Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 23.06.2021 - 08:01:12   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 5. 5. 2021

  Autor: RVR , e-mail: info@rvr.sk Přidané: 06.05.2021


Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

- odňala frekvenciu 104,1 MHz Prešov vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS) na základe vlastnej žiadosti vysielateľa. Rada zároveň zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi začatého z dôvodu vzniku podozrenia z nevyužívania tejto frekvencie;

- predĺžila platnosť licencie R/119 na rozhlasové vysielanie vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. (programová služba Rádio Lumen) do 4. 6. 2030;

- uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 10. 2020 v čase o cca 22:21 hod. odvysielal program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci obsahoval vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetným programom zaoberala aj v minulosti, pričom uložila RTVS pokutu vo výške 4 000 € za porušenie rovnakej povinnosti vyplývajúcej zo ZVR, za odvysielanie tohto programu dňa 24. 10. 2016;

- uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi EUROPA 2, a. s. (programová služba Europa 2) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že 2. 10. 2020 o cca 16:02 hod. odvysielal program Sketch Bros na Europe 2, ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie - kritérium nevhodnosti podľa JSO pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, pričom vysielateľ nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO, keďže program mal byť s prihliadnutím na JSO klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a odvysielaný v čase po 20:00 hod.;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) ZVR (multimodálny prístup), z dôvodu odvysielania programu Spútaný motýľ, dňa 10. 2. 2021;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), vo veci možného porušenia § 18d ods. 1 písm. a) a b) ZVR, v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich v mesiaci február 2021 a s tým, že neposkytol Rade na požiadanie zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, hlasovým komentovaním pre nevidiacich, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v mesiaci február 2021;

- začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 2. 2021 odvysielal program V politike, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2021 odvysielal program Téma dňa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;

- začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 4. 3. 2021 o cca 06:00 hod. odvysielal program Ranná show Wake up!, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi STOOR SK s. r. o. (pôvodne Panonia Media Production, s.r.o.), programová služba TVA, vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona o digitálnom vysielaní, z dôvodu možného uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa bez predchádzajúceho súhlasu Rady v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie;

- zmenila licenciu R/102 vysielateľovi Mediálna kultúrna spoločnosť Topoľčany s.r.o. v časti podiely programových typov;

- zmenila licenciu TD/163 vysielateľovi PHONOTEX s.r.o. v časti podiely programových typov;

- zmenila licencie TD/201, TD/202, TD/203 a TD/205 vysielateľovi LOGOS MEDIA, s.r.o. v časti sídlo vysielateľa;

- zrušila registráciu retransmisie TKR/342 prevádzkovateľovi retransmisie JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;

- zrušila registráciu retransmisie TKR/119 prevádzkovateľovi retransmisie KATELSTAV, s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;

- zmenila registráciu retransmisie TKR/279 Drahuslavovi Černušákovi v časti počet prípojok a ponuka programových služieb a zastavila správne konanie voči tomuto prevádzkovateľovi retransmisie v časti týkajúcej sa ponuky určitých programových služieb;

- zmenila registrácie retransmisie TKR/302 spoločnosti GeCom, s.r.o., v časti počet prípojok a ponuka programových služieb;

- zmenila registrácie retransmisie TKR/353 spoločnosti SWAN, a.s., v časti špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia, územný rozsah retransmisie, počet prípojok a ponuka programových služieb;

- vzala na vedomie oznámenie poskytovateľa ECO SEKCIA, s.r.o. o poskytovaní služby FARMARSKA REVUE prostredníctvom internetovej stránky www.farmarskarevue.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;


- uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Ranné správy (rozhovor o rovnoprávnosti žien), zo dňa 8. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov), RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov O 5 minút 12 a Sobotné dialógy, (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka a Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok informujúci o návšteve pápeža), zo dňa 9. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Prvý poslanec na odchode), zo dňa 17. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie kampane Tri slová – rúško, odstup, ruky, zo dňa 9. a 10. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie a reklamy a telenákupu, RTVS, Rádio Regina);

- vysielanie programu Pumpa, zo dňa 27. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál (príspevok o posúvaní termínu na zaplatenie niektorých daní), zo dňa 11. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 6. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Stratené duše, zo dňa 19. 3. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu – množstvo prerušení programu reklamou, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programu a upútavky na program Motýľ: Útek z väzenia, zo dňa 27. 1. 2021 (scény násilia v upútavke, ochrana maloletých – JSO, TV MARKÍZA, DAJTO, MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 28. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu a upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, zo dňa 24., 27. 1. 2021 (scény násilia v upútavke, ochrana maloletých – JSO, TV MARKÍZA, DAJTO, MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 5. 5. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Ivana Čaučíková, hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 5. 5. 2021


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
06.05.2021 • Třicátý ročník cen České hudební akademie – Anděl Coca-Cola 2020 se blíží
06.05.2021 • České Radiokomunikace mají nového majitele, investiční fondy Cordiant Digital Infrastructure
04.05.2021 • Slovenskí autori a interpreti majú opäť šancu zažiariť - RTVS vyhlasuje 37. ročník Košického zlatého pokladu
23.04.2021 • Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 21. 4 .2021
21.04.2021 • Telly připravila Jarní dresobraní, soutěž pro pravé fotbalové fanoušky
16.04.2021 • Tisková zpráva ze 7. zasedání RRTV, konaného dne 13. 4. 2021

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist