5. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 12. 5. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Malé lásky, zo dňa 28. a 30. 4., 7. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie upútavky na program Ostreľovač, z dní 20., 22., 23, a 24. 4. 2020 (ochrana maloletých – JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie telenákupu dňa 9. 5. 2020 (používanie štátneho jazyka, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie v dňoch 27. 4. 2020, 1., 2., 3., 4., 22., 23., 24., 25., 5. 2020, (ochrana ľudskej dôstojnosti, propagácia násilia a podnecovania k nenávisti, KABELTELSAT s. r. o., TV NOVÁKY);

- vysielanie zo dňa 23., 25., 27. a 28. 4. 2020 (vysielanie v súlade s licenciou, Trnavská produkčná s.r.o., Trnavské Rádio);


Všetky uznesenia prijaté dňa 1. 7. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Ivana Čaučíková, hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 2. 7. 2020


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
03.07.2020 • Tisková zpráva ze 12. zasedání RRTV, konaného dne 30. 6.2020
27.06.2020 • Léto v Prazdroji 2020 – 9 koncertů tuzemských rockových kapel, 4 filmové projekce a nespočet pohodových chvilek
25.06.2020 • Literárny fond ocenil reportérov televízie JOJ!
24.06.2020 • Česká televize uspořila loni oproti rozpočtu 205 milionů
19.06.2020 • Tisková zpráva z 11. zasedání RRTV, konaného dne 16. 6. 2020
18.06.2020 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 17. 6. 2020

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist